ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5533695 นายอัฐพล รุ่งเรือง EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
2 B5533817 นายอภิชาติ สุภาพ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
3 B5710386 นายจิรายุ ลักษณะเลขา Automotive Engineering 1 0 525460 FLUID AND HEAT
4 B5817467 นายรุ่งโรจน์ วรชินา EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
5 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
6 B5900800 นางสาวเจนจริยา บุญยงค์ EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
7 B5901982 นายธนากร อยู่ยัง EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
8 B5902132 นายนรภัทร ถาจอหอ EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
9 B5905720 นายฤทธิพงษ์ เอี่ยมอุไร EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
10 B5906871 นายศศิพงศ์ เหระวัน EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
11 B5908219 นางสาวชฎาธาร ทองคำ EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
12 B5908325 นายรวิชญ์ พรมน้อย EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
13 B5908844 นางสาวกมลชนก นาคชม EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
14 B5909131 นางสาวพัตร์พิมล สายสมรทวีลาภ EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
15 B5909445 นางสาวชุติมา เกียรติพงษ์พันธ์ EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
16 B5912391 นายธีรศักดิ์ สมปาง EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
17 B5915538 นางสาวปวีณา นาตะโหนด EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
18 B5915583 นายธนาธิป ปาละพันธุ์ EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
19 B5916849 นางสาวกานต์รวี รุ่งรังษี EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
20 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
21 B5917617 นางสาวศดานันท์ เตชะธีมาพร EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
22 B5917624 นางสาวศิริรัตน์ คำชนะ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
23 B5918713 นายปิยะพงษ์ วิรัชวา EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
24 B5918782 นายเกริกเกียรติ นามภักดิ์ EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
25 B5918843 นายเดชาวัต พ่วงจีน EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
26 B5924936 นายอรรถนพ อัครหริกุล EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
27 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
28 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
29 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
30 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
31 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
32 B6001209 นายรินธรรม นราพงศ์ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
33 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
34 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
35 B6001865 นายสุทธิพงษ์ วงค์อุปปา EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
36 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
37 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
38 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
39 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
40 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
41 B6003258 นายเจษฎา เพ็ดขุนทด EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
42 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
43 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
44 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
45 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
46 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
47 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
48 B6004705 นางสาวธนพร ศิริมงคล EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
49 B6005429 นายจักรกฤษณ์ อ้อมนอก EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
50 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
51 B6006075 นายปภินวิทย์ อยู่นิยม EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
52 B6006082 นางสาวชมภู่ อุระทา EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
53 B6006785 นายยุทธดนัย สุวรรณศรี EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
54 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
55 B6007119 นายชยพล โล่ห์คำ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
56 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
57 B6007522 นายนนทพัทธ์ ภิญโญธรรมากร EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
58 B6007683 นายนัฐพงศ์ สุทัศน์ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
59 B6007706 นายอภิชาติ เหล่าภักดี EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
60 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
61 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
62 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
63 B6008413 นายนวพรรษ คำเกษม EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
64 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
65 B6008727 นางสาวขนิษฐา สายตรง EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
66 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
67 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
68 B6009151 นางสาวณัฐพร เกษมะณี EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
69 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
70 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
71 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
72 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
73 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
74 B6011895 นายจิราวุฒิ รุ่งสุวรรณ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
75 B6012670 นางสาวภัทรศยา เจียวก๊ก EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
76 B6012700 นายวริศ ประดิษฐสุข EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
77 B6012731 นางสาวพุธิตา เล็กเจริญศรี EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
78 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
79 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
80 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
81 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
82 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
83 B6013943 นางสาวลาวัณย์ รังศรี EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
84 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
85 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
86 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์ EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
87 B6014315 นายพลวัตร นภาพรรณราย EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
88 B6014452 นายภูริณัฐ พิสิษฐกุล EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
89 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
90 B6015329 นางสาววันวิสา ขุมเงิน EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
91 B6015466 นายอธิวัฒน์ อยู่ต้น EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
92 B6015497 นายฉัตรบดินทร์ ดวงศรี EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
93 B6015565 นายวรพรหม พรหมจารย์ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
94 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
95 B6016388 นางสาวศริยา ชาบำเหน็จ EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
96 B6016968 นายไมตรี เขตคำ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
97 B6016975 นายเลิศวรินทร์ คำพิมาน EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
98 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
99 B6017330 นางสาวณัฏชยา หาวิโร EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
100 B6018344 นางสาวปภาอร เทนจัตุรัส EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
101 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
102 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
103 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
104 B6020330 นางสาวอรวรรณ กรวยสวัสดิ์ EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
105 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
106 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์ EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
107 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
108 B6020668 นางสาวชฎาภา บุตรพรม EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
109 B6020835 นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
110 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
111 B6021207 นางสาวชณิษฎา ธิพุแทน EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
112 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
113 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ EE 1 1 525460 FLUID AND HEAT
114 B6023904 นางสาวกมลพรรณ ยศพล EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
115 B6024741 นายประณิธาน ศีรษะภูมิ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
116 B6024765 นายสมชาย แซ่กือ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
117 B6024871 นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
118 B6025120 นายเสฏฐวุฒิ พุ่มห่อทอง EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
119 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
120 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
121 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
122 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
123 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
124 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
125 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
126 B6026455 นายวีรพงศ์ โชคนัติ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
127 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
128 B6027353 นายชานนท์ ธิติภูวดล EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
129 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
130 B6029685 นายริฏวาน เจ๊ะสนิ EE 1 0 525460 FLUID AND HEAT
131 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน EE 2 1 525460 FLUID AND HEAT
132 B6020125 นางสาวไตรมณี ทือเกาะ TCE 2 1 525460 FLUID AND HEAT
133 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์ EE 2 1 525460 FLUID AND HEAT
134 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง EE 2 1 525460 FLUID AND HEAT
135 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 525460 FLUID AND HEAT
136 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด EE 2 1 525460 FLUID AND HEAT