ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5661381 นางสาวทิพรัตน์ ทองเย็น ENVIRONMENTAL HEALTH 3 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT