ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5801978 นางสาวศุภนิดา แจ้งไพร Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
2 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
3 B5810581 นางสาวกาญจนา สระแก้ว Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
4 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
5 B5818976 นายจิรานุวัฒน์ โพธิ์นอก Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
6 B5819072 นายนันทวัฒน์ แมดมิ่งเหง้า Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
7 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
8 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์ Metallurgical Engineering 1 1 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
9 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
10 B5907151 นางสาวณัฏฐ์นรี จันทนะ Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
11 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
12 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
13 B5913282 นายกฤษฎา แก้วดวงเล็ก Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
14 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
15 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
16 B5914340 นางสาวจิรภิญญา จิตตินัน Metallurgical Engineering 1 1 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
17 B5914555 นางสาวสาวิตรี บ่อไทย Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
18 B5914845 นายอรรณพ นาชิด Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
19 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
20 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
21 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์ Metallurgical Engineering 1 1 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
22 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์ Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
23 B5922475 นายวิศวชาติ ศรีศักดิ์นอก Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
24 B5922499 นายธนกร ครุฑขุนทด Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
25 B5924653 นายณฐศร ทรัพย์ประเสริฐ Metallurgical Engineering 1 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
26 B5806096 นายสมร ดวงเด่นฉาย Metallurgical Engineering 2 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
27 B5818945 นางสาวปิยะธิดา แก้วยงกฏ Metallurgical Engineering 2 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
28 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก Metallurgical Engineering 2 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
29 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร Metallurgical Engineering 2 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
30 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา Metallurgical Engineering 2 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
31 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา Metallurgical Engineering 2 3 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
32 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู Metallurgical Engineering 2 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
33 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ Metallurgical Engineering 2 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
34 B5904396 นางสาวธัญญาลักษณ์ เที่ยงตรง Metallurgical Engineering 2 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
35 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ Metallurgical Engineering 2 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
36 B5904495 นายปรัชญา กาวิชัยเป็ง Metallurgical Engineering 2 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
37 B5905195 นายไกรศร บุญครอง Metallurgical Engineering 2 1 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
38 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์ Metallurgical Engineering 2 3 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
39 B5910489 นายเดชา สิงห์ดำ Metallurgical Engineering 2 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
40 B5911561 นายนัครา คชสีห์ Metallurgical Engineering 2 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
41 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา Metallurgical Engineering 2 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
42 B5913510 นายลิขิต ตาปนานนท์ Metallurgical Engineering 2 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
43 B5913893 นายธนวัต บุญทูล Metallurgical Engineering 2 1 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
44 B5913954 นางสาวพิชชาอร แสงศรี Metallurgical Engineering 2 1 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
45 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ Metallurgical Engineering 2 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
46 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา Metallurgical Engineering 2 0 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
47 B5927708 นายวิชรัตน์ หาญอาษา Metallurgical Engineering 2 3 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY