ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5913664 นายธนพล คำไสย EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
2 B6116132 นายนวมินทร์ สอดศรีจันทร์ EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
3 B6201340 นายยศกร สืบญาติ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
4 B6217419 นายชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
5 B6220921 นายขจรเดช บุญสาร EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
6 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
7 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
8 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
9 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
10 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
11 B6223069 นายศุภวิชญ์ บุญเสือ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
12 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
13 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
14 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์ EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
15 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
16 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
17 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
18 B6224981 นายโฆษิต คำมูล EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
19 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
20 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
21 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
22 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
23 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
24 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
25 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
26 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
27 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
28 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
29 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
30 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
31 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
32 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
33 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
34 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
35 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
36 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
37 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
38 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
39 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
40 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
41 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
42 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
43 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
44 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
45 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
46 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
47 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
48 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
49 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
50 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
51 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
52 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
53 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
54 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ EE 2 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
55 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
56 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ EE 2 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
57 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
58 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ EE 2 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
59 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
60 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
61 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
62 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
63 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
64 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
65 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
66 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
67 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
68 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
69 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
70 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
71 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
72 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
73 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี EE 2 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
74 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
75 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
76 B6016968 นายไมตรี เขตคำ EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
77 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
78 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์ EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
79 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
80 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
81 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
82 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์ EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
83 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
84 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์ EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
85 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
86 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
87 B6131494 นายวุฒิสิทธิ์ บุตรพรหม EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
88 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
89 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
90 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
91 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์ EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
92 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
93 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
94 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
95 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
96 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
97 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
98 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
99 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
100 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
101 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์ EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
102 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
103 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
104 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
105 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
106 B6213732 นายวิทวัส ภาษี EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
107 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
108 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
109 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY