ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5523368 นายพุทธิพงศ์ ยาสุทธิ IE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
2 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์ PE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
3 B5614929 นายธีรวุฒิ แก้วจันทร์ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
4 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ PE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
5 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล PE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
6 B5713462 นายธีรพล วรพิมพ์รัตน์ PE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
7 B5800735 นางสาวณัฐมล โมฆรัตน์ PE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
8 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี PE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
9 B5802739 นายณัฐพงศ์ คุณพรม Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
10 B5803163 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนเงิน Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
11 B5803835 นายนิติธร เส็งนา Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
12 B5804429 นายมณฑล บุญเหลือ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
13 B5804610 นายบรรดาศักดิ์ ภาประเวศ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
14 B5805235 นายสราวุธ ทองจันทนาม Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
15 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
16 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล PE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
17 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
18 B5808830 นายภัทรกร ดิลกลาภ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
19 B5809509 นายวิวรรธน์ ดวงมณี IE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
20 B5809899 นางสาวอารีรัตน์ อารีรมย์ PE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
21 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
22 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
23 B5810840 นางสาวอภิญญา บัวตา Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
24 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
25 B5813032 นายวัชรินทร์ คำทะเนตร Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
26 B5813339 นายรัชชานนท์ ชะฎารัมย์ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
27 B5813506 นายภูวิสิทธิ์ ทีโคกกรวด Metallurgical Engineering 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
28 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์ PE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
29 B5816255 นายเอกภพ แซ่ย้าง Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
30 B5816293 นายทวีศักดิ์ คำบัวโคตร Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
31 B5816934 นางสาวเกษร พัดพรม PE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
32 B5816958 นายภาวัต โข่พิมาย PE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
33 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์ PE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
34 B5816996 นายธีรพัฒน์ ทวีปรักษา PE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
35 B5817009 นางสาวณัฎฐนิชา สอนสุภาพ PE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
36 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ PE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
37 B5817160 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ PE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
38 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล PE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
39 B5818853 นายรัฐพล บุญเรือง Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
40 B5818891 นายอภิรักษ์ เตยสุวรรณ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
41 B5818914 นางสาววิสุนีย์ สว่างศรี Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
42 B5818945 นางสาวปิยะธิดา แก้วยงกฏ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
43 B5819065 นางสาวสาวิตรี สินธุเสน Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
44 B5819072 นายนันทวัฒน์ แมดมิ่งเหง้า Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
45 B5822041 นายปิยะณัฐ อัตถาชน Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
46 B5823338 นายศรเทพ แถวเนิน Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
47 B5824656 นายโชคชัย ครสวรรค์ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
48 B5824960 นายบดินทร์ รัตนกนกสิน CE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
49 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
50 B5827923 นางสาวกนกรัตน์ นนทมาศ IE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
51 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
52 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
53 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
54 B5901456 นางสาววีรยา พานิช Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
55 B5901562 นายสหพนธ์ พิลาราช Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
56 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
57 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
58 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
59 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
60 B5902088 นางสาวสุจิตรา ท่วมพุดซา Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
61 B5902224 นายศุภวัฒน์ สาคูณ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
62 B5902552 นางสาวกัญญาณัฐ เฟื่องฟู Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
63 B5902583 นางสาวณัฐณิชา กลสัน PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
64 B5902927 นางสาวปนัณฐา อ่อนสุ่น Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
65 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
66 B5903689 นายสุนทร บุบผามาลา Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
67 B5904396 นางสาวธัญญาลักษณ์ เที่ยงตรง Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
68 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
69 B5904495 นายปรัชญา กาวิชัยเป็ง Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
70 B5904679 นางสาวพนิดา บุดดาสิงห์ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
71 B5904907 นางสาวกุลธิดา วระกุล Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
72 B5904976 นางสาวเกศริน พลอยไธสง PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
73 B5904990 นายธรรมนูญ ปฏิภาณวาสนา Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
74 B5905133 นายตะวัน พิศเพ็ง PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
75 B5905157 นางสาวปวีณา ศิลาปา Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
76 B5905195 นายไกรศร บุญครอง Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
77 B5905454 นางสาวสุกัญญา เจริญศิริ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
78 B5905935 นางสาวธนิษฐา นิลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
79 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
80 B5906680 นายศวิกร ผ่องสุข Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
81 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
82 B5907151 นางสาวณัฏฐ์นรี จันทนะ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
83 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
84 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
85 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
86 B5908363 นางสาวสุนันสินี ทองไพศาลสกุล Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
87 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
88 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น PE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
89 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้ PE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
90 B5909070 นายมานพ ตันสกุล Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
91 B5909407 นางสาวนัชดา อ้ายมา Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
92 B5909438 นายดนัย ลอยพิมาย Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
93 B5909858 นางสาวอาทิตยา ฉลาดแย้ม PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
94 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
95 B5910199 นายธนากรณ์ หลาบเย็น Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
96 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
97 B5910489 นายเดชา สิงห์ดำ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
98 B5911561 นายนัครา คชสีห์ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
99 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
100 B5912001 นางสาวสุภัคกัญญา สาริพันธ์ PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
101 B5912285 นายจีรศักดิ์ กรวยทอง PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
102 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
103 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
104 B5912735 นางสาวธนาวดี คงคาน้อย Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
105 B5912865 นางสาวลักษณ์สกุล โตสนั่น Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
106 B5912872 นางสาวณัฐชา วัฒนา Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
107 B5913190 นายฐิติกร ผิวลออ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
108 B5913282 นายกฤษฎา แก้วดวงเล็ก Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
109 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
110 B5913497 นางสาวสุทธิ์สินี คณาจันทร์ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
111 B5913510 นายลิขิต ตาปนานนท์ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
112 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
113 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
114 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
115 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
116 B5913893 นายธนวัต บุญทูล Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
117 B5913954 นางสาวพิชชาอร แสงศรี Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
118 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
119 B5914340 นางสาวจิรภิญญา จิตตินัน Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
120 B5914524 นางสาวศิยามล ชมด่าน Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
121 B5914555 นางสาวสาวิตรี บ่อไทย Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
122 B5914678 นายพันธกานต์ ฉวยกระโทก Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
123 B5914708 นางสาวทิพย์ชรัตน์ แก้วอรสาณ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
124 B5914845 นายอรรณพ นาชิด Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
125 B5915132 นางสาวจรรยา จุฬา Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
126 B5915293 นายสุรตานนท์ ดวงจันทร์ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
127 B5915903 นางสาวชุติมา อุดพ้วย Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
128 B5915965 นางสาวปริยาภัทร กะกุคำ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
129 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
130 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
131 B5916160 นายอินอาม อิทธิสมัย Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
132 B5917020 นายภัทรพล แสนทวีสุข Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
133 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
134 B5918324 นางสาวธวัลรัตน์ ขวัญเมือง PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
135 B5918362 นางสาวชนาธินาถ ร่องอ้อ PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
136 B5918379 นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
137 B5918393 นางสาวแพรพลอย วงค์สุข PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
138 B5918409 นางสาวอารีญา ชำนาญ PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
139 B5918447 นางสาววาสนา จุติมา PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
140 B5918454 นางสาวศุภกานต์ เบ้ามูลตรี PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
141 B5918461 นางสาววาริษา บำรุงลี PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
142 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์ PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
143 B5918492 นางสาวพฤตยา รุ่งรัตน์ PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
144 B5918508 นายธวัชชัย ราชจันทึก PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
145 B5918515 นางสาวธัญญารัตน์ เตียงพลกรัง PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
146 B5918560 นางสาวสุธาสินี พลปัถพี PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
147 B5918607 นางสาวชนัญญา สมมุติ PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
148 B5919192 นายกฤตภาส ศรีบุญเรือง Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
149 B5919208 นางสาวศุภิสรา บัวสกุล Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
150 B5919215 นางสาวปรียา นครแก้ว Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
151 B5919222 นายอภิเดช แสงเนตร Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
152 B5919239 นายธนวัตน์ เส็งกำปัง Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
153 B5919253 นางสาวอริศรา วรรณฤกษ์งาม Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
154 B5919277 นายชัยมงคล โนนกลาง Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
155 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
156 B5919307 นายกษิดิศ แสนแปง Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
157 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
158 B5919321 นางสาวกนกวรรณ อันทะนาม Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
159 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
160 B5919352 นางสาวอรอนงค์ อู่แก้ว Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
161 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
162 B5919390 นางสาวนลัทพร ประชุมรักษ์ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
163 B5920112 นายอภิภู ปานเจริญ CE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
164 B5920938 นายธนดล แก้วเข็ม CE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
165 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์ Metallurgical Engineering 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
166 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
167 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
168 B5922369 นายวิศรุต ชาลี PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
169 B5922475 นายวิศวชาติ ศรีศักดิ์นอก Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
170 B5922499 นายธนกร ครุฑขุนทด Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
171 B5922772 นางสาวสุวรัตน์ สุขโข PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
172 B5922857 นายธนกฤต สธนเสาวภาคย์ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
173 B5923380 นายปรุฬห์ วงค์อนุ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
174 B5924080 นายธนวิทย์ พิมพรภิรมย์ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
175 B5924332 นางสาวธิดาภรณ์ รักวงษ์ Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
176 B5924639 นางสาวณัฐมล สุขสบาย Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
177 B5924738 นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
178 B5925117 นายเกียรติภูมิ ฮวดศรี CE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
179 B5925520 นายวีรยุทธ สวัสดี Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
180 B5927708 นายวิชรัตน์ หาญอาษา Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
181 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์ PE 1 0 533221 ENGINEERING ECONOMY
182 B5929245 นางสาวอามานี ซีแต Metallurgical Engineering 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
183 B6007928 นางสาวนิตยา สอนสมนึก IE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
184 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด IE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
185 B6017439 นางสาวบุญญานี เกิดผา IE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
186 B6024611 นายธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง IE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY
187 B6137557 นายปรัชญา โมกไธสง PE 1 1 533221 ENGINEERING ECONOMY