ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901418 นายศารทูล นามปัน CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
2 B5823291 นางสาววรรณรดา เดชสนธิ CPE 2 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
3 B5900220 นายอนุชา หาสอดส่อง CPE 2 10 1 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ