ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5601189 นางสาวนันทนา โล่ห์ทอง Metallurgical Engineering 1 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
2 B5801978 นางสาวศุภนิดา แจ้งไพร Metallurgical Engineering 1 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
3 B5802395 นายภาณุพงศ์ พัดชีวา Metallurgical Engineering 1 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
4 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร Metallurgical Engineering 1 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
5 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี Metallurgical Engineering 1 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
6 B5810840 นางสาวอภิญญา บัวตา Metallurgical Engineering 1 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
7 B5812936 นางสาวมนัสนันท์ ค่ำกลาง Metallurgical Engineering 1 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
8 B5818914 นางสาววิสุนีย์ สว่างศรี Metallurgical Engineering 1 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
9 B5818945 นางสาวปิยะธิดา แก้วยงกฏ Metallurgical Engineering 1 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
10 B5819072 นายนันทวัฒน์ แมดมิ่งเหง้า Metallurgical Engineering 1 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
11 B5823444 นายภานุพงศ์ แพทย์เพียร Metallurgical Engineering 1 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
12 B5824656 นายโชคชัย ครสวรรค์ Metallurgical Engineering 1 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
13 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์ Metallurgical Engineering 1 1 531305 METAL FORMING LABORATORY
14 B5905195 นายไกรศร บุญครอง Metallurgical Engineering 1 1 531305 METAL FORMING LABORATORY
15 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด Metallurgical Engineering 1 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
16 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ Metallurgical Engineering 1 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
17 B5909438 นายดนัย ลอยพิมาย Metallurgical Engineering 1 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
18 B5912865 นางสาวลักษณ์สกุล โตสนั่น Metallurgical Engineering 1 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
19 B5913282 นายกฤษฎา แก้วดวงเล็ก Metallurgical Engineering 1 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
20 B5913893 นายธนวัต บุญทูล Metallurgical Engineering 1 1 531305 METAL FORMING LABORATORY
21 B5914340 นางสาวจิรภิญญา จิตตินัน Metallurgical Engineering 1 1 531305 METAL FORMING LABORATORY
22 B5914555 นางสาวสาวิตรี บ่อไทย Metallurgical Engineering 1 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
23 B5917020 นายภัทรพล แสนทวีสุข Metallurgical Engineering 1 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
24 B5919307 นายกษิดิศ แสนแปง Metallurgical Engineering 1 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
25 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา Metallurgical Engineering 1 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
26 B5804610 นายบรรดาศักดิ์ ภาประเวศ Metallurgical Engineering 2 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
27 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม Metallurgical Engineering 2 3 531305 METAL FORMING LABORATORY
28 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง Metallurgical Engineering 2 3 531305 METAL FORMING LABORATORY
29 B5901456 นางสาววีรยา พานิช Metallurgical Engineering 2 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
30 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา Metallurgical Engineering 2 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
31 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา Metallurgical Engineering 2 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
32 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู Metallurgical Engineering 2 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
33 B5902927 นางสาวปนัณฐา อ่อนสุ่น Metallurgical Engineering 2 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
34 B5903689 นายสุนทร บุบผามาลา Metallurgical Engineering 2 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
35 B5904907 นางสาวกุลธิดา วระกุล Metallurgical Engineering 2 1 531305 METAL FORMING LABORATORY
36 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี Metallurgical Engineering 2 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
37 B5907151 นางสาวณัฏฐ์นรี จันทนะ Metallurgical Engineering 2 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
38 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์ Metallurgical Engineering 2 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
39 B5908363 นางสาวสุนันสินี ทองไพศาลสกุล Metallurgical Engineering 2 1 531305 METAL FORMING LABORATORY
40 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา Metallurgical Engineering 2 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
41 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา Metallurgical Engineering 2 1 531305 METAL FORMING LABORATORY
42 B5913190 นายฐิติกร ผิวลออ Metallurgical Engineering 2 1 531305 METAL FORMING LABORATORY
43 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน Metallurgical Engineering 2 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
44 B5914708 นางสาวทิพย์ชรัตน์ แก้วอรสาณ Metallurgical Engineering 2 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
45 B5914845 นายอรรณพ นาชิด Metallurgical Engineering 2 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
46 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ Metallurgical Engineering 2 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
47 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง Metallurgical Engineering 2 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
48 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ Metallurgical Engineering 2 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
49 B5922475 นายวิศวชาติ ศรีศักดิ์นอก Metallurgical Engineering 2 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
50 B5922499 นายธนกร ครุฑขุนทด Metallurgical Engineering 2 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
51 B5924639 นางสาวณัฐมล สุขสบาย Metallurgical Engineering 2 1 531305 METAL FORMING LABORATORY
52 B5924653 นายณฐศร ทรัพย์ประเสริฐ Metallurgical Engineering 2 0 531305 METAL FORMING LABORATORY
53 B5924738 นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา Metallurgical Engineering 2 0 531305 METAL FORMING LABORATORY