ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5670864 นางสาวณัฐพร ทุดปอ INFORMATION SCIENCE 1 W 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
2 B5671434 นางสาวยุวดี หงษ์เวียงจันทร์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
3 B5674206 นายณทชัย มีชำนาญ INFORMATION SCIENCE 1 W 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
4 B5770311 นางสาวทิพวรรณ เพ็งศิลป์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
5 B5770403 นางสาวนวรินทร์ พงษ์สีมา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
6 B5771233 นายณภัทร พ่วงพี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
7 B5771653 นางสาวประภัสสร สิงห์ซอม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
8 B5771677 นางสาวณิชมน สุวรรณ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
9 B5771707 นายวชิรศักดิ์ หอยสังข์ INFORMATION SCIENCE 1 10 3 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
10 B5772032 นายบรรณวิทย์ วิทยาเอนกนันท์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
11 B5772322 นางสาวสกายวรรณ์ สิริรณชัยกุล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
12 B5773954 นางสาวเหมสุดา เห็มทิพย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
13 B5774487 นางสาวพรพิมล พรมเจริญ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
14 B5774500 นายนุมาน อาเซ็งบาราแม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
15 B5870127 นายอภิเษก เเตงอ่อน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
16 B5870172 นายวศิน รงรอง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
17 B5870202 นางสาวประภัสสร จงกลกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
18 B5870370 นายหฤษฎ์ เนาว์ช้าง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
19 B5870424 นางสาวธิติยา พึ่งอินทร์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
20 B5870431 นางสาวบุญญาพร จูมลี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
21 B5870493 นางสาวปิยภรณ์ สิทธิพัฒน์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
22 B5870547 นางสาวนภาพร เมืองสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
23 B5870646 นางสาวธัญทิพย์ ธนัทพิพัฒน์กุล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
24 B5870790 นางสาวจีรนัย พรหมเทพ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
25 B5870936 นางสาวอินทิรา มะโนรมย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
26 B5870998 นางสาวรติรัตน์ มั่งเรืองสกุล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
27 B5871049 นายสัณหณัฐ หลวงเทพ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
28 B5871056 นางสาวปวันรัตน์ สุระแสงประเสริฐ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
29 B5871100 นางสาวจิราพัชร โชควรวุฒิ INFORMATION SCIENCE 1 10 3 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
30 B5871124 นายธนพัฒน์ สิงโห INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
31 B5871148 นางสาวอนุธิดา สีนาด INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
32 B5871179 นางสาวสุนิตา บุตสิม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
33 B5871230 นางสาวอมิตา โตมาซา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
34 B5871377 นายชานนท์ ทรัพย์นภาพันธ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
35 B5871407 นางสาวสรัลยา แจวศรีทอง Not Yet Specified 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
36 B5871414 นางสาวกนิษฐา มณีแสง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
37 B5871438 นางสาวปรียากมล แก้วบัณฑิต INFORMATION SCIENCE 1 10 3 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
38 B5871445 นางสาวละอองดาว สวันตรัจฉ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
39 B5871476 นางสาววฏ กาญจนพฤฒิพงศ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
40 B5871483 นางสาวปัญชิกา วงศ์งาม INFORMATION SCIENCE 1 10 3 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
41 B5871490 นางสาวธนกร ปวีณาภรณ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
42 B5871506 นางสาวจินทภา แดงสกุล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
43 B5871551 นางสาวศรินภัสร์ ธนารัฐบุญญานนท์ INFORMATION SCIENCE 1 10 3 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
44 B5871582 นางสาวทัณฑิมา เพียงกระโทก INFORMATION SCIENCE 1 10 3 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
45 B5871629 นางสาวมรกต มุ่งโป้งกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
46 B5871643 นางสาวณัชชา อยู่ภักดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
47 B5871667 นางสาวศิริรัตน์ ไม่หวั่น INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
48 B5871674 นางสาวเบญญาภา ว่าวจังหรีด INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
49 B5871681 นางสาวณัชชา หงษ์ขาว INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
50 B5871735 นางสาวธนัชชา พุ่มโพธิสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 1 10 3 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
51 B5871773 นางสาวฐิติญาภา มุ่งคุณ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
52 B5873463 นางสาวจริยา บัวโรย INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
53 B5873548 นางสาวน้ำเพชร อุดมโชคทรัพย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
54 B5873685 นางสาวพรสุดา หมื่นสบู่ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
55 B5873739 นางสาวปิยะธิดา พิมาน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
56 B5873777 นางสาวดลยา คลองคำเกียง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
57 B5873975 นายรัตนากร ศรีรอด INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
58 B5874798 นายธนภัทร ทองโชติ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
59 B5870158 นางสาวกนกวรรณ นิลประทีปปรีชา INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
60 B5870189 นางสาวอสมาภรณ์ ตรีอาภรณ์วงศ์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
61 B5870226 นายอนุกรน์ บุญธรรม INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
62 B5870233 นายโภควัฒน์ เนียมโภคะ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
63 B5870271 นางสาวสุดารัตน์ สำราญเริงจิตต์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
64 B5870295 นางสาวเสาวลักษณ์ ปานแก้ว INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
65 B5870301 นางสาวพรรณทิวา อาจหาญ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
66 B5870325 นางสาวศิริลักษณ์ โซ่เงิน INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
67 B5870349 นายรัชชานนท์ โขศิริเศรษฐ์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
68 B5870417 นางสาวสุชาษิณี ใจดี INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
69 B5870462 นายรักเกียรติ อ่อนวงษ์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
70 B5870486 นายกษิดิศ เจืออรุณ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
71 B5870578 นายภาณุโรจน์ จิตร์สุวรรณ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
72 B5870592 นางสาวจริยา สุนันทิพย์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
73 B5870615 นายอรรณพ ศรีวิราช INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
74 B5870677 นางสาวปัทมวรรณ เตียนพลกรัง INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
75 B5870684 นางสาวพัชรกร นัดใหม่ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
76 B5870707 นางสาวจารุวรรณ เสมรบุณย์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
77 B5870714 นายศราวุฒิ สุดซา INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
78 B5870745 นายอภิชัย เทพภูเขียว INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
79 B5870752 นายเกดิต สื่อกลาง INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
80 B5870776 นายอภิเชษฐ์ หงษา INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
81 B5870783 นายจิรายุ ศรีชัยรมย์รัตน์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
82 B5870806 นางสาวนุศรา อนันตวงศ์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
83 B5870820 นางสาวนรินธร อังสิทธากุล INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
84 B5870837 นายณัฐพล จ้อยนุแสง INFORMATION SCIENCE 2 10 3 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
85 B5870844 นางสาวณัฐดาภรณ์ อยู่ประทานพร INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
86 B5870899 นางสาวปิยะภรณ์ พนมเริงไชย INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
87 B5870912 นางสาวสุกัญญา แซ่เลี้ยง INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
88 B5870929 นายศรัณย์ พันธ์ศรี INFORMATION SCIENCE 2 W 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
89 B5870950 นางสาวทราย ปิ่นเงิน INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
90 B5871018 นางสาวณัฐกฤตา ป้องจัตุรัส INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
91 B5871063 นางสาวธนัญญา ทาจันทึก INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
92 B5871070 นายศักดิพัฒน์ เตียวศิริทรัพย์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
93 B5871087 นางสาวกมลวรรณ วณิชาชีวะ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
94 B5871094 นางสาววรดา ผงโนนแดง INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
95 B5871117 นางสาววรรณพร สิงห์ขาว INFORMATION SCIENCE 2 10 1 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
96 B5871162 นางสาวฉัตรกมล ป้องเขตต์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
97 B5871193 นายสุวจักร กิติศรีวรพันธุ์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
98 B5871209 นายเกริกชัย อัศวเกษมสุข INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
99 B5871346 นางสาววชิรา ยอยรู้รอบ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
100 B5871353 นางสาวกฤษณา ยกบัตร INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
101 B5871421 นางสาวปทุมรัตน์ ปาสาจัง INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
102 B5871636 นางสาวเจนจิรา นามมะเริง INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
103 B5871780 นางสาวปริยากร จันทรานนท์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
104 B5871834 นางสาวอานิฐญา สุขบัติ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
105 B5871872 นางสาวณัฐวดี ทัดใหม่ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
106 B5871919 นางสาวขวัญฤดี ปัญญาวัชรวงศ์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
107 B5871957 นางสาวฐิติชญา กลอนกลาง INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
108 B5873470 นายสิทธิศักดิ์ อินทรักษ์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
109 B5873487 นางสาวสุดากาญจน์ ทาบุราณ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
110 B5873494 นางสาวปวันรัตน์ เพียรกลาง INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
111 B5873555 นายหฤษฎ์ แสงพระจันทร์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
112 B5873753 นายภานุพงศ์ สานุศิษย์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
113 B5873807 นายพงศ์พิสุทธิ์ อุดไธสง INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
114 B5874064 นางสาววิกาวี ยืนยงชาติ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
115 B5874842 นางสาวมาริษา โมรานอก INFORMATION SCIENCE 2 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
116 B5412556 นายณภัทร เอมดี Not Yet Specified 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
117 B5577736 นายชนุตร์ วงศ์ไตรพิพัฒน์ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
118 B5670222 นางสาวเพชรณภา ราศรีใส INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
119 B5670512 นางสาวสุวิชา ทองงาม INFORMATION SCIENCE 3 W 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
120 B5670741 นางสาวอภิญญา ตันเดี่ยว INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
121 B5671595 นายปวรรษวงศ์ ถอยวิลัย INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
122 B5673728 นายทินภัทร ควรสนธิ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
123 B5770151 นายภัทรพล แสงสว่าง INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
124 B5771141 นางสาวกันติชา อินทรประวัติ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
125 B5773732 นางสาวกาญจนา เปล่งปลั่งศรี INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
126 B5870141 นางสาวจินต์จุฑา ไผ่โคกสูง INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
127 B5870165 นางสาวบุษยภัทร รัตนวรรณ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
128 B5870455 นายณัฐวัฒน์ ภักดีพรมมา INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
129 B5870523 นางสาวพิมพ์ชนก กุลเพ็ง INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
130 B5870530 นางสาวอนงค์นาถ แซะจอหอ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
131 B5870608 นางสาววริศรา ไชยวงษ์ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
132 B5870622 นางสาวสุธาทิพย์ งวดสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 3 10 1 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
133 B5870721 นางสาวเฉลิมขวัญ ดวงจันทร์ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
134 B5870769 นางสาวมณธิชา ปทุมสูติ INFORMATION SCIENCE 3 10 3 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
135 B5870851 นางสาวปวันรัตน์ วัลลา INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
136 B5871155 นางสาวอาทิติยา ศรีวิชา INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
137 B5871278 นายภัทรพงษ์ พิศเพ็ง INFORMATION SCIENCE 3 10 3 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
138 B5871308 นายกฤตเมธ แสงมะณี INFORMATION SCIENCE 3 10 3 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
139 B5871360 นางสาวปริยกร เสือทะเล INFORMATION SCIENCE 3 10 1 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
140 B5871544 นายณภัทร พิพิธกุล Not Yet Specified 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
141 B5871575 นางสาวเพ็ญประภา คงทรัพย์ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
142 B5871612 นางสาววชิรกาญจน์ เสือบัว INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
143 B5871711 นายพีรพล มณีโชติ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
144 B5871742 นายชนาธิป ปลาบู่ทอง INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
145 B5871841 นายปฏิภาณ พัชรมงคลกุล INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
146 B5871940 นางสาวชนานินทร์ สุขแสนสุข INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
147 B5871964 นางสาวพัชรีรัตน์ คงด้วง INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
148 B5873418 นางสาวอลิษา บัวมาก INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
149 B5873425 นางสาวมนทกานต์ สีโพธิ์ลี INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
150 B5873517 นางสาวอาริษา แสงนาโก INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
151 B5873531 นางสาวณัฐธิดา มาเมือง INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
152 B5873593 นางสาวศิริภรณ์ สาระทิศ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
153 B5873623 นางสาวณัฐนรี ชัยยะศิริสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
154 B5873647 นายปฐมพร บุญกาพิมพ์ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
155 B5873692 นางสาววรรณพร บุญโยธา INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
156 B5873722 นางสาวชนิกานต์ ป้อมกฤษณ์ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
157 B5873791 นางสาววลัยลักษณ์ รักวงษ์แท้ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
158 B5873838 นางสาวพรรษา ทรัพย์มาก INFORMATION SCIENCE 3 10 3 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
159 B5873845 นายภานุวัฒน์ มหานิล INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
160 B5873852 นางสาววรางคณา ใกล้สุข INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
161 B5873890 นางสาวลลิตา หูตาชัย INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
162 B5873944 นายกลวัชร เฉลิมพงศ์พิพัฒน์ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
163 B5874026 นางสาววิมพ์วิภา ปรุเขต INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
164 B5874057 นายนลธวัช นนทะภา INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
165 B5874088 นางสาวอชิรญา นรานุภาพ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
166 B5874651 นางสาวธันย์ชนก อิ่มสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
167 B5874705 นายนวดล กิตติธนาดล INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
168 B5874774 นางสาวณชัญญณัฎฐ์ พชรติยากร INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
169 B5874781 นางสาวฑิฆัมพร สันตะพันธ์ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
170 B5671519 นางสาวหัสฬากาญจน์ ลิ้มชูวงศ์ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
171 B5770946 นางสาวนันทพร นาพยับ INFORMATION SCIENCE 4 10 3 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
172 B5770953 นายพงศธร ล้วนดำรงค์กุล INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
173 B5772155 นายเดชบดินทร์ อินทรมณเฑียร INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
174 B5772315 นางสาววาเนสซ่า เล็มเม่นส์ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
175 B5851775 นายณัฐพงษ์ พรหมพินิจ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
176 B5870011 นางสาวปพิชญา แก่นสวรรค์ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
177 B5870028 นายสุเมธ เกษรชื่น INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
178 B5870134 นางสาวปิยธิดา กลอยพรมราช INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
179 B5870219 นายธนกฤติ จันอู๊ด INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
180 B5870240 นายศุภกฤต ศรีเชียงหวาง INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
181 B5870257 นางสาวรัตติยากร กุหลาบโชติ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
182 B5870318 นางสาวชนิสรา ถาริยะ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
183 B5870356 นางสาวกนกวรรณ สายเพชร INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
184 B5870363 นายวัชรพันธ์ แสงเพ็ชร INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
185 B5870387 นางสาวพิชญานันท์ บุญพิมพ์ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
186 B5870400 นางสาวศศิวิมล นวลจันทร์ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
187 B5870516 นางสาวบุญธิดา ตัณฑชุณห์ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
188 B5870585 นายธีรพล พลดอน INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
189 B5870639 นางสาวณัฏฐ์นรี สะสันเทียะ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
190 B5870653 นายพีรพล พาขุนทด INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
191 B5870738 นายภูริทัต เสียวครบุรี INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
192 B5870813 นายวรกานต์ ผาโคตร INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
193 B5870882 นางสาวอภิญญารัก สุขใหม่ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
194 B5870943 นายมงคล เรืองวชิรปัญญา INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
195 B5871001 นายพัชร จงวัฒนะประสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
196 B5871032 นายศักดิ์ดา วรรณสุทธิ์ INFORMATION SCIENCE 4 10 3 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
197 B5871186 นายเสฎฐวุฒิ นรสาร INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
198 B5871292 นางสาวกัญญารัตน์ สังขวัฒน์ Not Yet Specified 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
199 B5871315 นายณฐพัฒน์ จิตรมั่นธรรม INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
200 B5871322 นางสาวสินีนารถ คูสกุล INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
201 B5871469 นางสาวบุญชนก ศิริโส INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
202 B5871537 นางสาวเมธาวี ลำดวนในเมือง INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
203 B5871698 นายสรวิศ วิชชุตเวส INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
204 B5871704 นางสาวพัชรา ทัพมงคล INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
205 B5871766 นายปฏิภาณ วิสุทธิ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
206 B5871797 นายฐิติพัฒน์ กิจควร INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
207 B5871858 นายนฤพล บุญปลูก INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
208 B5871865 นางสาวลลิตา ลินทอน INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
209 B5871933 นายศรัณย์ชัย ปรางค์ทิพย์ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
210 B5873449 นายพีรยุทธ กษิติบดินทร์ชัย INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
211 B5873609 นายธนดล ดาหาญ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
212 B5873616 นายธนพันธ์ ชูวงศ์ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
213 B5873654 นางสาวรัตน์ดาวัลย์ พรรณขาม INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
214 B5873661 นายพุฒิพงศ์ สุรบัณฑิตวงศ์ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
215 B5873746 นายพงศกร เขียนนอก INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
216 B5873784 นายภูริณัฐ บุณยะชัย INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
217 B5873821 นายอติรุจ ขุมกระโทก INFORMATION SCIENCE 4 10 3 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
218 B5873920 นายภัทรพงศ์ พรประสิทธิ์ Not Yet Specified 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
219 B5873951 นายทวีทรัพย์ มะสิโกวา INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
220 B5874712 นายรัฐพงษ์ สกุลกลาง INFORMATION SCIENCE 4 10 3 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
221 B5874729 นายอนรรฆพล ปรีชานนท์ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
222 B5874736 นายไผทชนม์ คำมี INFORMATION SCIENCE 4 10 0 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
223 B5973613 นายภาคิน เจียมเจริญ INFORMATION SCIENCE 4 10 1 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ