ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5570157 นางสาวหทัยชนก คล้ายทิม MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
2 B5673308 นางสาวนิสามนีย์ สาระพันธ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
3 B5770021 นายธนกร สุจริตตานันท์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
4 B5772414 นางสาวกาญจณาพร เยาวภาค MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
5 B5772445 นายวงศพัทธ์ กาญจนวัฒนา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
6 B5772452 นางสาวกุลจิรา อิทธิพันธุวัฒน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
7 B5772469 นางสาวสายสุดา พื้นดอนเค็ง MANAGEMENT TECHNOLOGY (NEW VENTURE MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
8 B5772476 นางสาวสายสมร บัวพันธ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
9 B5772483 นางสาวจุฬาภา ลี้ชนากิจเจริญ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
10 B5772520 นางสาวมลนภา ดวงก้อม MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
11 B5772544 นางสาววิภาวรรณ จันทร์ส่องแสง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
12 B5772599 นางสาวธัญญาพร เหล็กดี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
13 B5772605 นางสาวแพร ภูสีดิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
14 B5772681 นางสาววรรณวิมล พระเจริญ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
15 B5772698 นางสาวดวงตะวัน บำรุงสุข MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
16 B5772759 นางสาวลตานันต์ นาคอนันต์พร MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
17 B5772797 นางสาวเขมิกา ป้อมกฤษณ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
18 B5772834 นางสาวธวัลหทัย ไพรศรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
19 B5772858 นางสาวรวิสรา ชาลี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
20 B5772865 นางสาวปรางค์ทอง อุดทะปา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
21 B5772872 นายเชษฐา คล่องดี MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
22 B5772896 นางสาวรัตติยากร รังสีชุติพัฒน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
23 B5772940 นางสาวเกตุวดี โคตรทิพย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
24 B5772964 นางสาวกชกร แรมสูงเนิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
25 B5772971 นางสาวรัชฎาภรณ์ ยวงทอง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
26 B5772988 นางสาวปัทมา แฝงเวียง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
27 B5773046 นางสาวพัชรี ทองคำ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
28 B5773084 นางสาวศรัญญา ตรีบุตรดี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
29 B5773091 นางสาวณัฐธิรา ยมนัตถ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
30 B5773107 นางสาวภัทธวรรณ ศิลพงษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
31 B5773114 นายนัทธพงศ์ เติมกล้า MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
32 B5773138 นางสาวมณทิชา ทับอินทร์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 W 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
33 B5773145 นางสาวลัทธวรรณ คะวิลัย MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
34 B5773169 นางสาวชมพูนุช จ้อยจันทร์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
35 B5773176 นางสาวชวัลนุช โปรยขุนทศ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
36 B5773190 นางสาวกรชกร คำสุวรรณ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
37 B5773206 นางสาวประภัสสร แสงสอน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
38 B5773237 นางสาวพิลาวัลย์ ประสงค์ทรัพย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (NEW VENTURE MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
39 B5773251 นางสาวเจนนภา ตรงดี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
40 B5773305 นางสาวชุทิมา ชวาลา MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
41 B5773312 นางสาวประภาพร คำแสนโคตร MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
42 B5773343 นางสาวเมวีญา มูลสิติ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
43 B5773350 นางสาวพรพนิต วงศ์นคร MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
44 B5773374 นางสาวสุมิตรา เนินกระโทก MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
45 B5773428 นางสาวกนกวรรณ มัติโก MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
46 B5773466 นางสาวศิริรัตน์ บุบผาสังข์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 W 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
47 B5773480 นางสาวนภิศพรรณ์ สิกขา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
48 B5773497 นายพงศกร ไพรโต MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
49 B5773534 นางสาวกมลวรรณ ดึนกระโทก MANAGEMENT TECHNOLOGY (NEW VENTURE MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
50 B5773565 นางสาวจารุวรรณ แนบงิ้ว MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
51 B5773688 นางสาวปวีณา งามสูงเนิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
52 B5774630 นางสาวชวัลนันท์ ชูพุดซา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
53 B5774739 นางสาวอินทุกานต์ กายสันเทียะ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
54 B5774746 นางสาวรมิดา ฤกษ์ยินดี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
55 B5774760 นางสาวจุฑามาศ สิทธิศรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
56 B5774777 นางสาวพัชรวรรณ เชดนอก MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
57 B5774784 นางสาวฉัตรกมล วงศ์ดนตรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
58 B5774821 นางสาวอาภาสิริ โภคา MANAGEMENT TECHNOLOGY (NEW VENTURE MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
59 B5774890 นางสาวรัชนีกร เขียวแก้ว MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
60 B5774975 นางสาวพิมพ์ชนก ขุนนามวงษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ