ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์ IE 1 10 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
2 B6109677 นางสาวสุทธิกา ปรุงปลื้ม IE 2 10 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ