ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5426393 นายอัยการ โสภิณสูงเนิน Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
2 B5426522 นายรัตนัย พานชวบุษป์ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
3 B5445189 นางสาวภาณุมาศ คำหมาย Environmental Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
4 B5445875 นายโชคทวี ศรีสวัสดิ์ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
5 B5506026 นายสุธิชัย หึกขุนทด Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
6 B5507993 นางสาวเมวิกา สมบัติไทย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
7 B5512386 นายนคินทร์ ต่อชีวี MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
8 B5517442 นายกัมปนาท เมืองคำ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
9 B5518319 นายธำรงกุล หอกกิ่ง MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
10 B5525782 นายโกศล โภคาเทพ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
11 B5526123 นางสาวธมลวรรณ รุ่งเรือง ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
12 B5527441 นายจิรายุ คำสีทา Environmental Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
13 B5527526 นางสาวกาญจนา พยัฆกาฬ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
14 B5532094 นายกิตติทัต เตยดอน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
15 B5532803 นายจิรโชติ โพธิ์อยู่ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
16 B5535545 นายณัฐพัชร ภาระพงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
17 B5536276 นางสาวอัญมณี บุตรพุฒ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
18 B5537464 นางสาวอนุติวงศ์ จุกระโทก Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
19 B5537747 นายภัทรพล ดอนศรีจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
20 B5539659 นายจตุพร ยาพรม Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
21 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
22 B5540242 นางสาวกีรติกานต์ แว่นทิพย์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
23 B5540297 นางสาวศุภรดา หอมจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
24 B5540846 นายสุรสิทธิ์ สุกรรณ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
25 B5542079 นายทรรสิน มูลสี Environmental Engineering 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
26 B5543373 นายณภัทร คงยืนยง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
27 B5600526 นางสาวปิยะภรณ์ สงสุวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
28 B5601370 นางสาวอาริตา เคหะบุตร Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
29 B5601585 นางสาวชรินรัตน์ โตนชัยภูมิ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
30 B5601776 นางสาวอภิชญา วัฒนาภรณ์ IE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
31 B5602209 นายอภิสิทธิ์ วงค์สุนทร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
32 B5602384 นางสาวอลิสา ศรีทาถุ่ง Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
33 B5602698 นางสาวอรวรรณ เพียรประเสริฐกุล PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
34 B5605279 นางสาววัชราภรณ์ แหวนทองคำ GT 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
35 B5605286 นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วหนอง PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
36 B5605613 นางสาวพรนภัส เขตเจริญ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
37 B5605835 นางสาวณัฐญา แก้วดวงดี Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
38 B5606085 นางสาวทวิตรี ชัยเสริมสกุล Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
39 B5606269 นางสาวมินตรา กิ่งสุวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
40 B5606764 นางสาวศิริลักษณ์ ขวางกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
41 B5607525 นางสาวชีวารัตน์ มาเดช PE 1 60 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
42 B5607556 นายธนากร สมสมัย Environmental Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
43 B5607730 นางสาวชนิดา จินดาศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
44 B5608553 นายสิวิชัย คำปาน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
45 B5608874 นางสาวรัฐนันท์ สิงห์จันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
46 B5608898 นางสาวกมลพรรณ รัฐถาวร Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
47 B5609567 นายสิทธิ วงศ์สอนธรรม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
48 B5609901 นายวสุพล วานิชกมลนันทน์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
49 B5609932 นางสาวรุ่งทิวา รามมะเริง Environmental Engineering 1 40 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
50 B5609970 นายสรรพชญ บุณยพุฒรังษี Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
51 B5610051 นางสาวดุจฤดี สมปัญญา Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
52 B5610150 นางสาวศิริพร วงค์ชาชม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
53 B5610372 นายกฤตพล พิทักษ์ศิลป์ Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
54 B5610846 นางสาวพัชรา มูลวัฒน์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
55 B5611799 นายทรงกิจ รอดหงษ์ทอง GT 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
56 B5611904 นายปีนัส เมืองจันทึก PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
57 B5612031 นายศุภชัย แพงพา Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
58 B5612208 นางสาวหนูรินทร์ อินทรศรี Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
59 B5612307 นางสาวสุธิตา โทรัตน์ Environmental Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
60 B5612543 นายเมธา เปรมวิชัย PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
61 B5613502 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
62 B5614042 นางสาวพรชิตา ทูลไธสง PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
63 B5614066 นายนฤนาถ ไพเราะ PE 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
64 B5614301 นางสาวรุจิรฉัตร พลรักษา PE 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
65 B5615117 นายสันธาน บรรลือทรัพย์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
66 B5615261 นายณัฏฐชัย ฐิติพรขจิต Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
67 B5616619 นางสาวนุชนาฏ ลายเมฆ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
68 B5616879 นายวัชรพล พลภักดี Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
69 B5617241 นายฐิติวัฒน์ ทิพย์ชาติ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
70 B5618422 นายสิทธิโชค แย้มศรี Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
71 B5618491 นางสาวเนตรทราย สุขเสมอ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
72 B5618507 นางสาวปัทมพร ทองสว่าง Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
73 B5618545 นางสาวสุภาพร งามธุระ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
74 B5618576 นายกฤษณ์ ศิริวรรณ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
75 B5619030 นายสุรศรี วงษ์วาท GT 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
76 B5619160 นางสาวศศิประภา โพธิ์คำ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
77 B5619597 นางสาวจันทกานต์ พลอยกระโทก MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
78 B5621392 นายวุฒิวัฒน์ ชาวโคราช Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
79 B5621538 นายวิทยา ปัตตะเน Environmental Engineering 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
80 B5624171 นางสาวอรดี ขวัญดำ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
81 B5624447 นายชวณัฐ สมบูรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
82 B5624812 นางสาวปัทมาวดี ชวนนอก Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
83 B5700035 นายวุฒิชัย อำพันธ์ MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
84 B5700554 นายณฐวัฒน์ วงษ์ระโห CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
85 B5700851 นายชานนท์ การเร็ว MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
86 B5701018 นายมนูญ จันทร์หอม ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
87 B5701223 นายธนากร วันทะวงษ์ CE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
88 B5701339 นายภัสพล ถวิลเชื้อ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
89 B5701384 นายสัมพันธ์ ประสงค์เงิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
90 B5702251 นายชิตพล ป้องปาน Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
91 B5702374 นายณัฐศักดิ์ แก้วเขียว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
92 B5703036 นางสาวกรชวัล ถาวร PE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
93 B5703531 นางสาวศิโรรักษ์ รัตนพรมรินทร์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
94 B5703623 นางสาวศิรินภา พิกาศ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
95 B5704033 นางสาวพรชนก อินรัมย์ Environmental Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
96 B5704095 นางสาวชโลธร แก้วไพฑูรย์ Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
97 B5704279 นายสิทธิพงษ์ แววนำ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
98 B5704699 นางสาวกรกณก เกตุทองหลาง MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
99 B5704729 นางสาวฉัตรฤดี เกิดกลาง TOOL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
100 B5704880 นางสาวอารียา นวลแก้ว TOOL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
101 B5705009 นางสาวธีรภัทร์ นพสูรย์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
102 B5705115 นายอำนาจ จารัตน์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
103 B5705757 นายนวพล วงศ์หฤทัย TOOL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
104 B5706464 นางสาวกุหลาบ ชมภูโคตร Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
105 B5706679 นายชัยวัฒน์ จักษุทิพย์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
106 B5707003 นางสาวทิฆัมพร ว่องไว Environmental Engineering 1 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
107 B5707195 นางสาวณัฐธิดา ต่างสันเทียะ Environmental Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
108 B5707225 นางสาวกรรณิการ์ เจริญนาม TOOL ENGINEERING 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
109 B5707485 นางสาวฤทัยรัตน์ ตูบสันเทียะ TOOL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
110 B5707515 นางสาวธนพร เพียงเกษ TOOL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
111 B5707621 นางสาวฐิติมา แก้วไพฑูรย์ Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
112 B5707942 นางสาวปิยนันท์ ชำนิไกร ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
113 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
114 B5708000 นายวิวัฒน์ ศรีเมฆ TOOL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
115 B5708192 นายภานุวัฒน์ บุญจุล MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
116 B5708680 นายณนโม อนุตตรียพงศ์ TOOL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
117 B5709335 นายวัชระ ราชประโคน TOOL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
118 B5709342 นางสาวภารดา น้อยนรินทร์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
119 B5709359 นางสาวนุศราภรณ์ ทองศรีสุข MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
120 B5710751 นายรัฐพงศ์ ดาขวา CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
121 B5711727 นางสาววันแม่ เศรษฐจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
122 B5712472 นางสาววิภารัตน์ แก้วหานาม Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
123 B5712908 นางสาวชลดา ประทาสี CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
124 B5713066 นายธีรพล สวัสดิ์ผล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
125 B5713134 นางสาวธีราธร อนันมา TOOL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
126 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
127 B5713462 นายธีรพล วรพิมพ์รัตน์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
128 B5713974 นายสหชาติ จันทะสอน ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
129 B5714131 นายธณเดช พรวสุเลิศโภคิน CE 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
130 B5714520 นางสาววรรณธนี สิงห์จันทึก Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
131 B5714711 นางสาวณัฐธิดา ถิ่นวงษ์แพง MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
132 B5715213 นางสาวจิรปกาญจน์ สืบสำราญ MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
133 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
134 B5717002 นางสาววิภาวี ปราบจะบก Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
135 B5717187 นางสาวเกศราภรณ์ แตงช้าง PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
136 B5717248 นางสาววรรณนิตา เกิดโภคา PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
137 B5717262 นางสาวเกศสุดา ภูพลผัน PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
138 B5717286 นางสาวชญาดากานท์ เทพทัศน์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
139 B5717309 นายสุวณัฐ น้อยวิเศษ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
140 B5719389 นางสาวกิตติพร ขุ่ยนาเพียง PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
141 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
142 B5720934 นางสาวศิริพร ใจเปรียว TOOL ENGINEERING 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
143 B5721030 นายธรรมรัตน์ เกตุมาลาธรรม TOOL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
144 B5721047 นางสาวชุติมา กาญจนแพทย์นุกูล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
145 B5724611 นายคัมภีธ์ ศรีคำซาว PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
146 B5752201 นางสาวพัชรวรรณ เจิมขุนทด Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
147 B5780945 นายสิทธิศักดิ์ อุตรวงษ์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
148 B5800605 นายณรงค์วรรณ สร้างคำ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
149 B5800872 นายกฤตนันท์ อันชื่น PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
150 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค Agricultural and Food Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
151 B5801077 นางสาวอรทัย บุญสด MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
152 B5801091 นางสาวนุชนา พิชิตกิจ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
153 B5801596 นายณัฐพล เย็นอก MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
154 B5802036 นายภัทรภณ สมันรัมย์ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
155 B5802128 นางสาวรศปภา พงศ์ธนากุล Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
156 B5802630 นางสาวพิชญ์สินี ขวัญดี Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
157 B5803392 นางสาวพิมพ์พิมล มามีบุญ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
158 B5803507 นายภมรพล น้อยเกตุ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
159 B5803590 นายสุรพล พุดหอม CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
160 B5803811 นางสาวสุมิตรา เหิกขุนทด MAE 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
161 B5803859 นางสาวพราวนภัส หอมขจร CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
162 B5803910 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
163 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
164 B5804115 นายทนงศักดิ์ ตัวเก่ง CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
165 B5804450 นายภูวดล ฝาชัยภูมิ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
166 B5804702 นายวงศกร จูมศิลา MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
167 B5804726 นางสาวเพ็ญพิมล คงคา MAE 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
168 B5804788 นายนฤดล ยาวะโนภาส CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
169 B5804856 นางสาวกมลวรรณ กิ่งปรุ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
170 B5805006 นายศักดิ์สิทธิ์ กำเหนิดพรต Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
171 B5805044 นายวัชรพงษ์ สมจิตร CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
172 B5805235 นายสราวุธ ทองจันทนาม Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
173 B5805358 นางสาวสุนารี ทองเฟื่อง MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
174 B5805570 นางสาวกาญจนาภรณ์ เซียงนอก MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
175 B5805785 นายธีรเมธ สนิท CPE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
176 B5805945 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร TCE 1 60 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
177 B5805990 นางสาวพิชญาภา สอนเสนา Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
178 B5806379 นายณัฐพล อุทรักษ์ MAE 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
179 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
180 B5806591 นางสาวปวิตรา วรรณา MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
181 B5806607 นางสาวกัญจนา จุ่นน้อย MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
182 B5807000 นางสาวญาณิกานต์ ช่วยนุ้ย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
183 B5807178 นางสาวพิยดา รักเสมอวงค์ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
184 B5807222 นางสาวนัฐกานต์ นาอ้อม Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
185 B5807628 นายปฏิภาณ โพสีลาบ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
186 B5807772 นางสาวอัจฉราวรรณ ประสพเงิน Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
187 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
188 B5808212 นายภาสกร ทองคำ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
189 B5808311 นายปรัชญา โสภา Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
190 B5808458 นางสาวทิพกร พิจารณ์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
191 B5808465 นายพงศภัค อัคคะวิกรัย MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
192 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
193 B5808670 นางสาวภาวิณี รำมะนา CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
194 B5808694 นายจิรายุ เมธวัน MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
195 B5808861 นางสาวจีรภิญญา ศุขเจริญ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
196 B5808960 นางสาวสัจจามาศ เมณกูล MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
197 B5809332 นายศรรักษ์ จึงวิเศษพงศ์ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
198 B5809479 นายณภัทร เจริญสุข Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
199 B5809530 นายปฏิภาณ มนต์ปภัสสร CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
200 B5810345 นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ์ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
201 B5810581 นางสาวกาญจนา สระแก้ว Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
202 B5811090 นายอภิสิทธิ์ คงเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
203 B5811670 นางสาววิภาดา วินทะไชย CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
204 B5812011 นายนันธวัตร ทานนท์นอก Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
205 B5812141 นายเชาวรินทร์ บุตรพรม MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
206 B5812349 นายตันติกร ศรีเลิศ TOOL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
207 B5812387 นางสาวนฤมล เหล่าไชย MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
208 B5812394 นายชัชวาล อั้งยุทธ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
209 B5812400 นางสาวปณิดา แย้มสะอาด Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
210 B5812578 นางสาวสุกัญญา มณฑา Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
211 B5812660 นางสาวนุชนารถ พวงบุบผา CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
212 B5812783 นายณัฐชนน พุฒขุนทด Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
213 B5812943 นายพงษ์ศิริ พิมาทัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
214 B5813049 นายกฤษณพงศ์ ไชยมงคล CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
215 B5813056 นายสิทธิโชค ทินาเทศ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
216 B5813117 นายวรากร บุญเผย Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
217 B5813162 นายทรงยศ พรหมภักดิ์ Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
218 B5813292 นายณัฐพงศ์ เพียรงูเหลือม CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
219 B5813339 นายรัชชานนท์ ชะฎารัมย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
220 B5813506 นายภูวิสิทธิ์ ทีโคกกรวด Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
221 B5813575 นายอิฮซัน สือเเต CPE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
222 B5813711 นางสาวรัตติยา ฐิตะสาร MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
223 B5813759 นางสาวกุสุมา ภิรมย์สุข MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
224 B5813827 นางสาวขนิษฐา น้อยสุวรรณ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
225 B5814077 นายกริชชานนท์ ตั้งมั่นสกุล Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
226 B5814367 นายนันทพงศ์ สารีโท CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
227 B5814404 นายพิชญา อุปมา MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
228 B5814435 นางสาวสุดารัตน์ ด้วงรักษา MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
229 B5814473 นายพิษณุ หงษ์ทอง MAE 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
230 B5815814 นายอภิสิทธิ์ เครื่องไชย ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
231 B5817238 นางสาวสมฤดี สายสุด Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
232 B5818006 นายสิทธิโรจน์ ธูปหอม CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
233 B5818211 นายภัทรนันท์ พื้นทะเล CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
234 B5818235 นายปรีชา บุญเลิศ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
235 B5818242 นายอาชวิน รักษาวัด CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
236 B5818266 นายฐานทัพ เทียนทอง CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
237 B5818310 นายวชิรวิทย์ ทองหวาน CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
238 B5818334 นายนวปฎล ประภัสชัย CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
239 B5818365 นายศราวุธ สอนพรม CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
240 B5818440 นางสาวสุภาภรณ์ เทสินทโชติ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
241 B5818464 นายอนุชากร พันธ์กมลศิลป์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
242 B5818532 นางสาวจิราทิพย์ ภูจริต CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
243 B5818549 นายสิทธิพร เปรมโต CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
244 B5818556 นายศตาวิชญ์ ศีลธรรมพิทักษ์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
245 B5818563 นายธนชิต สีดาชมภู CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
246 B5818570 นายสมุนไพร ไชยเดช CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
247 B5818624 นายธนกฤต อุดมสุขธนกูล CE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
248 B5818723 นายณพวิทย์ ดวงไกรแฝง CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
249 B5818730 นายนพคุณ ชาญประโคน CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
250 B5818754 นางสาววนัสวรรณ ศักดิ์มงคลเพชร CE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
251 B5818785 นายธวัช ประทุมวัน CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
252 B5818792 นายธนกร อาจวิชัย CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
253 B5818808 นายกรวิทย์ ตั้นปา CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
254 B5819072 นายนันทวัฒน์ แมดมิ่งเหง้า Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
255 B5819140 นายเกียรติศักดิ์ ชาวนา CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
256 B5822003 นายจตุรงค์ วงค์ก้อม MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
257 B5822416 นายนฤดล สีบัวลา Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
258 B5822461 นางสาวกิติภรณ์ ตาคำ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
259 B5822508 นายวงศกร การสมชิต Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
260 B5822560 นางสาวสิรภัค พรกนกวรกมล Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
261 B5822591 นายจตุรงค์ สร้างนอก Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
262 B5822676 นายธนานนท์ จ่าทอง Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
263 B5822706 นายนวฤทธิ์ ทองจำรูญ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
264 B5822713 นางสาวนิฤมล ฐีติปริวัติ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
265 B5822768 นางสาวสุภัสชา บัวชุม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
266 B5822812 นายอัฑฒกฤษฎิ์ ทองขวัญ MAE 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
267 B5822843 นางสาวนิรัตน์ชา ยะชะระ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
268 B5822959 นางสาวกรรณิการ์ แสงหิรัญ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
269 B5823642 นางสาวณัฐสุดา นางาม CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
270 B5824007 นายนิวากร บุญเหลือง CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
271 B5824168 นายอนุสิทธิ์ โชคเจริญ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
272 B5824205 นายชัยวัฒน์ วิจารณ์ปรีชา CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
273 B5824236 นายภาณุวัฒน์ พุ่มเข็ม CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
274 B5824243 นายสมรัก สุขสมนาค CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
275 B5824359 นายเมธาสิทธิ์ ทองเสริม CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
276 B5824823 นายนิรวิทธ์ อ่อนเฉวียง CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
277 B5824991 นางสาวพรทิวา บุญคำ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
278 B5825257 นายอรรถพล ไชศรีจันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
279 B5825950 นายวรจักร ไชยปัญหา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
280 B5826445 นางสาวจิราพรรณ พร้อมโตนด PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
281 B5827350 นางสาววาสนา ชาติบัวใหญ่ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
282 B5827886 นางสาวพิมพ์ชนก จันทะลุน CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
283 B5828395 นางสาวณัฐมล เพชรดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
284 B5829125 นายกูฮานาฟี ต่วนสาและ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
285 B5873876 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร INFORMATION SCIENCE 1 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
286 B5927319 นายวีระศักดิ์ แพนแสง CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
287 B5927999 นางสาวอาริษา วรรณดี MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
288 B5928033 นางสาวเบญจวรรณ อุ่นใจ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
289 B5928279 นายวิศรุต จุลพันธ์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
290 B5928316 นายเกียรติกวี ใจปินตา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
291 B5928354 นายคมกริช โต้งกระโทก PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
292 B5928361 นางสาวสตรีรัตน์ รักษ์ธรรม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
293 B5413706 นายณัฐนันท์ บุตรประเสริฐ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
294 B5430864 นางสาวนภาพร ประดิษฐ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
295 B5503728 นายธีระศักดิ์ รวมทรัพย์ PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
296 B5505432 นายสรัล เอี่ยมสำอางค์ Metallurgical Engineering 2 60 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
297 B5516698 นายเจษฎากร ใกล้พุดซา Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
298 B5518531 นางสาวเจษราภรณ์ ขันทะม่วง Environmental Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
299 B5524266 นางสาววรัญญา เพชรเครือ Metallurgical Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
300 B5531240 นางสาวธิดารัตน์ สุทธิรัตน์ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
301 B5531271 นางสาววรรณวิสา อ่อนสา Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
302 B5532872 นายนรเศรษฐ์ บุญลือ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
303 B5533978 นายสรรพวุธ ขันอาษา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
304 B5537235 นายอภิชัย เทพพุทธา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
305 B5539710 นายณัฐพงศ์ อุดม Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
306 B5542468 นายวทัญญู เพียงกระโทก Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
307 B5542482 นายพงศ์ธร คงพินิจ Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
308 B5600229 นางสาวแพรวพรรณ ฉิมกลาง MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
309 B5601042 นางสาววรันธร บุญสิน PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
310 B5602780 นายชนะชัย พิณกลาง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
311 B5602971 นางสาวปฐมรัตน์ โถทอง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
312 B5603046 นางสาวสุกัญญา เเซ่อุย PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
313 B5603350 นางสาวอภฤดี เจริญสุข Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
314 B5603794 นางสาวณัฏรดา ทวดอาจ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
315 B5604142 นางสาวทัศนีย์ กันกะเสน Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
316 B5604593 นางสาวศุภธิดา นาถมทอง PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
317 B5604944 นางสาวเดือนเต็ม จันทะวงค์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
318 B5605217 นางสาวมณฑิรา ดรศรีโยเพชร PE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
319 B5606115 นางสาวสุนิสา เพชรโพ PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
320 B5606153 นายพงศธร เสือบัว PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
321 B5606337 นางสาวชฎากาญจน์ วรรณศิลป์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
322 B5606559 นายไชยยศ อูลลาห์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
323 B5606870 นางสาวนิภาพร โพธิ์เข็ม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
324 B5607143 นางสาวสุภิญญา ทองสุวรรณ์ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
325 B5607372 นางสาวประภัสสร สาฆะ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
326 B5607587 นางสาวฟ้านภา แดงอำ Metallurgical Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
327 B5607839 นายเฉลิมชัย ศรนิล MAE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
328 B5607976 นางสาวชลนที โพธิ์ศิริ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
329 B5608256 นางสาวรัชนี โพธิราช MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
330 B5608409 นางสาววราภรณ์ ต่ายเมือง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
331 B5608744 นางสาวชฎาธาร สายเนตร PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
332 B5609185 นายศิวภัทร ทุลลี Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
333 B5609468 นางสาวนุตประวีณ์ โชติช่วง ME 2 40 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
334 B5609499 นางสาวสมฤทัย อ่อนตา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
335 B5609710 นางสาวพรพรรณ พุ่มจันทร์ PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
336 B5610013 นายกฤษฎางค์ กั้นรั้วกลาง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
337 B5610228 นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
338 B5610358 นายสันติ ยาเคน Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
339 B5610563 นายธีรวุฒิ ลาดศิลา Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
340 B5610778 นายชัชวาลย์ กล้าประจันทร์ MAE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
341 B5611027 นายยุรนันท์ เขียวแจ่ม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
342 B5611195 นางสาวจารุวรรณ ภูมิเขต Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
343 B5611966 นายวิศรุต แผ่นจันทร์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
344 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
345 B5612697 นางสาวน้ำทิพย์ ปานสูงเนิน MAE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
346 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
347 B5613984 นางสาววิยกาญจน์ บุญคง PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
348 B5615254 นางสาวอภิญญา พงศ์อัมพรนารา Environmental Engineering 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
349 B5616091 นายธีรพงศ์ ขวัญทอง Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
350 B5616473 นางสาวอารียา บังประไพ PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
351 B5617357 นายณัฐพงศ์ สมจิตร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
352 B5617562 นายพิรุณรัช จินดาพันธ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
353 B5618071 นางสาวหทัยชนก เมธินี กล่ำขำมี Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
354 B5619306 นายหิรัญธร เหิดขุนทด Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
355 B5619832 นายภูวนัย เสียงล้ำ GT 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
356 B5620517 นางสาวฐิตินันท์ คำภีระ Environmental Engineering 2 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
357 B5620951 นายสุรเกียรติ ชมสายพลายงาม ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
358 B5621835 นางสาวฉัตรทิพย์ ช้างงาดี Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
359 B5621873 นางสาวรัตนากร ฮ้าวเครือ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
360 B5622740 นางสาวสุภาพร ภูไข PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
361 B5622832 นางสาวนลินี ไพศาลโรจน์ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
362 B5623044 นายจิรภัทร หนอนไม้ MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
363 B5624003 นายอำนาจ ครเกษม Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
364 B5624454 นายศิรสิทธิ์ กำแพงเศรษฐ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
365 B5624485 นางสาววราพร ชุมพลไกรษร MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
366 B5624553 นายแสนยากร ศรีแจ้ง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
367 B5624584 นายธนวัฒน์ เนนเลิศ ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
368 B5652280 นางสาวสุณิสา ลอยทะเล Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
369 B5702275 นายชาญชัย พึ่งวิรวัฒน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 60 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
370 B5702466 นายอภิสิทธิ์ การวิลัย MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
371 B5702695 นายสรวุฒิ สุวรรณทา Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
372 B5703456 นายอติรุจ เรศมณเทียร Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
373 B5703722 นายญาณวรุตม์ ฉวีรัมย์ Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
374 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ MAE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
375 B5703944 นางสาวณัฐชา รุ่งรังษี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
376 B5704057 นายสิทธิโชค พิศุทธิ์ปานจินดา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
377 B5704064 นายนนทวัฒน์ คุณธรรม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
378 B5704194 นายภัทรพล พุภูเขียว Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
379 B5704682 นายธีรวุฒิ คำมงคล Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
380 B5704712 นางสาวปวีณา รักษาพล Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
381 B5705016 นางสาววัชรมน ชัยชนะ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
382 B5705030 นางสาวอนงค์นาถ หลอดคำ MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
383 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
384 B5705962 นางสาวสุกัญญา ทองอยู่ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
385 B5706044 นางสาวกมลวรรณ แก้วกล้า MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
386 B5706099 นางสาวกาญจนาวรรณ์ วงค์วาลแก้ว PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
387 B5706532 นายปรเมศวร์ แก้วจันทร์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
388 B5706570 นางสาวณิชาภัทร พงษ์ใหม่ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
389 B5706624 นางสาวอัจฉรีย์ ราชไมตรี Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
390 B5706747 นายเสกสรร สอดส่อง MAE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
391 B5707423 นางสาวเพ็ญนภา อุระสาห์ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
392 B5707560 นางสาวสุเปรมชนัน เปรมกลาง Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
393 B5707843 นายธีรวัติ ศรีประโชติ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
394 B5707928 นายอมรเทพ ยาเดฟ Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
395 B5708239 นายฉัตรณรงค์ ภูมี Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
396 B5708482 นางสาวศรีวันดี น้อยหมื่นไวย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
397 B5708628 นางสาวกุลทรัพย์ โอษฐิเวช Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
398 B5708970 นางสาวสุชาดา อินสุข PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
399 B5709199 นายพิชญพงศ์ สินธุเขต Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
400 B5709205 นางสาวกัญญาวีร์ เพ็ญสุข MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
401 B5709410 นางสาวกันยรา ตราภูมิ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
402 B5709649 นางสาวเสาวลักษณ์ มุ่งเครือกลาง Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
403 B5709670 นายธนกฤต คัชชิมา MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
404 B5710508 นางสาวฝนทิพย์ คำมี ME 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
405 B5710621 นายผดุงเกียรติ จาดใจดี Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
406 B5710683 นายณชนก ละออเพชรพันธุ์ TOOL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
407 B5711116 นางสาวกัญญพัฒน์ สินทอง Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
408 B5712250 นางสาวจักรีน จันทร์อร่าม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
409 B5713028 นางสาวโยทะกา ตองติดรัมย์ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I