ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6103330 นางสาวเกวลี เกิดดี IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
2 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
3 B6103538 นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วประภา IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
4 B6103705 นางสาวธัญนาถ ขวัญมา IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
5 B6104412 นางสาวดลณภร คุ้มทรัพย์ IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
6 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
7 B6105525 นายธนพล ฉัตรวงศ์วาน IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
8 B6106188 นางสาวสุธาทิพย์ เช็ดขุนทด IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
9 B6106225 นางสาวเบญจภรณ์ เชียงตุง IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
10 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
11 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
12 B6106973 นายภัคพงศ์ เต็มดอน IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
13 B6107758 นางสาวพิชชาพร เทพเสนา IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
14 B6108656 นายอนันต์ บรรดาศักดิ์ IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
15 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
16 B6109479 นางสาวลักษิกา ประกันทะ IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
17 B6110642 นายศรายุทธ์ พลเทพ IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
18 B6111359 นายณัฐพงศ์ พูลเพิ่ม IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
19 B6111403 นางสาวอุมาพร เพ็งชัย IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
20 B6112288 นางสาวสุกัญญา มาลัยทอง IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
21 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
22 B6114015 นายคมสัน วารีศรี IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
23 B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
24 B6114824 นายสิรวิชญ์ สนใจ IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
25 B6116118 นางสาวเจนนิสา สุวรรณวงค์ IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
26 B6116125 นางสาวนิศรา สุวรรณสิงห์ IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
27 B6116651 นางสาวเกวลิน หงษ์มณี IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
28 B6116873 นายชิตพล นิธิภัทรปัญญา IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
29 B6117610 นายชิษณุพงษ์ อุดม IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
30 B6119256 นางสาวดาวประกาย ผดุงชนม์ IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
31 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ IE 1 10 0 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ