ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6102654 นางสาวมณินทร สิริวัฒนากุล IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
2 B6103071 นางสาวอนุธิดา กาลจักร IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
3 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
4 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
5 B6104221 นางสาวศศิธร คำพิละ IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
6 B6104764 นางสาวเกษราพร จักรปา IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
7 B6105648 นางสาวแก้วกานดา ชฎาทอง IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
8 B6106034 นางสาวรณพร ชีพไธสง IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
9 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
10 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์ IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
11 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
12 B6108915 นายศิริวัฒน์ บุญช่วย IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
13 B6108977 นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
14 B6109677 นางสาวสุทธิกา ปรุงปลื้ม IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
15 B6109851 นางสาวบุญยรัตน์ ปั่นเนตร IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
16 B6110956 นางสาวสุพัตรา พันธุเป็น IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
17 B6111298 นางสาวสรน์สิริ พุ่มศิริ IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
18 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
19 B6112189 นายปฏิภาณ มาตย์นอก IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
20 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
21 B6113025 นางสาวณฤภาณุมาศ รัตน์เกล้า IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
22 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
23 B6114138 นางสาวตมัฏฐพร วิเศษมี IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
24 B6114534 นางสาวศิริประภา ศรีสวรรค์ IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
25 B6114718 นางสาวจิราภรณ์ ศิลปศิริวัฒน์ IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
26 B6114862 นางสาวนฤมล ส้มจะบก IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
27 B6114992 นางสาวฐิติมา สมัครพันธ์ IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
28 B6115630 นางสาวรัตนาภรณ์ สีนาง IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
29 B6116798 นายอนุศักดิ์ หรุ่งเป้า IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
30 B6117436 นายจิรายุ อายุวัฒน์ IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
31 B6117658 นางสาวขจีพร อุทสาร IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
32 B6118426 นายพิชญุตม์ เกิดเกลี้ยง IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
33 B6119263 นางสาวปฏิมา เสถียรรัมย์ IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
34 B6131807 นายอดิสรณ์ คำเหลี่ยม IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
35 B6132620 นางสาวชุติมา จิตรเอื้อตระกูล IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
36 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
37 B6136086 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์ IE 1 10 1 533422 INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ