ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี ChemE 1 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่ ChemE 1 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B6025397 นายพงศธร ดาศรี ChemE 1 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน ChemE 1 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น ChemE 1 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล ChemE 1 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว ChemE 1 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์ ChemE 1 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย ChemE 1 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส ChemE 1 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน ChemE 1 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์ ChemE 1 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ ChemE 1 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน ChemE 1 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา ChemE 1 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B6214241 นางสาวสุธินี สวาทดี ChemE 1 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B6214456 นางสาววรางค์สิริ ทิพย์รักษ์ ChemE 1 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B6214494 นายไตรภพ จันรอด ChemE 1 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก ChemE 1 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B6215149 นางสาวแพรวา เลขาโชค ChemE 1 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร ChemE 1 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B6217693 นางสาวชนากานต์ ไม้โคกสูง ChemE 1 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง ChemE 1 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี ChemE 1 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B6224554 นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา ChemE 1 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B6230142 นายนพรุจ พิบูลย์ ChemE 1 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B6230289 นายเขมชาต ศาลางาม ChemE 1 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก ChemE 1 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง ChemE 1 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา ChemE 1 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B5807857 นางสาวแพรวพลอย พูนพิทักษ์ทรัพย์ IE 2 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน ChemE 2 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B6103071 นางสาวอนุธิดา กาลจักร IE 2 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B6109677 นางสาวสุทธิกา ปรุงปลื้ม IE 2 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน ChemE 2 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B6113421 นางสาวศิริลักษณ์ ลุนณะบุตร ChemE 2 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่ ChemE 2 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ ChemE 2 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย ChemE 2 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ ChemE 2 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร ChemE 2 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์ ChemE 2 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
43 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร ChemE 2 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
44 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา ChemE 2 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
45 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย ChemE 2 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
46 B6225957 นางสาวรัชชา เปรื่องนา IE 2 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
47 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ ChemE 2 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
48 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
49 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
50 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
51 B6208912 นายพิสิฐพงศ์ ภิรมย์ปักษา IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
52 B6213244 นายอัครพล ทองคำ IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
53 B6213725 นางสาวชนิดาภา นิลสุข IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
54 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
55 B6214159 นายศรัณย์ภัทร วิชัยวงษ์ IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
56 B6214340 นางสาวรุ่งอรุณ ขวานอก IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
57 B6214777 นางสาวปภัสษร เกลี้ยงกรแก้ว IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
58 B6214999 นางสาวสิรินทรา มูลมุกดา IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
59 B6215194 นายขจรพงศ์ จันทร์ขจร IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
60 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
61 B6216177 นางสาวเกวริน เศษวันโคตร IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
62 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
63 B6218348 นายวรกานต์ หาญเวช IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
64 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์ IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
65 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
66 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
67 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์ IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
68 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
69 B6224318 นายจิรายุ จินดาชวลิตกุล IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
70 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์ IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
71 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
72 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
73 B6226503 นายธนกร แสงระวี IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
74 B6226541 นายศุภฤกษ์ ประพาศพงษ์ IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
75 B6227029 นายณรงเดช คำมูล IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
76 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
77 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน IE 3 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
78 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง ChemE 4 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
79 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
80 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
81 B6202811 นางสาวรัญชิตา ค้อชากุล ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
82 B6203160 นายธนา เฟื่องฟู ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
83 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
84 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
85 B6210618 นางสาวชาครีญา สันทัดกลาง ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
86 B6210625 นายฉลอง อินทร์โสม ChemE 4 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
87 B6214203 นางสาวธัญชนก มั่นใจ ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
88 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์ ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
89 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
90 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
91 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
92 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
93 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
94 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
95 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์ ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
96 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
97 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
98 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
99 B6220747 นายวรรณวัฒน์ ปวีณาภรณ์ ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
100 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
101 B6224738 นายชัยยง กลางทรงฤทธิ์ ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
102 B6225193 นางสาวอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต์ ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
103 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
104 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
105 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ ChemE 4 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
106 B6230548 นายกฤษรายุ อินรินทร์ ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
107 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง ChemE 4 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
108 B5814312 นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
109 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
110 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
111 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
112 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์ IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
113 B6202675 นายณัชพล กาบทุม IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
114 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
115 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์ IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
116 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
117 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
118 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
119 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
120 B6215620 นางสาวลักษิกา อ่อนไธสง IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
121 B6216887 นายดนุชา แกมคำ IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
122 B6216993 นายณัฐพัฒน์ ชัยยันต์ IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
123 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
124 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์ IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
125 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์ IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
126 B6220631 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
127 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
128 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
129 B6222857 นางสาวผกามาศ บุญสิทธิ์ IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
130 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
131 B6224226 นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
132 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์ IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
133 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
134 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
135 B6226572 นายปัณณวิชญ์ คล้ายวิเชียร IE 5 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
136 B6002763 นายณธีพัฒน์ ดิลกศักดิ์โกสิน IE 6 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
137 B6132620 นางสาวชุติมา จิตรเอื้อตระกูล IE 6 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
138 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
139 B6201616 นางสาวพลอย สุพพัตกุล IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
140 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
141 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์ IE 6 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
142 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์ IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
143 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
144 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
145 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด IE 6 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
146 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
147 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์ IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
148 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน IE 6 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
149 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
150 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์ IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
151 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง IE 6 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
152 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
153 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
154 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์ IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
155 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
156 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์ IE 6 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
157 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์ IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
158 B6220044 นางสาวปนัดดา เพ็งพา IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
159 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์ IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
160 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
161 B6222215 นางสาวณิริศา ทองจันทร์แก้ว IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
162 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
163 B6223052 นางสาวณัฏฐ์ษรา เมธีธัญพัฒน์ IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
164 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
165 B6226305 นางสาวสุชัญญา โยไทยเที่ยง IE 6 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY