ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901227 นายภาณุพงษ์ แตงนำศิริ CME 1 0 526409 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
2 B5910496 นางสาวอุมาพร ขันเคน CME 1 1 526409 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
3 B5912131 นางสาวกมลชนก คำกำพุฒ CME 1 0 526409 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY