ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5533817 นายอภิชาติ สุภาพ EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY I
2 B5701179 นายชาญภัค เกษจินดา EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY I
3 B5818082 นายภาณุพงศ์ นาคสมบูรณ์ EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY I
4 B5825226 นายคริสตศักดิ์ งามละม้าย EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY I