ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6102654 นางสาวมณินทร สิริวัฒนากุล IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
2 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
3 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
4 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
5 B6104221 นางสาวศศิธร คำพิละ IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
6 B6104412 นางสาวดลณภร คุ้มทรัพย์ IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
7 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
8 B6105624 นางสาวธันยากร เฉลียวไว IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
9 B6106034 นางสาวรณพร ชีพไธสง IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
10 B6110994 นายธนพล พันลำ IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
11 B6111113 นางสาววนัสนันท์ พิพัฒน์พงษ์ IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
12 B6111298 นางสาวสรน์สิริ พุ่มศิริ IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
13 B6111359 นายณัฐพงศ์ พูลเพิ่ม IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
14 B6112165 นางสาวชุติมา มั่นหมาย IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
15 B6112189 นายปฏิภาณ มาตย์นอก IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
16 B6112288 นางสาวสุกัญญา มาลัยทอง IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
17 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
18 B6112509 นายศรายุท เมืองพิล IE 4 1 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
19 B6113025 นางสาวณฤภาณุมาศ รัตน์เกล้า IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
20 B6114442 นายธนาคาร ศรีมะเริง IE 4 1 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
21 B6114534 นางสาวศิริประภา ศรีสวรรค์ IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
22 B6114862 นางสาวนฤมล ส้มจะบก IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
23 B6114992 นางสาวฐิติมา สมัครพันธ์ IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
24 B6115630 นางสาวรัตนาภรณ์ สีนาง IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
25 B6116118 นางสาวเจนนิสา สุวรรณวงค์ IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
26 B6116316 นางสาววรางคณา แสงตะวัน IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
27 B6116552 นายกฤชกร แสวงสาย IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
28 B6116873 นายพิธิวัฒน์ หวังแอบกลาง IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
29 B6117184 นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
30 B6118235 นายยุทธนา โต๊ะงาม IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
31 B6118426 นายพิชญุตม์ เกิดเกลี้ยง IE 4 1 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
32 B6130558 นางสาวนภาคำแพงฤดี ดำเนินบัวสยามาลี IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
33 B6132361 นายณัฐภัทร สังข์แก้ว IE 4 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
34 B6103071 นางสาวอนุธิดา กาลจักร IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
35 B6103330 นางสาวเกวลี เกิดดี IE 5 3 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
36 B6105525 นายธนพล ฉัตรวงศ์วาน IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
37 B6106188 นางสาวสุธาทิพย์ เช็ดขุนทด IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
38 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
39 B6106638 นางสาวดาริกา ด้วงตะกั่ว IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
40 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
41 B6106973 นายภัคพงศ์ เต็มดอน IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
42 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
43 B6108656 นายอนันต์ บรรดาศักดิ์ IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
44 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
45 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
46 B6109851 นางสาวบุญยรัตน์ ปั่นเนตร IE 5 1 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
47 B6110017 นางสาวพิมพ์ลภัส เปี่ยงสันเทียะ IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
48 B6110383 นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
49 B6110956 นางสาวสุพัตรา พันธุเป็น IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
50 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
51 B6111717 นางสาวมุกระวี ฟังสุวรรณรักษ์ IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
52 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
53 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
54 B6114220 นางสาวกุลสตรี ศรีคุณชัย IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
55 B6114282 นางสาวสรุตา ศรีณะ IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
56 B6114824 นายสิรวิชญ์ สนใจ IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
57 B6116125 นางสาวนิศรา สุวรรณสิงห์ IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
58 B6117436 นายจิรายุ อายุวัฒน์ IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
59 B6119256 นางสาวดาวประกาย ผดุงชนม์ IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
60 B6119263 นางสาวปฏิมา เสถียรรัมย์ IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
61 B6132620 นางสาวชุติมา จิตรเอื้อตระกูล IE 5 3 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
62 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
63 B6136086 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์ IE 5 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
64 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก IE 6 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
65 B6103538 นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วประภา IE 6 1 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
66 B6103705 นางสาวธัญนาถ ขวัญมา IE 6 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
67 B6104764 นางสาวเกษราพร จักรปา IE 6 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
68 B6105648 นางสาวแก้วกานดา ชฎาทอง IE 6 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
69 B6106225 นางสาวเบญจภรณ์ เชียงตุง IE 6 1 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
70 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม IE 6 1 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
71 B6107758 นางสาวพิชชาพร เทพเสนา IE 6 1 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
72 B6108915 นายศิริวัฒน์ บุญช่วย IE 6 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
73 B6108977 นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน IE 6 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
74 B6109479 นางสาวลักษิกา ประกันทะ IE 6 1 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
75 B6110642 นายศรายุทธ์ พลเทพ IE 6 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
76 B6111403 นางสาวอุมาพร เพ็งชัย IE 6 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
77 B6111939 นายนันตพล ภูสำเภา IE 6 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
78 B6114015 นายคมสัน วารีศรี IE 6 1 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
79 B6114138 นางสาวตมัฏฐพร วิเศษมี IE 6 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
80 B6114183 นางสาวชนิษฎา โวหาร IE 6 1 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
81 B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร IE 6 1 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
82 B6114718 นางสาวจิราภรณ์ ศิลปศิริวัฒน์ IE 6 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
83 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์ IE 6 1 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
84 B6115692 นางสาวณัฏฐณิชา สุขแก้ว IE 6 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
85 B6116651 นางสาวเกวลิน หงษ์มณี IE 6 1 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
86 B6116682 นายชาคริต หงษ์ศรีทอง IE 6 1 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
87 B6116798 นายอนุศักดิ์ หรุ่งเป้า IE 6 1 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
88 B6117610 นายชิษณุพงษ์ อุดม IE 6 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
89 B6117658 นางสาวขจีพร อุทสาร IE 6 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
90 B6117931 นางสาวปิยพร เฮ้าตุ่น IE 6 1 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
91 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ IE 6 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
92 B6131746 นายพีรวิชญ์ เปรียบดีสุด IE 6 1 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
93 B6131807 นายอดิสรณ์ คำเหลี่ยม IE 6 0 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
94 B6237851 นางสาวปาลิตา โพธิ์หยวก N/A 6 1 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY