ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง MAE 1 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
2 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว MAE 1 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
3 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด MAE 1 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
4 B5803811 นางสาวสุมิตรา เหิกขุนทด MAE 2 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
5 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี MAE 2 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
6 B5806706 นางสาวจตุพร พรพิพัฒน์ MAE 2 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
7 B5807062 นายวิทยา ก่อมขุนทด MAE 2 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
8 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์ MAE 2 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY