ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5413706 นายณัฐนันท์ บุตรประเสริฐ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
2 B5445189 นางสาวภาณุมาศ คำหมาย Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
3 B5500321 นางสาวช่อทิพย์ ฝอยทอง Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
4 B5503780 นางสาวฐานียา พิทักษ์วงษ์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
5 B5516698 นายเจษฎากร ใกล้พุดซา Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
6 B5522446 นายธนเสฏฐ์ เศวตวิวัฒน์ Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
7 B5524266 นางสาววรัญญา เพชรเครือ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
8 B5532803 นายจิรโชติ โพธิ์อยู่ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
9 B5536719 นายวิทยาวุธ ม่วงนา Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
10 B5537235 นายอภิชัย เทพพุทธา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
11 B5537464 นางสาวอนุติวงศ์ จุกระโทก Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
12 B5540297 นางสาวศุภรดา หอมจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
13 B5543809 นายนันทพล บำรุงผล Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
14 B5601189 นางสาวนันทนา โล่ห์ทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
15 B5601776 นางสาวอภิชญา วัฒนาภรณ์ IE 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
16 B5602209 นายอภิสิทธิ์ วงค์สุนทร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
17 B5602339 นางสาวสมัชญา ลำดับ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
18 B5602780 นายชนะชัย พิณกลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
19 B5602971 นางสาวปฐมรัตน์ โถทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
20 B5603794 นางสาวณัฏรดา ทวดอาจ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
21 B5604319 นายนิธิศ รัญตะเสวี Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
22 B5605279 นางสาววัชราภรณ์ แหวนทองคำ GT 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
23 B5605613 นางสาวพรนภัส เขตเจริญ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
24 B5606153 นายพงศธร เสือบัว PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
25 B5606269 นางสาวมินตรา กิ่งสุวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
26 B5606337 นางสาวชฎากาญจน์ วรรณศิลป์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
27 B5606764 นางสาวศิริลักษณ์ ขวางกระโทก Environmental Engineering 1 40 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
28 B5607587 นางสาวฟ้านภา แดงอำ Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
29 B5607730 นางสาวชนิดา จินดาศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
30 B5607839 นายเฉลิมชัย ศรนิล MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
31 B5607976 นางสาวชลนที โพธิ์ศิริ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
32 B5608256 นางสาวรัชนี โพธิราช MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
33 B5608409 นางสาววราภรณ์ ต่ายเมือง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
34 B5608898 นางสาวกมลพรรณ รัฐถาวร Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
35 B5609185 นายศิวภัทร ทุลลี Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
36 B5609796 นายธวัชชัย บุตรชาติ MAE 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
37 B5610051 นางสาวดุจฤดี สมปัญญา Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
38 B5610150 นางสาวศิริพร วงค์ชาชม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
39 B5610358 นายสันติ ยาเคน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
40 B5612543 นายเมธา เปรมวิชัย PE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
41 B5612697 นางสาวน้ำทิพย์ ปานสูงเนิน MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
42 B5613502 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
43 B5615834 นายอนุสรณ์ ชูนิล GT 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
44 B5616619 นางสาวนุชนาฏ ลายเมฆ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
45 B5616879 นายวัชรพล พลภักดี Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
46 B5617173 นายศุภวิชญ์ ลอยประโคน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
47 B5617241 นายฐิติวัฒน์ ทิพย์ชาติ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
48 B5618507 นางสาวปัทมพร ทองสว่าง Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
49 B5619306 นายหิรัญธร เหิดขุนทด Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
50 B5619597 นางสาวจันทกานต์ พลอยกระโทก MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
51 B5620517 นางสาวฐิตินันท์ คำภีระ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
52 B5621378 นายสุเมธ พิมพ์ปรุ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
53 B5621392 นายวุฒิวัฒน์ ชาวโคราช Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
54 B5623044 นายจิรภัทร หนอนไม้ MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
55 B5624447 นายชวณัฐ สมบูรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
56 B5700769 นายสุรศักดิ์ เมฆศิริวิไล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
57 B5701339 นายภัสพล ถวิลเชื้อ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
58 B5702206 นายเฉลิมศิลป์ พุทธจักร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
59 B5702510 นายอัษฎาวุธ ธรรมเดชากุล GT 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
60 B5702848 นายธนชัย เชี่ยวรอบ GT 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
61 B5703579 นางสาวกนิษฐา บูระณะ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
62 B5703623 นางสาวศิรินภา พิกาศ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
63 B5703944 นางสาวณัฐชา รุ่งรังษี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
64 B5703951 นางสาวกัญญณัช เนียมปาน GT 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
65 B5704033 นางสาวพรชนก อินรัมย์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
66 B5704095 นางสาวชโลธร แก้วไพฑูรย์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
67 B5704194 นายภัทรพล พุภูเขียว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
68 B5704682 นายธีรวุฒิ คำมงคล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
69 B5704811 นายถิรการย์ ภู่ศิลา TOOL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
70 B5705009 นางสาวธีรภัทร์ นพสูรย์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
71 B5705177 นายจักรกฤษณ์ พรหมโคตร TOOL ENGINEERING 1 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
72 B5705481 นายกวินท์ อัศวพัฒน์ GT 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
73 B5705597 นางสาวอภิรดา พิริยะอนุพนธ์ GT 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
74 B5705962 นางสาวสุกัญญา ทองอยู่ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
75 B5706044 นางสาวกมลวรรณ แก้วกล้า MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
76 B5706211 นางสาวเกศวดี ศิริเกตุ Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
77 B5706365 นายธีรพงษ์ อยู่นาน Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
78 B5706532 นายปรเมศวร์ แก้วจันทร์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 89 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
79 B5706570 นางสาวณิชาภัทร พงษ์ใหม่ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
80 B5706624 นางสาวอัจฉรีย์ ราชไมตรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
81 B5706839 นายยสินทร พงษ์ธนู TOOL ENGINEERING 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
82 B5707003 นางสาวทิฆัมพร ว่องไว Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
83 B5707065 นายศุภชัย รักเสน Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
84 B5707225 นางสาวกรรณิการ์ เจริญนาม TOOL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
85 B5707423 นางสาวเพ็ญนภา อุระสาห์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
86 B5707584 นางสาวพลอยไพลิน คูเปอร์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
87 B5707720 นางสาวปราณปิยา กาญจนโกมล Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
88 B5707782 นายธนากร ภูมิศรี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
89 B5707942 นางสาวปิยนันท์ ชำนิไกร ME 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
90 B5708123 นางสาวนาตยา สุทนต์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
91 B5708239 นายฉัตรณรงค์ ภูมี Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
92 B5708628 นางสาวกุลทรัพย์ โอษฐิเวช Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
93 B5709199 นายพิชญพงศ์ สินธุเขต Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
94 B5709250 นางสาวสิริรัตน์ ชุ่มสูงเนิน Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
95 B5709298 นายปณวัตร์ ประกอบผล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
96 B5709304 นางสาวรัชนี สายตรง Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
97 B5709649 นางสาวเสาวลักษณ์ มุ่งเครือกลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
98 B5709953 นางสาวธนาภรณ์ พิเศษ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
99 B5710621 นายผดุงเกียรติ จาดใจดี Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
100 B5710690 นายสุรศักดิ์ โม่กลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
101 B5710843 นางสาวสุทธามาศ เล็กสอาด GT 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
102 B5711420 นางสาวศุภลักษณ์ คำมูล Agricultural and Food Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
103 B5711727 นางสาววันแม่ เศรษฐจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
104 B5712021 นายสุทธิมนต์ เดชโคบุตร TOOL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
105 B5712151 นางสาวภัทรมน สังข์วงษ์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
106 B5712250 นางสาวจักรีน จันทร์อร่าม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
107 B5712502 นางสาวโสมภา อิ่มสำอางค์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
108 B5712571 นางสาวศิริวรรณ บุญชุ่ม Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
109 B5712618 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางมาศ Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
110 B5713134 นางสาวธีราธร อนันมา TOOL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
111 B5713264 นายภานรินทร์ โคตรสุมาตย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
112 B5713394 นางสาวสุกัญญา นิมิตรุ่งโรจน์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
113 B5713523 นางสาวสุรางคนา นาคมี Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
114 B5713974 นายสหชาติ จันทะสอน ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
115 B5714483 นางสาวสุพิชชา ประจำ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
116 B5714797 นางสาวพจมาน หล้าชน Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
117 B5714827 นางสาวมณีรัตน์ เงินหลวง ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
118 B5714896 นายกิตติพศ บุญรักษาศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
119 B5714926 นายสหรัฐ กัลยา IE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
120 B5714957 นายอดิเรก กอสันเทียะ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
121 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
122 B5715909 นางสาวอินทุอร ศรีสะอาด MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
123 B5716302 นายนพณัฐ สีสง่า GT 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
124 B5716616 นายจักริน ชูทรัพย์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
125 B5716661 นายรพาษิณ เกตุสุวรรณ์ ME 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
126 B5718689 นางสาวอรอนงค์ กงเพชร GT 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
127 B5719815 นายรังสิมันตุ์ บำรุงรักไทย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
128 B5719853 นางสาวชนสรณ์ ทองสุข GT 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
129 B5719877 นายณัฐวุฒิ งามโคกสูง GT 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
130 B5720354 นางสาวอรวรรณ อองมา GT 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
131 B5720385 นางสาวปราณิฏฐา ภาษี GT 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
132 B5720729 นายรณชัย อินทิยศ GT 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
133 B5722037 นายจิตรภณ ผุยสาธรรม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
134 B5722310 นายธวัชชัย มาตรรัศมี GT 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
135 B5722365 นางสาวจารุภรณ์ ไชยรบ GT 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
136 B5723072 นางสาวกฤติยา ผาจวง Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
137 B5723379 นางสาวฉัตรฑริตา ไตรภูมิ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
138 B5724031 นายชัญญาวิชญ์ แสงผา Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
139 B5724161 นางสาวสุรางคนา การวิชัย MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
140 B5724864 นายสุวินัย อะหลีกะเส็ม GT 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
141 B5724918 นายโซฟัลอามีน แวอูเซ็ง ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
142 B5800339 นายรัชพล พรชีวโชติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
143 B5800353 นายก่อศุภฤกษ์ ทองไหม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
144 B5800421 นางสาวประเทืองพร เบาสันเทียะ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
145 B5800445 นางสาวสุธิดา แซ่โซว Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
146 B5800872 นายกฤตนันท์ อันชื่น PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
147 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
148 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค Agricultural and Food Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
149 B5801107 นางสาวสหภาพ ก่อมขุนทด PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
150 B5801275 นายปิยวัฒน์ คุ้มเขว้า CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
151 B5801282 นายพิทักษ์พงศ์ ผ่องใส PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
152 B5801381 นายเจษฎา ถุงเงิน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
153 B5801459 นายศตวรรษ กิจพยัคฆ์ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
154 B5801671 นางสาวธันญาภรณ์ ศรีเสริม MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
155 B5801732 นายกิตตินนท์ สัมพันธวงศ์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
156 B5801855 นายวสกร มีแสงทอง CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
157 B5801909 นางสาวอรอินทุ์ พนมศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
158 B5801978 นางสาวศุภนิดา แจ้งไพร Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
159 B5802043 นางสาวทิพย์วลี สิทธิ์สูงเนิน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
160 B5802128 นางสาวรศปภา พงศ์ธนากุล Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
161 B5802234 นางสาววารุณี เลิศลำหวาน Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
162 B5802241 นางสาววาสนา มวลมุลตรี Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
163 B5802302 นายนิติกร บินตะคุ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
164 B5802395 นายภาณุพงศ์ พัดชีวา Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
165 B5802517 นายธนธัญญ์ อุ่นจิต Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
166 B5802630 นางสาวพิชญ์สินี ขวัญดี Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
167 B5802647 นางสาวธนัชพร โตด้วง Environmental Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
168 B5802708 นายอานันต์ กุฎโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
169 B5803057 นายวิษณุ คูณขุนทด MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
170 B5803064 นายขวัญชัย แร่อรุณ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
171 B5803156 นางสาวทัชวรรณ จันทรสุข ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
172 B5803330 นางสาวธนัญญา สังสีแก้ว CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
173 B5803392 นางสาวพิมพ์พิมล มามีบุญ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
174 B5803507 นายภมรพล น้อยเกตุ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
175 B5803811 นางสาวสุมิตรา เหิกขุนทด MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
176 B5804139 นายฐิติ วงศ์กุศลธรรม CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
177 B5804207 นายชวนินทร์ กลิ่นคูณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
178 B5804252 นางสาวพิชญ์สินี วงศ์มั่นกิจการ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
179 B5804269 นายมีชัย เตโช Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
180 B5804702 นายวงศกร จูมศิลา MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
181 B5805211 นายณัฐกิตติ์ พูนสวัสดิ์ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
182 B5805303 นายกรินทร์รักษ์ เจือจันทร์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
183 B5805358 นางสาวสุนารี ทองเฟื่อง MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
184 B5805457 นายรณชัย มั่นกำเนิด MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
185 B5805464 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา Metallurgical Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
186 B5805518 นายศุภณัฐ โพธิ์แก้ว MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
187 B5805600 นางสาวสุทัตตา ผลเกตุ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
188 B5805655 นายโชตินันท์ ขอพึ่ง MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
189 B5805709 นางสาวกัญญา จ้อนเพชร Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
190 B5805952 นางสาวสุพิชญา มูลราช PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
191 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
192 B5805983 นายรัฐกรณ์ กองกูล CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
193 B5806232 นายวรโชติ หะขุนทด ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
194 B5806256 นายณิชากร บุญเกิด Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
195 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
196 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
197 B5806881 นายสมประสงค์ สอนเผือก Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
198 B5807000 นางสาวญาณิกานต์ ช่วยนุ้ย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
199 B5807055 นางสาวประภัสสร แสนอุบล MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
200 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
201 B5807154 นางสาวกุลสตรี สนนอก MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
202 B5807253 นางสาวจุฑาทิพ คุปต์ชนนท์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
203 B5807345 นายสุรวุธ วรรณวิจิตร Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
204 B5807437 นางสาวสกาวเดือน กลิ้งทะเล Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
205 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
206 B5808120 นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
207 B5808151 นายกิตติราช อรัญสุข MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
208 B5808205 นางสาวสุภัสสร ศรีโสภา MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
209 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์ MAE 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
210 B5808304 นางสาวปรียาภรณ์ สุริยา Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
211 B5808335 นางสาวอรปรียา เทืองน้อย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
212 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
213 B5808571 นางสาวพันวรรษา แก้วอำพร ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
214 B5808595 นายอัครเทพ เดชอุดมพร ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
215 B5808755 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนวงศ์ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
216 B5809042 นายครองชัย ภู่มงคลสุริยา MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
217 B5810093 นางสาวนพวรรณ งามแป้น PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
218 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
219 B5810345 นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ์ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
220 B5810581 นางสาวกาญจนา สระแก้ว Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
221 B5810680 นายนัฐวัส เป้าพุคา CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
222 B5810697 นางสาวพรทิพย์ สุดทองหลาง Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
223 B5810932 นายจีรศักดิ์ วาปีกัง MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
224 B5810956 นางสาววรรณรดา ธนูสา Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
225 B5811298 นายปวริศ ขันติกรกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
226 B5811472 นางสาวนฤมล วงศ์ษร MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
227 B5812011 นายนันธวัตร ทานนท์นอก Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
228 B5812448 นางสาวอรอนงค์ เปรี่ยมกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
229 B5812530 นายชลัส งามสูงเนิน Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
230 B5812721 นายบุคอรีย์ สนูวงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
231 B5812936 นางสาวมนัสนันท์ ค่ำกลาง Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
232 B5813087 นายราเชนทร์ พะนัดรัมย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
233 B5813162 นายทรงยศ พรหมภักดิ์ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
234 B5813285 นายนัฐพงษ์ สุขบุญ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
235 B5813384 นางสาวสุภารัตน์ เสนากลาง Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
236 B5813483 นางสาวฐานิรัตน์ ทำพันธ์ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
237 B5813636 นายณัฐวัฒน์ ยะวงค์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
238 B5814077 นายกริชชานนท์ ตั้งมั่นสกุล Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
239 B5814190 นางสาวปิยะวีร์ ยิ่งยง MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
240 B5814282 นางสาวขนิษฐา คงราศรี MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
241 B5814374 นายศักดิ์สิทธิ์ เจริญรัมย์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
242 B5814800 นายณัฐธัญ ศรีวิชา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
243 B5815623 นางสาวรพีวรรณ์ พิมพ์จันทร์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
244 B5815937 นายรัฐพงศ์ คำเขื่อง ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
245 B5816095 นางสาวศิริมา ศรีกงพาน ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
246 B5817092 นายปิยะราช ปัจฉิม PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
247 B5818181 นางสาวสิราวรรณ มาลัยสุริยา CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
248 B5818433 นางสาววาสนา บำเพ็ญศิลป์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
249 B5818501 นางสาวณัฐณิชา มอบทองหลาง CE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
250 B5818617 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
251 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ CE 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
252 B5818815 นายประวิทย์ หาดขุนทด CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
253 B5818891 นายอภิรักษ์ เตยสุวรรณ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
254 B5818976 นายจิรานุวัฒน์ โพธิ์นอก Metallurgical Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
255 B5819164 นายศุภชัย เทียบสิงห์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
256 B5819188 นายณัฐวุฒิ จูงกลาง Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
257 B5819201 นางสาวกนกวรรณ ประสมทรัพย์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
258 B5819324 นางสาวสุดารัตน์ กลึงชัง Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
259 B5819331 นางสาวสุพรรณวดี กลั่นภักดี Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
260 B5819379 นายภานุวัฒน์ จันทร์ผิว Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
261 B5819393 นางสาวปิยพร สิทธิพรวรกุล Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
262 B5819423 นางสาวสุมารี สุบรรนารถ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
263 B5819454 นางสาวฐิติมา ขันเงิน Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
264 B5819515 นางสาวชลิดา ไชยนิฮม Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
265 B5819522 นายภาสกร ฟักขาว Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
266 B5819539 นายศักรินทร์ พงษ์ศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
267 B5821235 นายโกสิต ปานสี Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
268 B5821259 นายธนพล จันทร์อ้น Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
269 B5821310 นายณัฐวัตร เล็กสอน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
270 B5821365 นายวรัชญ์ พุทธเพาะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
271 B5821372 นางสาวอาภัสรา ศิริคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
272 B5821426 นางสาวกฤตยา ศรีตะปัญญะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
273 B5821556 นายภูตะวัน สิริติกิจ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
274 B5821686 นายบุญญฤทธิ์ คำหล้า AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
275 B5821891 นายจักรภัทร ไทยธานี MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
276 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล Agricultural and Food Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
277 B5822485 นายสิทธา ปัจโต Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
278 B5822560 นางสาวสิรภัค พรกนกวรกมล Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
279 B5822676 นายธนานนท์ จ่าทอง Geological Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
280 B5822782 นายสัจจพร เข็มทอง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
281 B5822799 นางสาวประภาพร ใจแสน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
282 B5822805 นางสาวรัตติกาล ฉันไชย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
283 B5822898 นางสาวธัญพร แสงไสว PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
284 B5823116 นางสาวทิพาภรณ์ สังขพันธ์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
285 B5823352 นายอธินากร จินาพร MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
286 B5823390 นางสาวณัฐมล ขอกลาง MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
287 B5823444 นายภานุพงศ์ แพทย์เพียร Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
288 B5824083 นายเมธวัจน์ เลิศกิจพีรพล MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
289 B5824151 นางสาวขวัญฤดี ภูทะวัง Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
290 B5824656 นายโชคชัย ครสวรรค์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
291 B5824700 นายเทวฤทธิ์ ศรีสงคราม Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
292 B5824786 นายธณพล พุทธรักษา ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
293 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
294 B5825356 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
295 B5828012 นางสาวผกามาศ จันทะมัง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
296 B5828395 นางสาวณัฐมล เพชรดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
297 B5852178 นางสาวกันยาภิมล โนใจ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
298 B5909667 นางสาววรัตสุดา นนทะบูรณ์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
299 B5921812 นางสาวกรุณามิตร แสนสุริวงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
300 B5928071 นางสาวจารุภัทร กล้วยหอม MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
301 B6029623 นายฉลองชัย หลีแก้วสาย Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
302 B5426393 นายอัยการ โสภิณสูงเนิน Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
303 B5426522 นายรัตนัย พานชวบุษป์ MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
304 B5428649 นายทรงเกียรติ โภคาพานิชย์ Environmental Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
305 B5430864 นางสาวนภาพร ประดิษฐ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
306 B5512386 นายนคินทร์ ต่อชีวี MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
307 B5533978 นายสรรพวุธ ขันอาษา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
308 B5535545 นายณัฐพัชร ภาระพงษ์ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
309 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
310 B5542482 นายพงศ์ธร คงพินิจ Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
311 B5600526 นางสาวปิยะภรณ์ สงสุวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
312 B5601738 นายธนพงษ์ ธีระพงค์ Environmental Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
313 B5606177 นางสาวญาสินี ประเสริฐผล MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
314 B5610013 นายกฤษฎางค์ กั้นรั้วกลาง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
315 B5610532 นางสาวจุฑารัตน์ มั่นคง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
316 B5610778 นายชัชวาลย์ กล้าประจันทร์ MAE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
317 B5611027 นายยุรนันท์ เขียวแจ่ม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
318 B5611799 นายทรงกิจ รอดหงษ์ทอง GT 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
319 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
320 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
321 B5615247 นายปุญญพัฒน์ ยอดยิ่งยง Environmental Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
322 B5616091 นายธีรพงศ์ ขวัญทอง Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
323 B5617562 นายพิรุณรัช จินดาพันธ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
324 B5618804 นางสาวอารีรัตน์ กัลสุมาโส PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
325 B5623136 นายแกล้วกล้า นามไพร CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
326 B5624454 นายศิรสิทธิ์ กำแพงเศรษฐ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
327 B5624485 นางสาววราพร ชุมพลไกรษร MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
328 B5624553 นายแสนยากร ศรีแจ้ง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
329 B5624812 นางสาวปัทมาวดี ชวนนอก Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
330 B5700301 นายณัฐนนท์ สุริยันต์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
331 B5701018 นายมนูญ จันทร์หอม ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
332 B5702183 นางสาวพรีมพิทย์ รัตนสำเนียง PE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
333 B5702251 นายชิตพล ป้องปาน Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
334 B5702374 นายณัฐศักดิ์ แก้วเขียว Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
335 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
336 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
337 B5708642 นายเกียรติศักดิ์ คิดดี Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
338 B5708765 นายอนุชาติ คณานิตย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
339 B5709410 นางสาวกันยรา ตราภูมิ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
340 B5710249 นายพงศกร ผาพงษา CE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
341 B5713783 นายชนะชน ชมชัยรัตน์ MAE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
342 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
343 B5715213 นางสาวจิรปกาญจน์ สืบสำราญ MAE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
344 B5715497 นายธนวันต์ ทองอ่ำ Metallurgical Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
345 B5718160 นายณัฐวัตร ไชยสีดา Environmental Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
346 B5718986 นายธวัช สวาทดี Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
347 B5719280 นายพงษ์ธนานิกร อินอ่อน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
348 B5720842 นายกฤษดา หวานดี Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
349 B5722228 นายรณกร เกณทวี Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
350 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
351 B5780945 นายสิทธิศักดิ์ อุตรวงษ์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
352 B5801015 นายกิตติพงษ์ สอนกล้า CE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
353 B5801954 นางสาวณัฐณิชา กิ่งโคกกรวด MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
354 B5802418 นางสาวจัตตุมาศ ผลสนอง TOOL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
355 B5804917 นางสาวณัฐยา โศภิตปัญญา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
356 B5806362 นายพงษ์พัฒน์ รองเมือง Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
357 B5806584 นายศุภกิต ไชยชาย MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
358 B5807352 นายสุธินันท์ สิงคะเวหน Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
359 B5808670 นางสาวภาวิณี รำมะนา CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
360 B5809028 นางสาวศุภลัคน์ ฉายแสง MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
361 B5809165 นายศุภชัย เมาตะยา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
362 B5810314 นางสาวฌีพัฒน์ สุขแจ่ม CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
363 B5810604 นายพัฒนากร สันทิตย์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
364 B5812288 นายคุณานันต์ เจะแอ ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
365 B5812745 นางสาวศิรินทร ปิ่นคำ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
366 B5813049 นายกฤษณพงศ์ ไชยมงคล CE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
367 B5813759 นางสาวกุสุมา ภิรมย์สุข MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
368 B5813902 นางสาวธัญกร จำคำ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
369 B5813940 นางสาวปภาวี ปราบใหญ่ Metallurgical Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
370 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
371 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
372 B5816989 นายนนทวัชร เปรมจิตร์ PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
373 B5818723 นายณพวิทย์ ดวงไกรแฝง CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
374 B5818754 นางสาววนัสวรรณ ศักดิ์มงคลเพชร CE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
375 B5819140 นายเกียรติศักดิ์ ชาวนา CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
376 B5820672 นายวิษณุ เอกเลิศ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
377 B5821020 นายเนติพงษ์ สุภาเสพย์ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
378 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
379 B5821228 นายสกล วิจักษณบุญ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
380 B5821389 นายธนกร ซาซาโอคะ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
381 B5821754 นางสาวอารีรัตน์ รวบทองหลาง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
382 B5821822 นายอนุกูล ฝ่ายค้า Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
383 B5821853 นายพงษ์พันธุ์ พวงบุญชู Agricultural and Food Engineering 2 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
384 B5821884 นายวิทยาศาสตร์ พิมพา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
385 B5821952 นางสาวพรพิมล ศรีบุญเรือง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
386 B5821990 นายเจษฎากร ศักดาเดชฤทธิ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
387 B5822072 นางสาวเจนจิรา หวลโคกสูง Agricultural and Food Engineering 2 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
388 B5822652 นายไพสันต์ หวังสม Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
389 B5823062 นายประณิธาน อินทรจินดา CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
390 B5823192 นายเรวัต หนังสือ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
391 B5823888 นายศิรวิชญ์ บุญใส Automotive Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
392 B5824861 นายกฤตเมธ ชื่นชม Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
393 B5825080 นางสาวลลิตา กมลกลาง Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
394 B5825684 นายธนวัฒน์ พันธะ MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
395 B5825967 นางสาวเกษมณี อิ่มสุดใจ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
396 B5826148 นางสาวสุมารินทร์ เรืองโรจน์ ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
397 B5826322 นายธีระพัฒน์ นารัตตะคุ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
398 B5828456 นางสาวตรีทิพยนิภา สุภรัตน์ธนกุล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
399 B5829125 นายกูฮานาฟี ต่วนสาและ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
400 B5918911 นายชยณัฐ มีสัตย์ธรรม CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
401 B5918942 นายพงศธร ขอดเตชะ CE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
402 B5918980 นายธนกฤต อยู่เจริญ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
403 B5919048 นายสหชัย นุ่มบัว CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
404 B5919062 นายสันติราษฎร์ สุวรรณพิมพ์ CE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
405 B5920112 นายอภิภู ปานเจริญ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
406 B5923335 นายภูวนาถ เผือกทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
407 B5925025 นายณรงค์ฤทธิ์ กโนทร CE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
408 B5927999 นางสาวอาริษา วรรณดี MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
409 B5928033 นางสาวเบญจวรรณ อุ่นใจ MAE 2 10 0