ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6029609 นายปริญญา งามสมฤทธิ์ Automotive Engineering 1 1 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY