ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
2 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
3 B6021528 นางสาวณัฐพร บุดดาวงศ์ TCE 1 3 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
4 B6102531 นางสาวไอลดา เกิดบ้านกอก TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
5 B6103897 นางสาวชฎาพร เขียวน้ำชุม TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
6 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
7 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์ TCE 1 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
8 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง TCE 1 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
9 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย TCE 1 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
10 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
11 B6106676 นางสาวณัฐธิดา ดิลกลาภ TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
12 B6107185 นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
13 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์ TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
14 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
15 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย TCE 1 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
16 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา TCE 1 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
17 B6109929 นางสาวปาจรีย์ ปิ่นสังข์ TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
18 B6109974 นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
19 B6111144 นางสาวธีมาพร พิมพ์วาปี TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
20 B6111700 นายศิวกร ฟังวัฒนา TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
21 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์ TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
22 B6113100 นายวงศธร ราชูธร TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
23 B6114589 นางสาวณัฐวดี ศรีโสภา TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
24 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
25 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์ TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
26 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
27 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร TCE 1 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
28 B6118303 นายวายุ อภิเดช TCE 1 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
29 B6130756 นายเกริกพล ขันแก้ว TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
30 B6130879 นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล TCE 1 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
31 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์ TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
32 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์ TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
33 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
34 B5918096 นางสาวภวรัญชน์ ปุยะติ TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
35 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
36 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
37 B6008635 นายชัยวัฒน์ กาญจนพิมาย TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
38 B6008888 นางสาวขนิษฐา จ่าโนนสูง TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
39 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
40 B6013325 นางสาวศศิธร เข็มทอง TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
41 B6016401 นายศุภกร ใจกล้า TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
42 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
43 B6020125 นางสาวไตรมณี ทือเกาะ TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
44 B6025090 นายพิทวัส แย้มวารี TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
45 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์ TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
46 B6105686 นายบัณฑิต ชนะพจน์ TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
47 B6107574 นางสาวสุทธิดา ทิพบุญชู TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
48 B6108267 นายโสฬส นามประเส TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
49 B6108779 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ บำรุงกิจ TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
50 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
51 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
52 B6111564 นายธนกรณ์ เพียรธัญญกรณ์ TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
53 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
54 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์ TCE 2 3 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
55 B6114657 นายธีรภัทร ศิริบุรม TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
56 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
57 B6117115 นายธนดล เหลาใหม่ TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
58 B6117306 นางสาวฑิฆัมพร อ้มเถื่อน TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
59 B6117948 นายสหัสวรรษ โฮมจุมจัง TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
60 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
61 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
62 B6118334 นางสาวธิดารัตน์ ทำสอาด TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
63 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง TCE 3 3 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
64 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน TCE 3 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
65 B6103965 นางสาวพรนภา คงตระกูล TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
66 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ TCE 3 3 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
67 B6104511 นายภาคภูมิ โคตา TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
68 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
69 B6107420 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองเสม TCE 3 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
70 B6107864 นางสาวภัชริตา ธงกระโทก TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
71 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี TCE 3 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
72 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
73 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
74 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
75 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
76 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
77 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
78 B6113414 นายศรีรัตน์ ลีเอาะ TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
79 B6113643 นายพชรภูมิ วงษ์ตรี TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
80 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
81 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
82 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
83 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์ TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
84 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
85 B6115135 นางสาวธัญชนก สอนจันทึก TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
86 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
87 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์ TCE 3 3 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
88 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
89 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
90 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
91 B6117498 นางสาวณัฐวดี อินตุ้ย TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
92 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์ TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
93 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
94 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์ TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
95 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I