ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5460779 นางสาวอัทธ์อตินุช อาจวิชัยปวรา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617497 ENVIRONMENTAL HEALTH FIELD TRAINING