ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6060428 นางสาววรพนิต ช่วยงาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
2 B6060435 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
3 B6061470 นางสาวกะรัตเพชร นาคปลัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
4 B6061821 นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
5 B6061845 นางสาวภัทราวดี กิพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
6 B6062279 นายปณชัย แพงจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
7 B6063009 นายณัฐพงษ์ พกทรัพย์หิรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
8 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
9 B6063238 นางสาวทิวาพร ยศปัญญา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
10 B6063245 นางสาวปรารถนา วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
11 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
12 B6063542 นายอนุชิต นีระไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
13 B6063764 นางสาวกัณยานัฐ เอื้อยฉิมพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
14 B6063849 นางสาวจุฑาพร จุฑาพัฒนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
15 B6064303 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
16 B6064341 นายกิตตินันท์ ทาดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
17 B6064488 นางสาวณัฐณิชา พิตตะขบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
18 B6064921 นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
19 B6065003 นายพีรพัฒน์ ทองขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
20 B6065126 นายณัฐพงษ์ ไชยคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
21 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
22 B6065157 นางสาวพุทธรักษา จิตรชัยภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
23 B6065188 นายกฤธิชัย ติถา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
24 B6065386 นางสาวทัศน์วรรณ พึ่งโภคา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
25 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
26 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING