ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5714926 นายสหรัฐ กัลยา IE 1 40 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
2 B5802852 นายสุวิจักขณ์ หาญพยัคฆ์ IE 1 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
3 B5811960 นางสาวสุปรีญา คำเหลือง IE 1 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
4 B5814046 นางสาวนิศารัตน์ ห้าวหาญ IE 1 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
5 B5820009 นางสาวศิริลักษณ์ ยนสุวรรณ IE 1 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
6 B5820108 นางสาวชุติญา ศรีทัศนากุล IE 1 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
7 B5823086 นายณัฐวุฒิ วรรณศิริ IE 1 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
8 B5900152 นางสาวกิ่งกาญจน์ กองกาญจนะ IE 1 10 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
9 B5900169 นางสาวสายธาร ใจเพ็ง IE 1 10 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
10 B5900763 นายชาตรี สุนทรเกสรินทร์ IE 1 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
11 B5900961 นางสาวสโรชา แตงรอด IE 1 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
12 B5902194 นางสาวชื่นนภา ชูพงศ์สุวรรณ IE 1 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
13 B5904532 นายธานิตย์ แซ่แขก IE 1 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
14 B5906895 นางสาวโสภิดา คุณเวียง IE 1 10 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
15 B5907120 นายปฏิญาณ ผมงาม IE 1 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
16 B5911233 นางสาวธณัฐดา ชัยปลัด IE 1 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
17 B5911783 นางสาวกมลวรรณ เคนเหลี่ยม IE 1 10 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
18 B5912483 นายธัชนนท์ มุสิกา IE 1 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
19 B5916092 นายธเนศ แซ่ลี IE 1 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
20 B5919826 นายภูวนัย อ่อนด้วง IE 1 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
21 B5919871 นายชิติสรรค์ เกษมทรัพย์กุล IE 1 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
22 B5922277 นางสาวนัทธมน ลือพงศกร IE 1 10 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
23 B5924172 นายพงศ์ปณต กะรัตน์ IE 1 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
24 B5925353 นายภาณุวิชญ์ คลังคา IE 1 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
25 B5927623 นายนิติพัฒน์ เทียนโพธิ์ IE 1 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
26 B5801046 นางสาวรัตนาภรณ์ นงนุช IE 2 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
27 B5823611 นายศิร เจียรกฤติ IE 2 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
28 B5900565 นายนนทวัฒน์ พรมฟู IE 2 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
29 B5900589 นางสาวกนกนิภา เกษทองมา IE 2 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
30 B5903276 นางสาวศรัญญา อินปิ่นปัก IE 2 10 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
31 B5905768 นายเกริก บังศรี IE 2 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
32 B5907144 นางสาวมธุรดา โชติจันทึก IE 2 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
33 B5907175 นางสาวโชติรส เตือนขุนทด IE 2 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
34 B5909353 นางสาวสายธาร กลิ่นดี IE 2 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
35 B5910038 นางสาวชลทิพย์ ทิวาพุฒิงาม IE 2 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
36 B5910083 นายธีรศานติ์ สิงหวิบูลย์ IE 2 10 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
37 B5912360 นางสาวจีราภรณ์ ภูมิคอนสาร IE 2 10 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
38 B5912834 นางสาวอริสรา อินตา IE 2 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
39 B5912988 นางสาวขวัญชนก บางหนู IE 2 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
40 B5916641 นายพุธวงศ์ จินากูล IE 2 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
41 B5916764 นางสาวพิชยา ศรีกอง IE 2 10 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
42 B5916887 นางสาวเนรัญชรา สีหาท้าว IE 2 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
43 B5917068 นางสาวปารียา เกลี้ยงเกลา IE 2 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
44 B5919499 นางสาวหัทยา งามงอน IE 2 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
45 B5919789 นายจิรกิตติ์ ไม่เศร้า IE 2 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
46 B5921867 นางสาวนิธิพร จำปาทอง IE 2 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
47 B5922154 นางสาวนันทกานต์ แสนทวีสุข IE 2 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
48 B5922932 นางสาวจิรัสยา ปาณะศรี IE 2 10 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
49 B5924714 นางสาวนฤมล ชอุ่มผล IE 2 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
50 B5804849 นายปาล์ม ทวนสูงเนิน IE 3 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
51 B5813377 นายอนุรักษ์ นามบุญลือ IE 3 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
52 B5900794 นางสาวบุญฑิกาน ทินราช IE 3 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
53 B5902620 นางสาวการะเกศ เนินทราย IE 3 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
54 B5904839 นางสาวพิไลพร แก้วมาตร IE 3 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
55 B5906420 นายนลธวัช พวงทอง IE 3 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
56 B5907410 นางสาวภริดา ฐานวิเศษ IE 3 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
57 B5908097 นางสาวเมทินี เพียงเกาะ IE 3 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
58 B5908448 นางสาววิมพ์วิภา ศิริโท IE 3 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
59 B5909544 นางสาวธนัชชา สร้อยทรัพย์ IE 3 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
60 B5910014 นางสาววิสุณี เกาะลอย IE 3 10 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
61 B5910885 นางสาวสุมาลี พลชนะ IE 3 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
62 B5912889 นางสาวฌัชฌา ชื่นโชติ IE 3 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
63 B5914623 นางสาวสินีนาฏ แสนนาม IE 3 10 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
64 B5915712 นางสาวอมรรัตน์ เป้มา IE 3 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
65 B5919772 นางสาวปฐมาวดี แจ่มจันทร์ IE 3 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
66 B5920662 นางสาวโศภิษฐา จันทร IE 3 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
67 B5921126 นางสาวปทุมทิพย์ ยวงสะอาด IE 3 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
68 B5921959 นางสาวธัญญาลักษณ์ อ้างอิง IE 3 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
69 B5922307 นางสาวสุดารัตน์ สุดใจดี IE 3 10 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
70 B5922925 นางสาวจีระนัน พิมพ์ดี IE 3 10 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
71 B5922949 นายอาทิตย์ สุวรรณหงษ์ IE 3 10 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
72 B5925018 นางสาวภัทราภรณ์ สอนซุน IE 3 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
73 B5925537 นางสาวณัฐชมนต์ ธันยทวีโรจน์ IE 3 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
74 B5820504 นางสาววราภรณ์ รัตนะวัน IE 4 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
75 B5900046 นางสาวรัชนก สุวรรณสิงห์ IE 4 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
76 B5900329 นางสาวพิชญานิน รัตนพรหมรินทร์ IE 4 10 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
77 B5900817 นางสาวพิชญ์สินี ตั้งสิทธิธรรม IE 4 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
78 B5900855 นางสาวสิรินดา เสตตะกุลชร IE 4 10 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
79 B5901012 นางสาวพลอยไพลิน รัตนสนธิ์ IE 4 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
80 B5901395 นางสาวอชิรญา พันอินทร์ IE 4 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
81 B5901494 นางสาวอัมพร ศรีขุน IE 4 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
82 B5905638 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยทองคำ IE 4 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
83 B5906345 นางสาวรัตน์ตะวัน ประจันทร์สี IE 4 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
84 B5906413 นางสาวชลินทร วังโน IE 4 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
85 B5906710 นายคณิน รุ่งรัตนชวาลา IE 4 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
86 B5909841 นายวันชนะ ดีอ้อม IE 4 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
87 B5909971 นางสาวสร้อยสุดา ศรีโสดาพล IE 4 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
88 B5910618 นายสหรัฐ มากระโทก IE 4 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
89 B5912292 นางสาวปริชาติ ปะตังเวสัง IE 4 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
90 B5912759 นางสาววรรณนิศา สุรทิต IE 4 10 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
91 B5914784 นายฤทธิเกียรติ มงคลกุล IE 4 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
92 B5916030 นายภูเบศ แถมใหม่ IE 4 10 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
93 B5919888 นายเอกรักษ์ โรจนกูล IE 4 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
94 B5921157 นายนพดล คีรีศิริ IE 4 10 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
95 B5921966 นางสาวสิรินยา คงศรี IE 4 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
96 B5922581 นายอานันต์ เมืองโคตร IE 4 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
97 B5924608 นายราชัน โพนาม IE 4 10 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
98 B5926251 นายเอื้ออังกูร โพธิ์ดี IE 4 10 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ