ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5601783 นายคริศฐา จินตบัณฑิตวงศ์ CE 1 0 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
2 B5614615 นายจีระศักดิ์ ซามาตย์ CE 1 0 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
3 B5614790 นายเนติธร ตั้งศิริไพบูลย์ CE 1 1 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
4 B5712908 นางสาวชลดา ประทาสี CE 1 0 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
5 B5713950 นายสมศักดิ์ กุลแก้ว CE 1 0 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
6 B5717767 นางสาวนัฎฐา แสงสุริยา CE 1 0 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
7 B5722198 นายสรณ์สิริ ทิพโชติ CE 1 0 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
8 B5801015 นายกิตติพงษ์ สอนกล้า CE 1 0 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
9 B5808458 นางสาวทิพกร พิจารณ์ CE 1 1 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
10 B5810314 นางสาวฌีพัฒน์ สุขแจ่ม CE 1 0 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
11 B5818365 นายศราวุธ สอนพรม CE 1 1 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
12 B5823642 นางสาวณัฐสุดา นางาม CE 1 1 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
13 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา CE 1 0 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
14 B5911691 นางสาวอัจฉรา จันทร์สระคู CE 1 0 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
15 B5913718 นายปิยะ สมดัง CE 1 0 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
16 B5915361 นางสาวกนกพร ศรีเมือง CE 1 0 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
17 B5915637 นางสาวรัตนา เจียมอ่อน CE 1 0 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
18 B5922192 นายพรชัย สวัสดิ์นะที CE 1 1 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
19 B5923267 นายธนภัทร บุตรโสภา CE 1 0 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING