ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว IE 1 0 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
2 B6002763 นายณธีพัฒน์ ดิลกศักดิ์โกสิน IE 1 1 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
3 B6004286 นายจตุพัฒน์ ทบจันทร์ IE 1 0 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
4 B6006235 นางสาวปวีณา อิ่มอ่อน IE 1 1 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
5 B6008208 นายพัชรพล ชื่นชอบ IE 1 0 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
6 B6010553 นางสาวพรรณนภา วันทา IE 1 0 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
7 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน IE 1 0 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
8 B6013967 นางสาวขฑิญา ขวัญเผือก IE 1 0 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
9 B6015275 นางสาวฉัตรลัดดา ศรีซองเชษฐ์ IE 1 0 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
10 B6015404 นางสาววราภรณ์ พูลศรี IE 1 0 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
11 B6016074 นางสาวกนิษฐา กวางทอง IE 1 1 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
12 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์ IE 1 0 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
13 B6016166 นางสาวศิริอรุณ แพะขุนทด IE 1 0 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
14 B6017415 นายณัฐพล หอมงาม IE 1 0 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
15 B6019501 นายศตวรรษ เพ็ชรดิษฐ์ IE 1 1 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
16 B6021818 นางสาวญานิกา จันทบุรี IE 1 1 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
17 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ IE 1 1 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
18 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์ IE 1 1 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
19 B6103071 นางสาวอนุธิดา กาลจักร IE 1 0 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
20 B6103330 นางสาวเกวลี เกิดดี IE 1 0 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
21 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ IE 1 1 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
22 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ IE 1 1 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING