ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
2 B6016968 นายไมตรี เขตคำ EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
3 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
4 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
5 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
6 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
7 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด EE 1 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
8 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
9 B6104849 นายวสิน จันทคีรี EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
11 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
12 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์ EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
13 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
14 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
15 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
16 B6110161 นายนนทกร ผลานาค EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
17 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา EE 1 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
18 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์ EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
19 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน EE 1 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
20 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
21 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
22 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
23 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
24 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์ EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
25 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
26 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ EE 1 3 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
27 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์ EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
28 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์ EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
29 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง EE 2 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
30 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
31 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง EE 2 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
32 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก EE 2 3 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
33 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย EE 2 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
34 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
35 B6106461 นายทิวากร ซาเสน EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
36 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง EE 2 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
37 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
38 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที EE 2 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
39 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
40 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
41 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์ EE 2 3 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
42 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
43 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
44 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์ EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
45 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์ EE 2 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
46 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
47 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส EE 2 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
48 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ EE 2 3 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
49 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์ EE 2 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
50 B5825226 นายคริสตศักดิ์ งามละม้าย EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
51 B5922796 นายสุพิทภูมิ คุยเพียภูมิ EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
52 B6011666 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเงิน EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
53 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
54 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
55 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
56 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์ EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
57 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์ EE 3 3 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
58 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
59 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
60 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
61 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์ EE 3 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
62 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์ EE 3 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
63 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
64 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
65 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
66 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์ EE 3 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
67 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์ EE 3 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
68 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
69 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์ EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
70 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล EE 3 3 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
71 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์ EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
72 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์ EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
73 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย EE 3 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
74 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล EE 3 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
75 B5924691 นายภควัฒน์ รัตนกระจ่าง EE 4 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
76 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม EE 4 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
77 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์ EE 4 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
78 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา EE 4 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
79 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง EE 4 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
80 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
81 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์ EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
82 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
83 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
84 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
85 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
86 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์ EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
87 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์ EE 4 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
88 B6111342 นายพิริยะ พูลผล EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
89 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม EE 4 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
90 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์ EE 4 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
91 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์ EE 4 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
92 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร EE 4 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
93 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น EE 4 3 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
94 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู EE 4 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
95 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา EE 4 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
96 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ EE 4 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
97 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ EE 4 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
98 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้ EE 4 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
99 B6131494 นายวุฒิสิทธิ์ บุตรพรหม EE 4 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
100 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
101 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี EE 4 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY