ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
2 B5762132 นายอนิวัต จงนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
3 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
4 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
5 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
6 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
7 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
8 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
9 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
10 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
11 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
12 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
13 B6062156 นางสาวเจนจิรา ชมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
14 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
15 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
16 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
17 B6062583 นางสาวนารากร การนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
18 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
19 B6062651 นายกรกต ชารีดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
20 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
21 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
22 B6062934 นางสาวสุทธิชา เนียมขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
23 B6062972 นางสาวอัญรัตน์ นามโสม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
24 B6062996 นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
25 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
26 B6063061 นางสาวกิติศญาพร คิดเห็น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
27 B6063276 นางสาวอาริสา ชาติไทย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
28 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
29 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
30 B6063887 นางสาวสิรินดา สุขสมเขตร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
31 B6064020 นางสาวธัญญารัตน์ มัดศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
32 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
33 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
34 B6064402 นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
35 B6064891 นางสาวกิติกาญจน์ กางรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
36 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
37 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
38 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
39 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
40 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
41 B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
42 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
43 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
44 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
45 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
46 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
47 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
48 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
49 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
50 B6063191 นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
51 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
52 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
53 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
54 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
55 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
56 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
57 B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
58 B6063979 นางสาวสมัชญา บุญยืน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
59 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
60 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
61 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
62 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
63 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
64 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
65 B6064730 นางสาววิสุดา ปะสาวะโถ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
66 B6064754 นางสาวพินิตพิชา จินโจ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
67 B6064761 นางสาวกาญจนา บุญขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
68 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
69 B6064952 นางสาวปณิธิ สาชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
70 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
71 B5963324 นางสาวภัทราภรณ์ แทนค่ำ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
72 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
73 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
74 B6062149 นางสาวศิริวรรณ ม่วงอร่าม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
75 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
76 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
77 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
78 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
79 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
80 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
81 B6062842 นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
82 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
83 B6063375 นางสาวกาญจนัดดา เสาเกลียว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
84 B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
85 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
86 B6063429 นางสาวเกศินี โกรพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
87 B6063467 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
88 B6063559 นางสาวจันทร์สุดา เปียสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
89 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
90 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
91 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
92 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
93 B6064389 นางสาวอรทัย ไซรอดแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
94 B6064570 นางสาวนราทิพย์ วรชินา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
95 B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
96 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
97 B6064716 นางสาวสุดารัตน์ ปรางค์นอก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
98 B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
99 B6065096 นางสาวกานต์รวี นาคขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
100 B6065256 นางสาวศิริพร ไหมทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
101 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
102 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
103 B6062446 นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
104 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
105 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
106 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
107 B6062989 นางสาวรัตน์ชนก ชนะค้า ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
108 B6063443 นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
109 B6063474 นางสาวธัญญารัช ชูสังข์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
110 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
111 B6063726 นางสาวขวัญฤดี อินแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
112 B6063900 นางสาวปรียานุช พลอนันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
113 B6063924 นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
114 B6063948 นางสาวกุลจิรา ปังศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
115 B6064006 นางสาววิภาวี ดีทั่ว ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
116 B6064082 นางสาวพิมพิไล ชัยแหม่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
117 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
118 B6064150 นางสาวมัญชริน ไชยปราณี ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
119 B6064167 นางสาวจุรารัตน์ ก้อนวัน ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
120 B6064198 นางสาวจันทิมา ภูมิกระจ่าง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
121 B6064280 นางสาวอนงค์นาฎ โคตรสา ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
122 B6064471 นางสาวประภัสสร ซอนทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
123 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
124 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
125 B6065317 นางสาวอริษา ชัยโย ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
126 B6065331 นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
127 B6065621 นางสาวจันทรรัตน์ เหมือนตา ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION