ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5538645 นายชัยวุฒิ กาบขุนทด IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
2 B5608140 นางสาวอัญมณี ทองผ่อง IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
3 B5615537 นางสาวรัชกร กางชาติ IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
4 B5701728 นางสาวณัฐฌา มาหมื่นไวย IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
5 B5701735 นางสาวศุภวรรณ พรหมโชติ IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
6 B5702237 นายสุรศักดิ์ จีนนะ IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
7 B5702473 นายอลงกรณ์ เกษียรสินธุ์ IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
8 B5702770 นางสาวหฤทัย แสนโคตร IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
9 B5703548 นางสาวปวีณ์ธิดา จอดนอก IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
10 B5703807 นายชัยธวัช พาสนิท IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
11 B5704408 นางสาวฉัตรสุดา จำนงนอก IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
12 B5704644 นางสาวณัฐวิมล จันทคุปต์ IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
13 B5704989 นางสาวสุจินันท์ ปลั่งกลาง IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
14 B5705283 นางสาวเมธาวี หวังฆ้องกลาง IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
15 B5705849 นางสาวกาญจนา เกตุปั้น IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
16 B5706228 นางสาวอุราวัลย์ สายรัตน์ IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
17 B5706235 นางสาวพัชราวดี ไชยคาม IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
18 B5706426 นางสาวจุฑาทิพย์ ประเสริฐศรี IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
19 B5707010 นางสาวมณฑกานณ์ วงษ์จันทึก IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
20 B5708499 นางสาววราภรณ์ ชำนาญ IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
21 B5708789 นางสาวปาริฉัตร พลตื้อ IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
22 B5708802 นายราชันย์ ชัยเทศ IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
23 B5708819 นายศุภฤกษ์ ชัชวาลย์ปรีชา IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
24 B5709106 นางสาวพนิตตา ผลดี IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
25 B5709113 นางสาววิภาวี สีน้อย IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
26 B5709496 นางสาวณัฐรดา แสนคุ้ม IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
27 B5709915 นางสาวสินีนาท สิงห์ยอย IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
28 B5710003 นางสาวฐาวดี ศรีรัตนประสิทธิ์ IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
29 B5710348 นางสาวยุวนิดา นวลมีศรี IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
30 B5710461 นางสาวอารีญา น้ำดอกไม้จันทร์ IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
31 B5710577 นายสุรกิจ กาวิตา IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
32 B5710911 นางสาวจุฑาวรุณ คงขวัญ IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
33 B5711437 นายบัณฑิต ไทยโคกสี IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
34 B5711482 นางสาวณัฐติยากร พรมวงศ์ IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
35 B5711840 นางสาวอมรา บุดดา IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
36 B5713288 นางสาววริศรา ภูถมนาค IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
37 B5713455 นางสาวเยาวเรศ กาญจนาวงษ์ IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
38 B5713820 นางสาวปิยรัตน์ ภานิล IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
39 B5714261 นางสาวพัชมล กลิ่นเล็ก IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
40 B5714551 นายศิวกร เพียรประจำ IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
41 B5714926 นายสหรัฐ กัลยา IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
42 B5715480 นางสาวญานิกา กลิ่นเฉย IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
43 B5715879 นางสาวทิภาพร รอบพรมราช IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
44 B5718474 นางสาววนัชพร คำแดง IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
45 B5718481 นางสาววราภรณ์ ถมอินทร์ IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
46 B5718528 นางสาวปนัดดา วันสันเทียะ IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
47 B5718542 นายพิพัฒน์ วงสวาท IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
48 B5718580 นางสาวปัณฑารีย์ ยอดวงศ์พะเนา IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
49 B5719907 นางสาวพัชรินทร์ ชาวป่า IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
50 B5720255 นายคมกฤต ขำวุฒิ IE 1 10 3 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
51 B5720279 นายจิราธิวัฒน์ แสนสุข IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
52 B5720576 นางสาวปนัดดา ทุมแก้ว IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
53 B5722709 นางสาวบุญรักษา อู่โภคิน IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
54 B5723478 นายเอกสิทธิ์ สินธุพันธ์ IE 1 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
55 B5724062 นายธนธรณ์ หาคุ้มคลัง IE 1 10 0 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
56 B5702091 นางสาวชุติมา กับกระโทก IE 2 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
57 B5704163 นางสาวมณีรัตน์ ใจเหล็ก IE 2 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
58 B5704804 นายทรงวิทย์ ลองจำนงค์ IE 2 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
59 B5704859 นางสาวกรกนก พรายระหาร IE 2 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
60 B5706372 นางสาวแพรวปรีญา อินมณี IE 2 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
61 B5709069 นายคณิตสรณ์ เวียงเหล็ก IE 2 10 3 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
62 B5709076 นายรัชพล แร่นาค IE 2 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
63 B5710089 นางสาวณิชาภา ตั้งธนาถิรเจต IE 2 10 3 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
64 B5710812 นายฐิติภัสร์ พงษ์กิตติวณิช IE 2 10 3 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
65 B5711123 นางสาวพนิดา พรมลีย์ IE 2 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
66 B5712595 นางสาวพรรษกร แสงสว่าง IE 2 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
67 B5714629 นางสาวจริยาพร โพธิ์ศิริ IE 2 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
68 B5718214 นางสาวภัทรวดี วิเชียรสรรค์ IE 2 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
69 B5718443 นางสาวปิยกาญจน์ พูนเกิดมะเริง IE 2 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
70 B5718504 นางสาวชุรีพร คำอ้อ IE 2 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
71 B5718535 นางสาวภารดา กองเมือง IE 2 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
72 B5718597 นายณัฐพงษ์ โชนสยอง IE 2 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
73 B5722617 นางสาวอัญนิฌา มีหวายหลืม IE 2 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
74 B5722648 นายอวิรุทธ์ คุ้มพงษ์ IE 2 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
75 B5724239 นายธนบดี สายทิพย์ IE 2 10 1 533343 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ