ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5873425 นางสาวมนทกานต์ สีโพธิ์ลี INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
2 B5873951 นายทวีทรัพย์ มะสิโกวา INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
3 B5874781 นางสาวฑิฆัมพร สันตะพันธ์ INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
4 B5970018 นางสาวอรอุมา ไม้สันเทียะ INFORMATION SCIENCE 1 3 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
5 B5970148 นางสาวเพ็ญนภา สร้อยทอง INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
6 B5970186 นางสาวนุชจริน ชินขุนทด INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
7 B5970209 นายบงกช ลักษณะศิริ INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
8 B5970278 นางสาวกัญญารัตน์ นอกขุนทด INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
9 B5970339 นายสิทธิกร พิศเพ็ง INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
10 B5970384 นายสุทธ์เกษม สอนวงษ์ INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
11 B5970421 นางสาวสิริภาภรณ์ วงศ์รักษ์ INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
12 B5970438 นางสาวทิมาพร ชัยชาติ INFORMATION SCIENCE 1 3 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
13 B5970469 นางสาวจิดาภา สุวรรณจันทร์ INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
14 B5970667 นายวชิรวิทย์ ลิขิตวรวรรณ INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
15 B5970797 นางสาวปภาวดี รุ่งแจ้ง INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
16 B5970834 นางสาวสุดารัตน์ รามมะเริง INFORMATION SCIENCE 1 3 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
17 B5970926 นางสาวอินทิรา ประสมศรี INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
18 B5970988 นางสาวณัฐจรีนุช ติระพงศ์ประเสริฐ INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
19 B5971992 นางสาววรดา ขันดำ INFORMATION SCIENCE 1 3 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
20 B5972005 นายพชรพงษ์ ชมนาวัง INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
21 B5972029 นางสาวโสพิศ ภูมี INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
22 B5972036 นางสาวศิรดา นุชรุ่งเรือง INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
23 B5972074 นางสาวเบญจมาพร เรือนใหม่ INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
24 B5972081 นางสาวศดานันท์ บพิตรสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
25 B5972142 นางสาวปวีณ์นุช ธนาพรวัฒนะ INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
26 B5972166 นายธรณินทร์ วันเสน INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
27 B5972289 นางสาวพัชรภรณ์ พะนา INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
28 B5972333 นางสาวธิติพร เทียมตะขบ INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
29 B5972395 นางสาวเสาวลักษณ์ ปิ่นวันนา INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
30 B5972470 นางสาวแพรวไพลิน สาโรชวิมลสินธ์ INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
31 B5972487 นางสาวชุติมาภร รอดวงษ์ INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
32 B5972524 นายณัฐชนน คงเมก INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
33 B5972531 นางสาวณัชชา มีสุข INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
34 B5972548 นายธนากร พิมพ์ที INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
35 B5972555 นายอนุวัช ภาคาทิน INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
36 B5972586 นางสาวจิตรา โตอุรวงศ์ INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
37 B5972722 นางสาวพิมพ์ชนก ทอนสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
38 B5972739 นางสาวสุวิมล วงษ์ศักดา INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
39 B5972760 นางสาวทิตย์ชมพู เสริมเสนาบุญ INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
40 B5972814 นางสาววลัยลักษณ์ โตโพธิ์กลาง INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
41 B5972838 นางสาวพิมพ์วิภา ตะเคียนงาม INFORMATION SCIENCE 1 0 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY