ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5400188 นางสาวนพรัตน์ ศรีบุญนาค Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
2 B5402403 นายมาริช มงคลสินธุ์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
3 B5403455 นายพิภัทร สระเศษ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
4 B5408634 นายธนกฤต รัตน์คุณากร MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
5 B5412792 นางสาวจุฑามาศ สนพะเนาว์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
6 B5413706 นายณัฐนันท์ บุตรประเสริฐ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
7 B5414277 นายปภินวิทย์ จันทเขต GT 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
8 B5415410 นายวิธวัช ประทุมมัง Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
9 B5418053 นายอภิวัฒน์ ราชสีภูมิ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
10 B5418800 นางสาวพรสุดา พันธ์จำนงค์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
11 B5418930 นายครรชิต จันทร์ล้ำ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
12 B5419623 นายสมประสงค์ มาบุญ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
13 B5422036 นายณภัทร นารถสกุล ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
14 B5424078 นายกิตติพงษ์ บุญเงิน Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
15 B5424504 นายณัฐพล รัตนประสบ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
16 B5426522 นายรัตนัย พานชวบุษป์ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
17 B5426997 นายวสันต์ ทองปาน MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
18 B5428397 นายภาณุวัฒน์ กรงจักร์ ChemE 1 40 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
19 B5430864 นางสาวนภาพร ประดิษฐ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
20 B5445677 นายอาทิตย์ เพียมะลัง Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
21 B5445776 นายภุชงค์ โยธา CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
22 B5445875 นายโชคทวี ศรีสวัสดิ์ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
23 B5445967 นายนิติธร สุริยะวงษา Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
24 B5459285 นางสาววิลาวัลย์ วรารักษ์ศิริพร MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
25 B5500321 นางสาวช่อทิพย์ ฝอยทอง Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
26 B5500703 นางสาวณัฐวิภา หลงมีวงศ์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
27 B5501014 นายอิทธิพล รัตนแมด MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
28 B5501878 นายอนุวัติ ศรีพุทธา ChemE 1 60 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
29 B5503483 นางสาวอรทัย อุดมสินธ์สาคร PE 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
30 B5505357 นายเอกนรินทร์ สิทธิศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
31 B5505739 นางสาวเรมิตรา เปล่งทองหลาง PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
32 B5505838 นางสาวธัญวรัตน์ สิงหา Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
33 B5507993 นางสาวเมวิกา สมบัติไทย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
34 B5508105 นางสาวสุทัตตา เนียมหอม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
35 B5509232 นายชัยสิทธิ์ มุ่งแฝงกลาง Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
36 B5509485 นางสาววัชรี วรวงษ์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
37 B5509799 นางสาวศิริธร ชัยเทพ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
38 B5510740 นายกฤตเมธ ค้ำชู Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
39 B5510986 นายชัยชนะ เจริญวงศ์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
40 B5512065 นายโอภาส เจริญคุณ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
41 B5512546 นางสาวนันวรินพัชร ภัคร์นันเศวต PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
42 B5512638 นางสาวประภาพร สุขศรี Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
43 B5512836 นางสาววรางคณา นิจไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
44 B5516254 นายกิจดำรงค์ สินประโคน GT 1 40 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
45 B5516926 นายอภิราช รุมกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
46 B5517176 นางสาวสวรรยา ตรุษเกตุ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
47 B5517442 นายกัมปนาท เมืองคำ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
48 B5517671 นายนัฐพล พิมพ์ศร ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
49 B5518319 นายธำรงกุล หอกกิ่ง MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
50 B5519439 นายรุจิภาส กลีบจำปา Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
51 B5519613 นายวริศ รัตนจันทร์ Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
52 B5520312 นายธนวัฒน์ วลีประทานพร Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
53 B5522101 นายกฤตชัย บุตรศรีสวย GT 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
54 B5522446 นายธนเสฏฐ์ เศวตวิวัฒน์ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
55 B5524266 นางสาววรัญญา เพชรเครือ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
56 B5525010 นายอภิศักดิ์ จันดำ MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
57 B5525782 นายโกศล โภคาเทพ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
58 B5526123 นางสาวธมลวรรณ รุ่งเรือง ME 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
59 B5527496 นางสาวเบญจวรรณ อุ่นใจ MAE 1 60 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
60 B5527526 นางสาวกาญจนา พยัฆกาฬ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
61 B5529643 นางสาวปาจรีย์ สากำ Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
62 B5531196 นางสาวหทัยภัทร อินทรังษี Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
63 B5531219 นางสาวสุพรรษา มีช่วย Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
64 B5531271 นางสาววรรณวิสา อ่อนสา Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
65 B5531769 นางสาวสุธาสินี ดีล้อม GT 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
66 B5531806 นายจักรกฤษ ลูปคม GT 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
67 B5531837 นายอนิวรรต นุเคราะห์กิจ GT 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
68 B5532094 นายกิตติทัต เตยดอน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
69 B5532667 นายจิรชาติ เหมราช Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
70 B5532872 นายนรเศรษฐ์ บุญลือ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
71 B5534159 นางสาวเพ็ญพรวดี เสน่หา Environmental Engineering 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
72 B5534210 นายคชวัตร สุทธิประภา Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
73 B5534425 นายมรรควัชร สีดาโคตร Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
74 B5534593 นายธนวัฏ โพธิ์แก้ว Metallurgical Engineering 1 60 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
75 B5534777 นายภัทร สุทธิประภา Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
76 B5535545 นายณัฐพัชร ภาระพงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
77 B5535835 นายเกียรติศักดิ์ อ่อนสีดา Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
78 B5536139 นายแสนภูมิ ศรีเมฆ CE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
79 B5536276 นางสาวอัญมณี บุตรพุฒ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
80 B5536979 นายนฤเทพ วชิรมาตุรงค์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
81 B5537297 นายอภิเดช ตรงพิลา Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
82 B5537464 นางสาวอนุติวงศ์ จุกระโทก Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
83 B5537785 นายสุพัฒน์ วิเศษรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
84 B5537945 นางสาวเปรมสุดา เปรมโต AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
85 B5538614 นายวุฒิเมศร์ ศิระอมรเกียรติ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
86 B5538690 นายปิยวัฒน์ ปร่ำนาค MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
87 B5539253 นางสาวไอรินลดา แทวกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
88 B5539659 นายจตุพร ยาพรม Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
89 B5539710 นายณัฐพงศ์ อุดม Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
90 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
91 B5540297 นางสาวศุภรดา หอมจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
92 B5540372 นายมูฮัมหมัดลุกมาน เจะเตะ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
93 B5541973 นายสมบัติ คำจันทร์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
94 B5542024 นางสาวณัฐธิดา เจริญเวช Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
95 B5542031 นางสาวอรุณี เหล่าเคน Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
96 B5542079 นายทรรสิน มูลสี Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
97 B5542482 นายพงศ์ธร คงพินิจ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
98 B5542611 นายชัชวาลย์ ฤาชา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
99 B5542680 นายชยภัทร บุญชูงาม MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
100 B5543182 นางสาวอนงค์นาฏ หมู่สกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
101 B5543342 นายธนกร เกษสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
102 B5543724 นายศุภวิชญ์ เงินมาก IE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
103 B5543946 นายสายัณห์ พบหิรัญ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
104 B5565313 นางสาวณัชชา รักชีวิต MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
105 B5600229 นางสาวแพรวพรรณ ฉิมกลาง MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
106 B5600410 นางสาวสตรีรัตน์ อันแสน PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
107 B5600526 นางสาวปิยะภรณ์ สงสุวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
108 B5600663 นางสาวธนิสร รอดสันเทียะ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
109 B5600694 นายจิรายุ กาดนอก Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
110 B5600939 นายณัฐวุฒิ ทาธง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
111 B5601325 นางสาวกรวรรณ นิกพิมพ์ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
112 B5601691 นายไชยวัฒน์ เรืองจิตต์ MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
113 B5601714 นายธนาวัฒน์ ด้วงนิล MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
114 B5601936 นายธชาพงศ์ ศิลธรรม MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
115 B5602124 นายสมควร มิ่งขวัญ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
116 B5602162 นายเจษฎา จันทร์ฉาย Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
117 B5602209 นายอภิสิทธิ์ วงค์สุนทร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
118 B5602629 นายพลากร พืชสิงห์ PE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
119 B5602674 นางสาวนันทพร วงษาสันต์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
120 B5602711 นางสาวพรพรรณ กิริยาดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
121 B5602759 นางสาวผาณิตา ประไพเพชร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
122 B5603350 นางสาวอภฤดี เจริญสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
123 B5603510 นายกฤติน เงิมสันเทียะ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
124 B5603770 นายอนันตชัย แสงศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
125 B5603831 นายเปี่ยมยศ บุญทอง MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
126 B5604005 นายกษิดิศ จิมขุนทด Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
127 B5604265 นายคมกริช โต้งกระโทก ChemE 1 60 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
128 B5604272 นางสาวจิตยา โศกหอม Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
129 B5604494 นางสาวณัฐธิดา ปัจโต Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
130 B5604678 นางสาวชนิกานต์ สอนทอง Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
131 B5604692 นายเกียรติกวี ใจปินตา PE 1 60 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
132 B5604944 นางสาวเดือนเต็ม จันทะวงค์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
133 B5604975 นายกรกต เอี่ยมพินิจ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
134 B5605217 นางสาวมณฑิรา ดรศรีโยเพชร PE 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
135 B5605248 นางสาวสุทินา กังวานรัตนกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
136 B5605415 นางสาวอุมาพร จันทวี MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
137 B5605767 นางสาววลัยลักษณ์ สุทธิพงษ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
138 B5605798 นางสาวศรัญญา สกุลนาค MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
139 B5605897 นางสาวจินดารัตน์ มณีรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
140 B5606221 นายราชันย์ ทองหาร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
141 B5606337 นางสาวชฎากาญจน์ วรรณศิลป์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
142 B5606405 นางสาวมณฑาวรรณ จันต๊ะ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
143 B5606467 นายเฉลิมชัย มากวิสัย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
144 B5606559 นายไชยยศ อูลลาห์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
145 B5606870 นางสาวนิภาพร โพธิ์เข็ม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
146 B5607501 นางสาวลลิตา เผ่าพันธ์แปลก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
147 B5607624 นางสาวกรรฐกรณ์ สุขเกตุ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
148 B5607839 นายเฉลิมชัย ศรนิล MAE 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
149 B5607990 นางสาวสุพรรษา ศรีลาคำ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
150 B5608058 นายอานุภาพ โยศรีคุณ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
151 B5608133 นายณัฐพัชร์ มิรัตนไพร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
152 B5608164 นางสาวณัฏฐธิดา แปงใจ Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
153 B5608195 นายวุฒิชัย สิงห์นาครอง Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
154 B5608256 นางสาวรัชนี โพธิราช MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
155 B5608294 นางสาวสุรีรัตน์ สาลี Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
156 B5608430 นายนำพล ขุนทอง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
157 B5608461 นางสาวคณิสสร อ่างเข้ม Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
158 B5608508 นายวัชรพล พลศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
159 B5608553 นายสิวิชัย คำปาน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
160 B5608683 นายยุทธศักดิ์ สาครสิทธิ์ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
161 B5608737 นางสาวพิมพ์นิภา ภูไพศาลสิน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
162 B5608959 นางสาวเพียงตา ปีแหล่ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
163 B5608997 นางสาวรุจิรัตน์ ทองดา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
164 B5609161 นายปัฐมพงษ์ ฐานวิเศษ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
165 B5609321 นายอณวัตร จันทร์เหล่อ IE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
166 B5609499 นางสาวสมฤทัย อ่อนตา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
167 B5609666 นางสาวกมลชนก ปรีชาเวช PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
168 B5609710 นางสาวพรพรรณ พุ่มจันทร์ PE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
169 B5609819 นายปรเมศ ศรีจันทร์งาม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
170 B5609901 นายวสุพล วานิชกมลนันทน์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
171 B5610075 นายพงศธร ถวิลการ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
172 B5610495 นายเกียรติศักดิ์ แต้มกระโทก MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
173 B5610563 นายธีรวุฒิ ลาดศิลา Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
174 B5610587 นายวุฒิโชติ ดอนโสรส Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
175 B5610617 นายวันชัย สำลีกลาง Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
176 B5610839 นางสาวอิฟฟะห์ มะเกะ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
177 B5610976 นายพงศ์พิสุทธิ์ ภูตีกา ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
178 B5611027 นายยุรนันท์ เขียวแจ่ม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
179 B5611188 นายกิตติศักดิ์ อุ่นอุพันธ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
180 B5611409 นางสาววิปัสสนา พุ้มกาหลง MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
181 B5611553 นายวุฒิชัย เพียรโนนไทย Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
182 B5611881 นายภิญโญ นามขำ MAE 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
183 B5611911 นางสาวพัชรมณี รัตนะ ChemE 1 60 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
184 B5611980 นายวรากร ก้อนวิมล Agricultural and Food Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
185 B5612031 นายศุภชัย แพงพา Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
186 B5612048 นางสาวสิริมา พันธุ์เพ็ง ChemE 1 60 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
187 B5612086 นางสาวเกวลี ขวัญแก้ว ChemE 1 60 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
188 B5612413 นายพีรพัฒน์ ดลประสิทธิ์ CE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
189 B5612611 นางสาวจีรนันท์ ลิ้วไทสง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
190 B5612772 นางสาวเกศสุดา วงเวียน MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
191 B5612796 นางสาววิมลรัตน์ เยาวรัตน์ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
192 B5612833 นางสาวศุภาวรรณ วงษ์เขียว MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
193 B5612840 นางสาววาสนา สัตตารัมย์ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
194 B5612895 นางสาวลีลาวดี บุญสวน MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
195 B5613014 นายเอนก ยิ้มศรี ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
196 B5613250 นายพรหมพต พันธ์ศรี ChemE 1 60 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
197 B5613274 นายณรงค์เดช สวนเพชร IE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
198 B5613496 นายวัชรดุล ชัยทวีพรสุข ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
199 B5613625 นายวัชรินทร์ จิรผาติชัย ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
200 B5613632 นายอดิศักดิ์ เริ่มกระโทก ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
201 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
202 B5613991 นางสาวเบญจพร คำล้วน PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
203 B5614073 นางสาวปาริฉัตร วุฒิสาร PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
204 B5614097 นางสาวจิราภรณ์ เณรพรม PE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
205 B5614189 นางสาวอุษาสวรรค์ เปล่งนอก PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
206 B5614301 นางสาวรุจิรฉัตร พลรักษา PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
207 B5614783 นายประเสริฐ ชุมแวงวาปี CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
208 B5614882 นายอรรถพล หล้าสกุล CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
209 B5614929 นายธีรวุฒิ แก้วจันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
210 B5614981 นายศรราม กล้ากลาง Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
211 B5615100 นายรวิภาส ศุภเกียรติกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
212 B5615667 นายทวีศักดิ์ กล้าหาญ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
213 B5615858 นายพงศกร จันทร์สว่าง Automotive Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
214 B5616091 นายธีรพงศ์ ขวัญทอง Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
215 B5616244 นางสาวศุภรัศมิ์ พันธชัยโรจน์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
216 B5616275 นางสาวปุณยนุช ไพศาล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
217 B5616336 นายภานุรัชต์ ชาวกล้า AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
218 B5616374 นายธนากร บุญมี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
219 B5616619 นางสาวนุชนาฏ ลายเมฆ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
220 B5616879 นายวัชรพล พลภักดี Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
221 B5617166 นายณัฐสกนธ์ บุญเสนา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
222 B5617173 นายศุภวิชญ์ ลอยประโคน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
223 B5617340 นายพัชรวีร์ ประทุมรัตน์ Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
224 B5617357 นายณัฐพงศ์ สมจิตร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
225 B5617449 นายอรรถโชค ภู่พันชิต PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
226 B5617586 นางสาวเพชรรัตน์ พรมเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
227 B5617616 นางสาวหทัยชนก ไกรแก้ว Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
228 B5617692 นางสาวเสาวลักษณ์ คำผง ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
229 B5617777 นายรัฐพงษ์ บางทับ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
230 B5618125 นางสาววราพร จันขุนทด Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
231 B5618385 นางสาวพรพิมล มหาคุณโชติ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
232 B5618606 นายพงศธร โพธิ์ทิพย์ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
233 B5618804 นางสาวอารีรัตน์ กัลสุมาโส PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
234 B5618903 นางสาวสุดา โนนกลาง MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
235 B5618965 นายอลงกรณ์ พุ่มบุตร Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
236 B5619078 นายวชิรพงศ์ นนทะวงษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
237 B5619115 นายสวนินทร์ โชติช่วงสิราวดี CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
238 B5619177 นางสาวศิรรัตน์ นิตย์กระโทก PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
239 B5619306 นายหิรัญธร เหิดขุนทด Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
240 B5619528 นายพชร ต้นครองจันทร์ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
241 B5619856 นางสาวธนภรณ์ บึงกรด MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
242 B5619887 นายณัฐพงษ์ เนาว์อยู่คุ้ม Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
243 B5619962 นางสาวธนาพร เทียนกุล ChemE 1 60 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
244 B5620098 นางสาวธนาภา มาสมบัติ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
245 B5620210 นายเทพฤทธิ์ หมูนสี Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
246 B5620333 นายแสนพล อินทมล MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
247 B5620562 นายบรรจง ปั้นเหน่งเพชร Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
248 B5620609 นายพีรวัส ยิ่งมีอยู่ IE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
249 B5620944 นายปณวัตร วิชัยวงษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
250 B5620951 นายสุรเกียรติ ชมสายพลายงาม ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
251 B5621071 นายณัฐศักดิ์ ยอดเยี่ยม ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
252 B5621217 นายศุภชัย ถ้ำสุวรรณ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
253 B5621477 นายอภิรักษ์ ด่านกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
254 B5621637 นายอาณาวิน ใจเย็น AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
255 B5621873 นางสาวรัตนากร ฮ้าวเครือ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
256 B5622139 นายณัฏฐกรณ์ สังข์เกิด PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
257 B5622535 นางสาวนุสรา เบียนสาย MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
258 B5622689 นางสาวเจนจิรา จันทร์แป๊ะ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
259 B5623136 นายแกล้วกล้า นามไพร CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
260 B5623921 นายฟาริศ ล๊ะหมาด ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
261 B5624225 นายทัตสุระ เห็นแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
262 B5624317 นางสาวสุธาสิณี คะเนนอก PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
263 B5624485 นางสาววราพร ชุมพลไกรษร MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
264 B5680542 นายสหรัฐ แสงไชย MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
265 B5700028 นายฐิติกร สิมสีพิมพ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
266 B5700059 นายจาตุรงค์ พลพวก MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
267 B5700288 นางสาวจตุรพัฒน์ ดอนรอดไพร TOOL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
268 B5700790 นายกรวิชญ์ รุจิพรวศิน Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
269 B5700851 นายชานนท์ การเร็ว MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
270 B5700882 นายสุพัฒน์ วิถีไพร MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
271 B5700981 นางสาวธนัชพร ยอดนิโรจน์ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
272 B5701308 นายสิทธิชัย แทนสิน GT 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
273 B5701339 นายภัสพล ถวิลเชื้อ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
274 B5701384 นายสัมพันธ์ ประสงค์เงิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
275 B5701452 นางสาวจิตต์ชนก จันทอุดร Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
276 B5701551 นายทศพล วิวัฒน์ไพศาล CE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
277 B5702190 นายกิตินัย โคตรสพล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
278 B5702206 นายเฉลิมศิลป์ พุทธจักร์ Agricultural and Food Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
279 B5702251 นายชิตพล ป้องปาน Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
280 B5702374 นายณัฐศักดิ์ แก้วเขียว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
281 B5702572 นายจักรพันธ์ หนูหา MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
282 B5702794 นายชัยณรงค์ คลื่นแก้ว Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
283 B5702978 นางสาวพิชญาภา กางรัมย์ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
284 B5703074 นางสาวดวงมณี ชูเชิดรัตนา MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
285 B5703272 นายพงศ์ศิริ แพงแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
286 B5703487 นายเอกพิสิฐ ทองโคตร Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
287 B5703500 นางสาวธิภาภรณ์ นันทวัฒน์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
288 B5703531 นางสาวศิโรรักษ์ รัตนพรมรินทร์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
289 B5703630 นายณภัทร เชื้อศรีสกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
290 B5704217 นางสาวพิชชาภา ศรีสท้าน Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
291 B5704224 นายธีระศักดิ์ ภิณโยวงษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
292 B5704583 นางสาวสิรินธร ดรที MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
293 B5704842 นายเทวนาถ ประยูรคำ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
294 B5705085 นายกีรติ ทาซาว TOOL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
295 B5705160 นางสาวอุษณีย์ คชเถื่อน Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
296 B5705214 นายพฤทธิพงศ์ โสภาคะยัง Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
297 B5705252 นางสาวสุภัสสรา ศิลารัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
298 B5705399 นางสาวลัดดาพร ขานหยู CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
299 B5705429 นางสาวพัชรา โครกกรวด CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
300 B5705498 นางสาวปนัดดา แสงทอง Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
301 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์ Agricultural and Food Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
302 B5705658 นางสาวรัญญา เกตุงาม MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
303 B5705672 นางสาวอารีญา สัวรัมย์ Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
304 B5705900 นางสาววิมลวรรณ ธิมา CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
305 B5705931 นายอดิศักดิ์ วิเชียร MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
306 B5706044 นางสาวกมลวรรณ แก้วกล้า MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
307 B5706150 นายจิรายุ กวางเเก้ว MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
308 B5706297 นางสาวชมพูนุช พลโยธา Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
309 B5706600 นางสาวสตรีรัตน์ รักษ์ธรรม PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
310 B5706662 นายปุรินทร์ คะสุวรรณ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
311 B5706709 นายนันทศักดิ์ เพ็ชรแจ้ง MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
312 B5706778 นางสาวจิราพรรณ สุดแล้ว TOOL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
313 B5706808 นางสาวประภาพร โชหนู Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
314 B5706921 นายศักดิ์สิทธิ์ เกิดโมลี Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
315 B5706990 นางสาวอจลญา ชาวราษฎร์ Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
316 B5707423 นางสาวเพ็ญนภา อุระสาห์ Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
317 B5707560 นางสาวสุเปรมชนัน เปรมกลาง Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
318 B5707638 นายศรัณย์ สารพันธุ์ Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
319 B5707751 นายสมพล สุขบรรเทิง MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
320 B5707874 นายจักรกฤษ ศรีสีถาน Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
321 B5707928 นายอมรเทพ ยาเดฟ Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
322 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
323 B5708147 นายศรายุทธ อิ่มอุรัง TOOL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
324 B5708239 นายฉัตรณรงค์ ภูมี Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
325 B5708253 นางสาวมณีรัตน์ บุตรเจริญ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
326 B5708413 นางสาวสุภาวดี ทีเหมาะ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
327 B5708871 นางสาวจิรวดี บุญศรี Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
328 B5708949 นายสุวิจักขณ์ เทศสูงเนิน ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
329 B5709007 นายชุติไชย โตหนึ่ง CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
330 B5709120 นายวิศวกร วิลา Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
331 B5709151 นางสาวทิพาพร พรมคำบุตร Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
332 B5709359 นางสาวนุศราภรณ์ ทองศรีสุข MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
333 B5709380 นายเจริญชัย ภูมรินทร์ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
334 B5709687 นายวิวัฒน์ เทียกสีบุญ MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
335 B5709694 นายจักราวุฒิ ศรีสุธรรม MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
336 B5709724 นายธนภัทร วงษ์มา TOOL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
337 B5709786 นายทรงเกียรติ พ่อค้าช้าง Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
338 B5710140 นายวีระศักดิ์ แพนแสง TOOL ENGINEERING 1 60 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
339 B5710171 นายวัชรวิทย์ เรืองทอง Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
340 B5710232 นางสาวอุมาภรณ์ แสงมณี Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
341 B5710249 นายพงศกร ผาพงษา CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
342 B5710263 นายวสุพล วสุประสาท CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
343 B5710317 นายทศพล บัวเล็ก Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
344 B5710379 นายทักษิณ น้อยมาลัย Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
345 B5710386 นายจิรายุ ลักษณะเลขา Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
346 B5710539 นางสาวสินีนาฏ ศึกษา Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
347 B5710553 นางสาวศโรชินี ศาลกลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
348 B5710645 นางสาวสุทธิดา วงษ์มาลี MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
349 B5710676 นายรณชัย วันนา CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
350 B5710737 นายไตรภพ มูลประเสริฐ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
351 B5710904 นายสายัณห์ กันยารัตน์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
352 B5711055 นายสิทธิพงษ์ โสภา MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
353 B5711116 นางสาวกัญญพัฒน์ สินทอง Metallurgical Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
354 B5711208 นายษิกพงษ์ สัมพันธพงษ์ Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
355 B5711475 นายชนินทร์ วึกชัยภูมิ Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
356 B5711604 นางสาวจุฑาทิพย์ ปราบมนตรี TOOL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
357 B5711703 นายอัครวุฒิ พรหมหาราช CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
358 B5711789 นายจิระวิน อมฤทธิ์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
359 B5712304 นางสาวเบญญาภา พิมพ์โพธิ์กลาง Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
360 B5712380 นางสาวสุวิษา รอดวินิจ Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
361 B5712533 นางสาววรนิษฐา เฟื่องเดช Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
362 B5712601 นางสาวสิริรัตน์ สังวัทยาย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
363 B5712618 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางมาศ Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
364 B5712625 นางสาวจุฬารัตน์ คำทา Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
365 B5712854 นางสาวเจนจิรา อินสีนา CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
366 B5712908 นางสาวชลดา ประทาสี CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
367 B5712977 นายปวีณ กรณปกรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
368 B5713004 นายจิตตติณ โดยคำดี CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
369 B5713028 นางสาวโยทะกา ตองติดรัมย์ Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
370 B5713097 นายทศพล แหยมกระโทก CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
371 B5713509 นางสาวธราภรณ์ โคตรสมบัติ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
372 B5713608 นายวชิระ ป้องนาลา CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
373 B5713837 นางสาวพัทธนันท์ ไกลกลางดอน CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
374 B5713899 นายอรรตพล แหยมไธสง MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
375 B5713912 นางสาวบุญญิสา อุ่นคำ CE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
376 B5714025 นายวุฒิชัย ผุดผ่อง CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
377 B5714087 นางสาวดรัลพร พิพิธกุล CE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
378 B5714124 นางสาวรจนา พูนศรี Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
379 B5714131 นายธณเดช พรวสุเลิศโภคิน CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
380 B5714247 นางสาวปาลิตา เถื่อนทองดี Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
381 B5714254 นายสิทธิโชติ หยองเอ่น Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
382 B5714285 นางสาวกิ่งกาญจนา ภูธรฤทธิ์ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
383 B5714292 นายปิยราช ปักตังลำภู CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
384 B5714377 นายพงษ์เพชร ประโหมด CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
385 B5714520 นางสาววรรณธนี สิงห์จันทึก Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
386 B5714667 นายธนสันต์ นามบุตร TOOL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
387 B5714681 นายวุฒิชัย สิวกระโทก CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
388 B5714735 นางสาววาทกานต์ แก้วสกุนนี Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
389 B5714759 นางสาวเกศสุดา อุดทา MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
390 B5714780 นางสาวภัทรภร รัตนกุดั่น Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
391 B5715121 นายประวิทย์ พิเศษชีพ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
392 B5715152 นางสาวนวลอนงค์ ไพรชัฎ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
393 B5715244 นายอรรณพ ศรีลาชัย CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
394 B5715398 นายธีรวัฒน์ นาหมัน MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
395 B5715404 นางสาวดวงจันทร์ เสาใย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
396 B5715596 นายอัฏฐวัฒน์ จิรนันทนาภรณ์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
397 B5715619 นายสถิตย์ วังเอก CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
398 B5715671 นางสาวศิรินันท์ สัญญเดช Automotive Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
399 B5715718 นางสาวเพชรรัตน์ นวลศิริ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
400 B5715756 นายทรงชัย มั่นเจ๊ก CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
401 B5715787 นายพีรดนย์ มั่นมาตร Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
402 B5715848 นางสาวจิรพร ประเสริฐสังข์ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
403 B5715886 นางสาวลลิตา วรรณทวี MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
404 B5715893 นายวชิราช แรงจบ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
405 B5715985 นางสาวน้ำฝน ตาวัน MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
406 B5715992 นางสาวนิโลบล ยอดแสง MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
407 B5716494 นางสาวปฐมาวดี เล็กเจริญศรี Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
408 B5716623 นายตุลสิทธิ์ ดิดขำ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
409 B5716982 นายนิพัทธ์ สุปัญญเดชา CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I