ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5413706 นายณัฐนันท์ บุตรประเสริฐ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
2 B5415410 นายวิธวัช ประทุมมัง Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
3 B5426522 นายรัตนัย พานชวบุษป์ MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
4 B5445967 นายนิติธร สุริยะวงษา Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
5 B5500321 นางสาวช่อทิพย์ ฝอยทอง Geological Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
6 B5503728 นายธีระศักดิ์ รวมทรัพย์ PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
7 B5503780 นางสาวฐานียา พิทักษ์วงษ์ PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
8 B5505432 นายสรัล เอี่ยมสำอางค์ Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
9 B5506026 นายสุธิชัย หึกขุนทด Environmental Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
10 B5512386 นายนคินทร์ ต่อชีวี MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
11 B5517442 นายกัมปนาท เมืองคำ Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
12 B5518319 นายธำรงกุล หอกกิ่ง MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
13 B5520923 นางสาวสุภาภรณ์ เชิดโกทา Geological Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
14 B5522446 นายธนเสฏฐ์ เศวตวิวัฒน์ Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
15 B5522682 นางสาวรุ่งทิวา สุขรมย์ Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
16 B5524266 นางสาววรัญญา เพชรเครือ Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
17 B5526123 นางสาวธมลวรรณ รุ่งเรือง ME 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
18 B5527526 นางสาวกาญจนา พยัฆกาฬ MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
19 B5532094 นายกิตติทัต เตยดอน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
20 B5532803 นายจิรโชติ โพธิ์อยู่ Agricultural and Food Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
21 B5534777 นายภัทร สุทธิประภา Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
22 B5537235 นายอภิชัย เทพพุทธา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
23 B5537464 นางสาวอนุติวงศ์ จุกระโทก Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
24 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
25 B5540242 นางสาวกีรติกานต์ แว่นทิพย์ Environmental Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
26 B5540846 นายสุรสิทธิ์ สุกรรณ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
27 B5542482 นายพงศ์ธร คงพินิจ Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
28 B5542680 นายชยภัทร บุญชูงาม MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
29 B5563708 นางสาวชลาธาร จันทครุฑ Environmental Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
30 B5600526 นางสาวปิยะภรณ์ สงสุวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
31 B5600564 นางสาวภาภัทร พรหมนนท์ Environmental Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
32 B5601042 นางสาววรันธร บุญสิน PE 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
33 B5601585 นางสาวชรินรัตน์ โตนชัยภูมิ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
34 B5603275 นางสาวรุจาภา แสนชัยยา Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
35 B5603350 นางสาวอภฤดี เจริญสุข Agricultural and Food Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
36 B5603794 นางสาวณัฏรดา ทวดอาจ Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
37 B5604593 นางสาวศุภธิดา นาถมทอง PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
38 B5605217 นางสาวมณฑิรา ดรศรีโยเพชร PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
39 B5605514 นายเทียนชัย ฉลาด MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
40 B5606115 นางสาวสุนิสา เพชรโพ PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
41 B5606337 นางสาวชฎากาญจน์ วรรณศิลป์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
42 B5607372 นางสาวประภัสสร สาฆะ Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
43 B5607525 นางสาวชีวารัตน์ มาเดช PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
44 B5607839 นายเฉลิมชัย ศรนิล MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
45 B5608164 นางสาวณัฏฐธิดา แปงใจ Automotive Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
46 B5608553 นายสิวิชัย คำปาน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
47 B5608744 นางสาวชฎาธาร สายเนตร PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
48 B5609710 นางสาวพรพรรณ พุ่มจันทร์ PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
49 B5610228 นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
50 B5610358 นายสันติ ยาเคน Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
51 B5610709 นายนัฐวุฒิ ศรีประดิษฐ Environmental Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
52 B5610778 นายชัชวาลย์ กล้าประจันทร์ MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
53 B5611027 นายยุรนันท์ เขียวแจ่ม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
54 B5611799 นายทรงกิจ รอดหงษ์ทอง GT 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
55 B5612543 นายเมธา เปรมวิชัย PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
56 B5612697 นางสาวน้ำทิพย์ ปานสูงเนิน MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
57 B5612772 นางสาวเกศสุดา วงเวียน MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
58 B5612864 นางสาวสุดารัตน์ หมายดี MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
59 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
60 B5614042 นางสาวพรชิตา ทูลไธสง PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
61 B5616473 นางสาวอารียา บังประไพ PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
62 B5616879 นายวัชรพล พลภักดี Geological Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
63 B5617043 นางสาวตรีนภา กล้าหาญ Geological Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
64 B5617357 นายณัฐพงศ์ สมจิตร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
65 B5618071 นางสาวหทัยชนก เมธินี กล่ำขำมี Automotive Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
66 B5618576 นายกฤษณ์ ศิริวรรณ PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
67 B5618743 นางสาวฐานิกา แสนจะบก PE 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
68 B5619160 นางสาวศศิประภา โพธิ์คำ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
69 B5619597 นางสาวจันทกานต์ พลอยกระโทก MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
70 B5619832 นายภูวนัย เสียงล้ำ GT 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
71 B5619856 นางสาวธนภรณ์ บึงกรด MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
72 B5620951 นายสุรเกียรติ ชมสายพลายงาม ME 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
73 B5623136 นายแกล้วกล้า นามไพร CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
74 B5624171 นางสาวอรดี ขวัญดำ PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
75 B5624485 นางสาววราพร ชุมพลไกรษร MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
76 B5701018 นายมนูญ จันทร์หอม ME 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
77 B5701384 นายสัมพันธ์ ประสงค์เงิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
78 B5702251 นายชิตพล ป้องปาน Geological Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
79 B5703364 นางสาววรวรรณ จันทะวงษ์ MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
80 B5703531 นางสาวศิโรรักษ์ รัตนพรมรินทร์ PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
81 B5704194 นายภัทรพล พุภูเขียว Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
82 B5704224 นายธีระศักดิ์ ภิณโยวงษ์ Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
83 B5704699 นางสาวกรกณก เกตุทองหลาง MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
84 B5705030 นางสาวอนงค์นาถ หลอดคำ MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
85 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์ Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
86 B5705658 นางสาวรัญญา เกตุงาม MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
87 B5705962 นางสาวสุกัญญา ทองอยู่ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
88 B5707423 นางสาวเพ็ญนภา อุระสาห์ Automotive Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
89 B5707560 นางสาวสุเปรมชนัน เปรมกลาง Geological Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
90 B5708239 นายฉัตรณรงค์ ภูมี Automotive Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
91 B5708987 นายกันตภณ เจริญสุข AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
92 B5709205 นางสาวกัญญาวีร์ เพ็ญสุข MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
93 B5709359 นางสาวนุศราภรณ์ ทองศรีสุข MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
94 B5712083 นางสาวนรรสิกาญจน์ ปทุมมาศโสภณ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
95 B5713028 นางสาวโยทะกา ตองติดรัมย์ Geological Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
96 B5714049 นางสาวปัญจพร ฮึ้งเบี้ยว ME 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
97 B5715169 นายทวีศักดิ์ ขาวฉอ้อน Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
98 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง Automotive Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
99 B5715909 นางสาวอินทุอร ศรีสะอาด MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
100 B5717187 นางสาวเกศราภรณ์ แตงช้าง PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
101 B5719211 นายกรณ์ เกิดชื่น AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
102 B5719280 นายพงษ์ธนานิกร อินอ่อน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
103 B5719327 นางสาวศิริภัทร ใจรักเรียน MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
104 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
105 B5720811 นายอำนาจ แถวโสภา MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
106 B5723065 นายวรพงศ์ รัตนชน PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
107 B5723379 นางสาวฉัตรฑริตา ไตรภูมิ ME 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
108 B5724130 นายศาสตรบุตร บุตรมาตร์ Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
109 B5724161 นางสาวสุรางคนา การวิชัย MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
110 B5724918 นายโซฟัลอามีน แวอูเซ็ง ME 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
111 B5800131 นางสาววิสาลินี วรรณศรี PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
112 B5800148 นางสาวณัฐริกา พรหมหอม PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
113 B5800353 นายก่อศุภฤกษ์ ทองไหม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
114 B5800643 นายธนากรณ์ สุธรรม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
115 B5800926 นายปกรณ์ สุรีอาจ MAE 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
116 B5800933 นางสาวสุณิชา ไชยกิจ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
117 B5801176 นายชญาน์วัต เทียบคุณ ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
118 B5801824 นางสาวจุฑาทิพย์ กองสูงเนิน Geological Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
119 B5802340 นางสาวสิริรัตน์ เปรี่ยมพิมาย Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
120 B5802517 นายธนธัญญ์ อุ่นจิต Automotive Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
121 B5802630 นางสาวพิชญ์สินี ขวัญดี Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
122 B5802692 นายธีระวัฒน์ ไชยมงค์ ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
123 B5802784 นายธนบดี ปานหมื่นไวย ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
124 B5803545 นายณัฐพล ศิวินา MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
125 B5803668 นางสาวดาวเรือง แสงสว่าง ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
126 B5803811 นางสาวสุมิตรา เหิกขุนทด MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
127 B5803989 นายเผ่าไผท ไชยทะเศรษฐ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
128 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊ Geological Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
129 B5804399 นายวชิรพงษ์ จันทร์ดารา Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
130 B5804788 นายนฤดล ยาวะโนภาส CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
131 B5804856 นางสาวกมลวรรณ กิ่งปรุ Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
132 B5804894 นางสาวอโนชา สกลรัตน์ MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
133 B5804993 นายสิริพงศ์ สุทธวงค์ ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
134 B5805006 นายศักดิ์สิทธิ์ กำเหนิดพรต Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
135 B5805136 นายซัลวาวีร์ ยะโกะ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
136 B5806232 นายวรโชติ หะขุนทด ME 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
137 B5806454 นายเชาวฤทธิ์ ฤทธิมนตรี MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
138 B5806928 นางสาวจิรวรรณ จุมพลเมือง ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
139 B5807192 นางสาวอภัสรา โหรสกุล Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
140 B5808601 นายธนบดี ลุนสมบัติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
141 B5809615 นายชลกร อ่อนมา MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
142 B5809660 นายธนโชติ เคลือภักดี ME 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
143 B5810345 นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ์ MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
144 B5811519 นายนครินทร์ สมุทรวนิช Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
145 B5811700 นายณัฐดนัย สารเสา MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
146 B5811847 นายศราวุธ อัปมะเทา CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
147 B5812011 นายนันธวัตร ทานนท์นอก Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
148 B5812271 นางสาวปภาณิน บุญมั่น Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
149 B5812370 นายชัยณรงค์ โพธิกุล MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
150 B5813308 นายสิทธินันท์ ยานู MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
151 B5813919 นางสาวหทัยรัตน์ อ่อนประไพ ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
152 B5813940 นางสาวปภาวี ปราบใหญ่ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
153 B5813971 นางสาววชิรญาณ์ วรรณโนมัย CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
154 B5814039 นายอนุรักษ์ อิงคญานุรักษ์ CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
155 B5814411 นายชัยนุวัตร วนาไส ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
156 B5814510 นายอภิสิทธิ์ ปิดตาละโพธิ์ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
157 B5814527 นายหนึ่งบุรุษ ผลจันทร์ ME 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
158 B5815593 นายมงคล โล่ห์นารายณ์ ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
159 B5815715 นายรชฏ โคตะลี ME 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
160 B5815753 นายราชภูมิ เติมผล ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
161 B5815777 นายศิลา เหลืองอ่อน ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
162 B5815814 นายอภิสิทธิ์ เครื่องไชย ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
163 B5815975 นายเด่นชัย ฉลองเจริญกิจ ME 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
164 B5816002 นายกมลพร วิริยะพงศ์ ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
165 B5816019 นางสาวบุญฑริกา ศิลา ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
166 B5816118 นายณัฐกมล สิทธิขวา ME 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
167 B5816217 นายชวกร เมาลิทอง ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
168 B5816958 นายภาวัต โข่พิมาย PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
169 B5816989 นายนนทวัชร เปรมจิตร์ PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
170 B5817160 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
171 B5818570 นายสมุนไพร ไชยเดช CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
172 B5818860 นายพงศกร ชนะพจน์ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
173 B5818921 นางสาวพัชรี สุจริต Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
174 B5819003 นางสาวลักษณา ศรีนอก Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
175 B5819041 นายมงคลรัตน์ บุตรดี Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
176 B5820542 นายกิตติพงศ์ ท้วมยัง ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
177 B5820863 นายอัมรินทร์ หลงกอหราบ ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
178 B5821136 นายชัชวาล ร้อยบุญศรี Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
179 B5821150 นางสาวสุนิศา หยองเอ่น Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
180 B5821358 นางสาวพนิดา สุกเอียด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
181 B5821402 นายพีรพงศ์ พิศพรรณ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
182 B5821488 นายอนวัช จันบัวลา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
183 B5821501 นายวสุ ใจจังหรีด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
184 B5821525 นายธนาธิป กัณหาไชย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
185 B5821532 นายสิรวิชญ์ สุขเพราะนา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
186 B5821648 นายศุภฤกษ์ วัฒนพานิช AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
187 B5821662 นายณัฐนพชัย อินเม้ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
188 B5822546 นายอมฤต ยลวิลาศ Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
189 B5822621 นางสาวสุวพิชญ์ ช้ำวอน Geological Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
190 B5822669 นายสิริเดช ทันไธสง Geological Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
191 B5822676 นายธนานนท์ จ่าทอง Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
192 B5822690 นายพงศ์พิสุทธิ์ พิรักษา Geological Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
193 B5822751 นางสาวกชกร ศาลาทอง Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
194 B5823932 นายรัญชน์ ไทยทองหลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
195 B5823956 นางสาวณัฐนิช รอดภัย ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
196 B5824373 นายธนวัฒน์ สัมพันธะ MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
197 B5824441 นายปฐวีร์ สายใจอูป Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
198 B5824816 นายภูมิภาค ธรรมวัตร ME 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
199 B5824991 นางสาวพรทิวา บุญคำ CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
200 B5827503 นายพิศิษฐ์ ทองสุทธิ์ PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
201 B5827886 นางสาวพิมพ์ชนก จันทะลุน CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
202 B5828395 นางสาวณัฐมล เพชรดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
203 B5829101 นายอาดิส หะยีหะมะ ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
204 B5927340 นายธนาธิป แสงศรี Automotive Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
205 B5927999 นางสาวอาริษา วรรณดี MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
206 B5928026 นายธรรมลักษณ์ เสาร์แดง MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
207 B5928125 นายจตุพร สุรินทร์ ME 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
208 B5928354 นายคมกริช โต้งกระโทก PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
209 B5540297 นางสาวศุภรดา หอมจันทร์ Agricultural and Food Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
210 B5543809 นายนันทพล บำรุงผล Environmental Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
211 B5602971 นางสาวปฐมรัตน์ โถทอง Agricultural and Food Engineering 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
212 B5606870 นางสาวนิภาพร โพธิ์เข็ม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
213 B5610563 นายธีรวุฒิ ลาดศิลา Metallurgical Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
214 B5612871 นางสาวกวินทิพย์ หลงใจคอย MAE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
215 B5613564 นายขจรยศ คุ้มตลอด Automotive Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
216 B5616091 นายธีรพงศ์ ขวัญทอง Automotive Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
217 B5622689 นางสาวเจนจิรา จันทร์แป๊ะ Metallurgical Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
218 B5702183 นางสาวพรีมพิทย์ รัตนสำเนียง PE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
219 B5702466 นายอภิสิทธิ์ การวิลัย MAE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
220 B5702695 นายสรวุฒิ สุวรรณทา Metallurgical Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
221 B5703333 นางสาวสุดศรีลักษณ์ วงษ์เขียว Environmental Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
222 B5703456 นายอติรุจ เรศมณเทียร Metallurgical Engineering 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
223 B5703678 นางสาววราริณ ทับทะมาตย์ MAE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
224 B5704682 นายธีรวุฒิ คำมงคล Agricultural and Food Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
225 B5705351 นางสาวอัจฉราพรรณ คุณจวง Agricultural and Food Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
226 B5706037 นางสาวปัทมา ล้อมกลาง Environmental Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
227 B5706327 นายนิทรรศน์ เกิดผิวดี MAE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
228 B5706679 นายชัยวัฒน์ จักษุทิพย์ Environmental Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
229 B5706747 นายเสกสรร สอดส่อง MAE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
230 B5707065 นายศุภชัย รักเสน Environmental Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
231 B5707195 นางสาวณัฐธิดา ต่างสันเทียะ Environmental Engineering 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
232 B5707928 นายอมรเทพ ยาเดฟ Metallurgical Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
233 B5708192 นายภานุวัฒน์ บุญจุล MAE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
234 B5709670 นายธนกฤต คัชชิมา MAE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
235 B5710447 นางสาวภัทรวดี แจ่มดวง MAE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
236 B5710621 นายผดุงเกียรติ จาดใจดี Metallurgical Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
237 B5710751 นายรัฐพงศ์ ดาขวา CE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
238 B5711116 นางสาวกัญญพัฒน์ สินทอง Metallurgical Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
239 B5711253 นางสาวธีร์ธิดา โทนสังข์อินทร์ Automotive Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
240 B5713639 นางสาวจินตนา แย้มศรี Agricultural and Food Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
241 B5713783 นายชนะชน ชมชัยรัตน์ MAE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
242 B5714780 นางสาวภัทรภร รัตนกุดั่น Agricultural and Food Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
243 B5714896 นายกิตติพศ บุญรักษาศรี Agricultural and Food Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
244 B5715497 นายธนวันต์ ทองอ่ำ Metallurgical Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
245 B5717163 นางสาวชัชรินทร์ พรมอ่อน PE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
246 B5717194 นางสาวกาญจนา ไชยพร PE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
247 B5718894 นายบุญญฤทธิ์ นิทะรัมย์ Automotive Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
248 B5719990 นางสาวราตรี ขนาดกลาง MAE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
249 B5800070 นายธรรมรัตน์ แยบสูงเนิน ME 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
250 B5800087 นายนนทวัฒน์ กรเกษม ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
251 B5800094 นายณัฐพงค์ สิทธาศิริวัฒน์ ME 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
252 B5800216 นายปรมินทร์ นนตะ Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
253 B5800278 นายทิวากร โชคเหมาะ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
254 B5800308 นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
255 B5800315 นายสาธิต ศศิกรรม Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
256 B5800322 นายพงศธร ศรีผำน้อย Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
257 B5800346 นายพิทยา วงษ์ศักดา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
258 B5800407 นายปิยวัฒน์ อภิชัยบุคคล Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
259 B5800414 นายศุภณัฐ กองทุน Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
260 B5800575 นายมรกต เขตคาม ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
261 B5800971 นายธนกฤต บูรณ์เตชภูวดล Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
262 B5801022 นายวัชรพล มงคลจิรวัฒน์ ME 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
263 B5801084 นางสาวนัชชา วงศ์นารี Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
264 B5801121 นางสาวภูชิสสา จันทร์สุข AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
265 B5801268 นายสุรสิทธิ์ เหลินต้ายซ้าย Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
266 B5801299 นายมงคลชัย อบเชย ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
267 B5801411 นายณัฐวัฒน์ ทวีคำ Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
268 B5801527 นายสุกฤษฏิ์ ศรีเมฆารัตน์ Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
269 B5801596 นายณัฐพล เย็นอก MAE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
270 B5801602 นางสาววิษาศิณี โสภาพิมลพักตร์ Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
271 B5801695 นางสาวพนิดา โม้ทอง PE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
272 B5801954 นางสาวณัฐณิชา กิ่งโคกกรวด MAE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
273 B5802036 นายภัทรภณ สมันรัมย์ MAE 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
274 B5802098 นางสาวเบญจมาศ กันแก้ว Metallurgical Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
275 B5802128 นางสาวรศปภา พงศ์ธนากุล Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
276 B5802289 นางสาวพุทธชาติ คำยอด Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
277 B5802302 นายนิติกร บินตะคุ MAE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
278 B5802432 นายศุภนันท์ ศรีจันทร์ Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
279 B5802463 นายธรรมรง ตรีกูล CE 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
280 B5802739 นายณัฐพงศ์ คุณพรม Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
281 B5802746 นายธนกฤต คำเกษม Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
282 B5802937 นางสาวฐิติดาภรณ์ นิตุธรสวัสดิ์ ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
283 B5802975 นายเสฏฐวุฒิ วุฒิจำนงค์ Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
284 B5803033 นายนวพงศ์ หงษ์สูงเนิน Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
285 B5803064 นายขวัญชัย แร่อรุณ Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
286 B5803132 นายสหรัฐ ผิวเผื่อน Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
287 B5803156 นางสาวทัชวรรณ จันทรสุข ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
288 B5803163 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนเงิน Metallurgical Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
289 B5803248 นายอาชัญ เอื้อนโอษฐ Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
290 B5803408 นางสาวนฤมล เป้าวะด่าน MAE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
291 B5803835 นายนิติธร เส็งนา Metallurgical Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
292 B5803897 นางสาวกมลวรรณ คิดควร Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
293 B5803972 นางสาวผกาวรรณ สุริยะธรรม MAE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
294 B5804009 นางสาววยุรีย์ แย้มศรี MAE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
295 B5804153 นายภาณุพงศ์ ทองดล Metallurgical Engineering 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
296 B5804214 นางสาวร่มแก้ว คองสิงห์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
297 B5804221 นายธีรเกียรติ พรมศรี ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
298 B5804313 นายวรวุฒิ ป้องนาลา Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
299 B5804429 นายมณฑล บุญเหลือ Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
300 B5804436 นางสาววาสนา ประมาด MAE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
301 B5804450 นายภูวดล ฝาชัยภูมิ MAE 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
302 B5804481 นายศิรพงศ์ วรสุขขัง MAE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
303 B5804542 นายอเนก สมตาเต๊ะ Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
304 B5804610 นายบรรดาศักดิ์ ภาประเวศ Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
305 B5804702 นายวงศกร จูมศิลา MAE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
306 B5804733 นางสาวนารีรัตน์ แฟงตะคุ ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
307 B5805051 นายวัชรพล พันจะโป๊ะ ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
308 B5805075 นางสาวมัลลิกา ฉายมะเริง Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
309 B5805129 นายภาณุพงศ์ เนื้อนาค Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
310 B5805167 นางสาวมุขรินทร์ โพโสภา Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
311 B5805433 นายคมสัน ชัยประดิษฐ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
312 B5805679 นายธีรวัฒน์ พรมทา Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
313 B5805730 นางสาวศิริกานต์ แก้วดิษฐ์ Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
314 B5805907 นายเพ็ญโภคัย เมืองอุดม Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
315 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
316 B5805990 นางสาวพิชญาภา สอนเสนา Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
317 B5806317 นางสาวอุสรา แปชล ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
318 B5806324 นายณัฐพงษ์ ศรีสุภาพ ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
319 B5806386 นายกัมปนาท เรืองศาล ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
320 B5806584 นายศุภกิต ไชยชาย MAE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
321 B5806607 นางสาวกัญจนา จุ่นน้อย MAE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
322 B5806614 นางสาววรางค์กรณ์ ลาวงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
323 B5806652 นายวิริยะ จันทนา ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
324 B5806751 นางสาวสุจิวรรณ ทุมพัง MAE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
325 B5806799 นายนิสิต ศรีภูมิทอง Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
326 B5806805 นายศุภกิตติ์ ไตรพรม ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
327 B5806867 นายจิรกิตติ์ สนั่นเอื้อ ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
328 B5806911 นางสาวกัญญ์กุลณัช อุ่นแก้ว ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
329 B5807079 นายวรรณพงษ์ อ่อนอุทัย MAE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
330 B5807086 นายเกียรติศักดิ์ รื่นกลาง ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
331 B5807123 นางสาวจิราพร เทียนแก้ว Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
332 B5807154 นางสาวกุลสตรี สนนอก MAE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
333 B5807178 นางสาวพิยดา รักเสมอวงค์ Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
334 B5807253 นางสาวจุฑาทิพ คุปต์ชนนท์ Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
335 B5807284 นายอาดัม บูสะมัญ CE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
336 B5807505 นางสาวธนกชพรรณ สุวิชาเชิดชู AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
337 B5807765 นางสาวศิริวรรณ บัวพุ่ม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
338 B5807796 นายสรศักดิ์ โสมากุล ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
339 B5808014 นายภิเษก ทัศนะนาคะจิตต์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
340 B5808045 นายณัฐวุฒิ ยงเพชร MAE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
341 B5808069 นายอริสมันต์ ขันหงษ์ Electronic Engineering 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
342 B5808151 นายกิตติราช อรัญสุข MAE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
343 B5808243 นางสาวพนัชกร สุรพล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
344 B5808311 นายปรัชญา โสภา Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
345 B5808328 นายปวรปรัชญ์ สามเมือง ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
346 B5808342 นางสาวอภิญญา เชื้อทอง ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
347 B5808366 นายธนะรัชต์ บัวมาตย์ Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
348 B5808373 นางสาวกชกร โกยผดุงเกียรติ Geological Engineering 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
349 B5808397 นายสหรัฐ ประมวลสุข Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
350 B5808519 นายธนธรณ์ ล้วนกลาง Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
351 B5808649 นายนฤดล พรวนกระโทก ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
352 B5808656 นายหนึ่ง โพธิ์ลาบด้วง ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
353 B5808809 นายณธัชพงศ์ พิทยาภรณ์พงศา ME 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
354 B5808830 นายภัทรกร ดิลกลาภ Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
355 B5808847 นายกิตติโชติ ทิพยนนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
356 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา MAE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
357 B5809073 นายวิทวัส ศิริบรรดาศักดิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
358 B5809080 นายสุรเชษฐ์ วงษ์ชารี MAE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
359 B5809141 นายพงศ์พล สุขโข CE 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
360 B5809158 นางสาวภคมน ประสาทดูเบ Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
361 B5809196 นายอภิสิทธิ์ บัวโฮง Automotive Engineering 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
362 B5809271 นายพสิษฐ์ ลิ้มสินโสภณ Metallurgical Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
363 B5809332 นายศรรักษ์ จึงวิเศษพงศ์ Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
364 B5809356 นายภูวกร เจริญรัตน์ ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
365 B5809370 นางสาวประภาวรรณ คอกกลาง Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
366 B5809394 นางสาวพิชญา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
367 B5809431 นายธรรมรัตน์ ตาดทองแถว ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
368 B5809455 นางสาวศิริลักษณ์ ค้าขาย Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
369 B5809479 นายณภัทร เจริญสุข Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
370 B5809523 นางสาวธนิษฐาน พรมหงษ์ ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
371 B5809554 นายฐานันดร หวังวัฒนะหิรัญ Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
372 B5809714 นายพัชรพล บัวภา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
373 B5809806 นายณัฐวุฒิ แสงสารวัด ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
374 B5810130 นายอภิชิต แพงพรมมา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
375 B5810147 นายธีระพัฒน์ บุญศรีวงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
376 B5810192 นายธนาธิป กิตติวราพล ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
377 B5810383 นายอภิชาติ สมปอง ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
378 B5810505 นางสาวนันทิตา ติดตารัมย์ ME 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
379 B5810635 นายชวพฤฒ ธิชากรณ์ ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
380 B5810659 นายณัฐกานต์ ดงแก้วมณี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
381 B5810666 นายธนกฤต นิรันดร์กูล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
382 B5810727 นางสาวอัจฉรา สุขรัตน์ MAE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
383 B5810758 นายเชฎฐา ลาดนอก ME 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
384 B5810833 นางสาวอรยา จันทรประเสริฐ Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
385 B5811106 นายธีระพันธ์ พฤษารัตน์ Automotive Engineering 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
386 B5811229 นางสาวอารยา จรัสพรศรีวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
387 B5811250 นายพฤฒิรัตน์ ไทยรัตนานนท์ MAE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
388 B5811342 นายพีรยุทธ พยัคมะเริง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
389 B5811588 นางสาวปภาวรินทร์ ภูมิลุน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
390 B5811663 นางสาวปิยะณัฐกานต์ เฉียดหนองยูง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
391 B5811717 นายกษิดิศ กุนันตา Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
392 B5811786 นายภานุวัฒน์ มุสิกุล Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
393 B5811809 นางสาวผาณิตา ลีฬหานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
394 B5812103 นายวุฒิชัย ตะกุดแก้ว ME 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
395 B5812301 นายคฑา ชินอักษร Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
396 B5812394 นายชัชวาล อั้งยุทธ Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
397 B5812417 นางสาวฐิติกานต์ สุดตลอด Geological Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
398 B5812769 นายนครินทร์ นามสิมมา MAE 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
399 B5813001 นายวรายุทธ วงษ์ขันธ์ ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
400 B5813025 นายพัสกร กุรัมย์ Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
401 B5813162 นายทรงยศ พรหมภักดิ์ Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
402 B5813391 นายแสงชัย จอมคำสิงห์ ME 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
403 B5813421 นางสาวพัชรา บัวเขียว Automotive Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
404 B5813452 นายอภิรุณ ประคองสุข Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
405 B5813513 นายวทัญญู หาทวี Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
406 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
407 B5814015 นายปฏิพล ช้างโรจน์ ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
408 B5814220 นางสาววรัญญา เที่ยงสันเทียะ MAE 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
409 B5814305 นางสาวอภิชญา อ่อนพุทธา ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
410 B5814350 นางสาวจตุพร มูลเหลา MAE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
411 B5814367 นายนันทพงศ์ สารีโท CE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
412 B5814398 นางสาววิชุดา สุขแม้น Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
413 B5814404 นายพิชญา อุปมา MAE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I