ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5823307 นายวงศ์ตะวัน จันทร์เยี่ยม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 535231 MACHINING AND JOINING PROCESSES LABORATORY