ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5612413 นายพีรพัฒน์ ดลประสิทธิ์ CE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
2 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา MAE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
3 B5824083 นายเมธวัจน์ เลิศกิจพีรพล MAE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
4 B5901746 นางสาววราภรณ์ อ่อนโยน CE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
5 B5902842 นายไกรวุฒิ รุกขชาติ EE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
6 B5908936 นางสาวอภิญญา ภักดีสอน Agricultural and Food Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
7 B5910939 นายชนินทร์ วิเทศ CME 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
8 B5913626 นางสาวอภิรดี เสนสาย CE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
9 B5915644 นายยอง คำมงคล CE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
10 B5916900 นายกฤษกร สุทธิธรรม EE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
11 B5917532 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสง่า Automotive Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
12 B5918331 นายพงศธร พรนิคม CE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
13 B5922864 นางสาวหิรัญญา ลิ่มเครือ Environmental Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
14 B5924561 นางสาวศิริขวัญ มานะดี CE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
15 B5925346 นางสาวนัฐสิกานต์ พรมเพ็ชร ME 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
16 B5925490 นางสาวกชกร แก้วอุดร CE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
17 B5927357 นางสาวชมธนกนก แซ่เตีย Environmental Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
18 B5962990 นางสาวพิมพ์ใจ งอกโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
19 B5963317 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
20 B5963324 นางสาวภัทราภรณ์ แทนค่ำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
21 B5963836 นางสาวชัญญา พริกไทยวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
22 B5973552 นายณัฐพล คูณขุนทด INFORMATION SCIENCE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
23 B5980864 นายปกป้อง แผนวิชิต MATHEMATICS 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
24 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์ PE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
25 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น PE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
26 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
27 B6000363 นายอุทัย พันธเสน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
28 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ PE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
29 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ PE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
30 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
31 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง Automotive Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
32 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง Geological Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
33 B6001162 นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย Geological Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
34 B6001209 นายรินธรรม นราพงศ์ EE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
35 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี EE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
36 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์ Geological Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
37 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน CPE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
38 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย Geological Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
39 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา IE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
40 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร EE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
41 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน TCE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
42 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต EE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
43 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก EE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
44 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ CE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
45 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง Automotive Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
46 B6004736 นางสาวสุดารัตน์ จูมแพง TCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
47 B6005375 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
48 B6005931 นายสุพล พลชิต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
49 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ Geological Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
50 B6006341 นางสาวนภสร สมนอก Geological Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
51 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
52 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ CPE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
53 B6007041 นายเจษฎา ลาธิโน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
54 B6007195 นายกฤษ ฤทธิ์มนตรี CE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
55 B6007355 นางสาวนฤมล ชลศาลาสินธุ์ TCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
56 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ EE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
57 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา EE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
58 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ EE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
59 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน Geological Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
60 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช Geological Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
61 B6009533 นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
62 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม Automotive Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
63 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์ Geological Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
64 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร Environmental Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
65 B6011062 นายปภพ จินวงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
66 B6011642 นายชีวิน ศิริพันธุ์ CPE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
67 B6013059 นางสาวปาณิศา คนสันเทียะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
68 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า Metallurgical Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
69 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย EE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
70 B6013813 นางสาวปิยธิดา พันธุ์ทอง TCE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
71 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา Automotive Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
72 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ PE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
73 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม CE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
74 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี EE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
75 B6016074 นางสาวกนิษฐา กวางทอง IE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
76 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
77 B6016333 นางสาววิจิตรา พรดอนก่อ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
78 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา Geological Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
79 B6018344 นางสาวปภาอร เทนจัตุรัส EE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
80 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน CE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
81 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี CE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
82 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ CE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
83 B6019631 นายปัญญากร สืบเสาะเสมอ Agricultural and Food Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
84 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์ CE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
85 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ CE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
86 B6020125 นางสาวไตรมณี ทือเกาะ TCE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
87 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
88 B6021290 นางสาวสุธิดา ขันซ้าย Geological Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
89 B6021528 นางสาวณัฐพร บุดดาวงศ์ TCE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
90 B6021702 นายศุภวิชญ์ แก้วมหานิล TCE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
91 B6021771 นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
92 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
93 B6022822 นายเสนาะ สุภเวชกิจ Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
94 B6022891 นายจักราชัย พิวาพัฒ Mechatronics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
95 B6022938 นางสาวณฐิฌา เหล่าชินชาติ Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
96 B6023256 นายณัฐพงษ์ เป้ากลาง Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
97 B6023294 นายจรัญชัย ถาวร Mechatronics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
98 B6023324 นายพงศกร ลิ้มทรงเกียรติ Mechatronics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
99 B6023379 นางสาวอภิญญา บุราคร Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
100 B6023393 นายณัฐวัตร ลำภา Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
101 B6023478 นายเจมส์ เพียช Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
102 B6023492 นายนราธิวัฒน์ วงษ์สุรี Mechatronics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
103 B6023614 นางสาวจุฑามาศ เพชรเดช Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
104 B6023713 นางสาวนิศาชล ปากจั่น Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
105 B6023768 นายจักรกฤษ ใจกล้า Mechatronics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
106 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด Environmental Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
107 B6024734 นางสาวพิชยา กาบกรณ์ TCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
108 B6024741 นายประณิธาน ศีรษะภูมิ EE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
109 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
110 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม CE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
111 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก EE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
112 B6025236 นายนันธวัฒน์ สร้อยจิตต์ CERAMIC ENGINEERING 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
113 B6025427 นายสุธี สีสิงห์ CPE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
114 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา EE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
115 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม EE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
116 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
117 B6028053 นางสาวศิริลักษณ์ หิรัญพิศ Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
118 B6028091 นายโชคชัย ด่านยางหวาย Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
119 B6028251 นายกสิณ กีรติมหาตม์ Mechatronics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
120 B6028268 นายดนุพงษ์ ดวงรัตน์มณีโชติ Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
121 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง TCE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
122 B6050139 นางสาวรสสุคนธ์ สระแก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
123 B6050153 นางสาวทิพย์สุดา เผินสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
124 B6050177 นางสาวจุฑามาศ พิพัฒน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
125 B6050689 นางสาวปิยธิดา แพทย์เจริญ FOOD TECHNOLOGY 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
126 B6051129 นางสาวพัชรินทร์ อุ่นจิตร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
127 B6051440 นางสาวนภัสสร จันทร์สว่าง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
128 B6051488 นายทักษิณ หมั่นจิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
129 B6051549 นายสุรกานต์ พิมพานิช CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
130 B6052270 นางสาวสุนิสา เภารอด FOOD TECHNOLOGY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
131 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
132 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
133 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
134 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
135 B6070182 นางสาวนรีกานต์ ของดี INFORMATION SCIENCE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
136 B6070816 นางสาวกัลยาณี ผันกลาง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
137 B6070823 นางสาวครุวาร ไชโยธา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
138 B6070878 นายอนันต์ยศ แก้วละมุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
139 B6070991 นางสาวอภิชญา สิงห์รักษ์ INFORMATION SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
140 B6071134 นายณัฐชนน แซ่โค้ว INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
141 B6071219 นางสาวภัทราภรณ์ เชยชม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
142 B6072025 นางสาวชลิตา แรมสูงเนิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
143 B6072339 นางสาวนิภาวัลย์ สันโดด MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
144 B6073176 นางสาวกิกานดา บุญธรรม INFORMATION SCIENCE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
145 B6073305 นางสาวมิ่งขวัญ ธีระโรจนพงษ์ INFORMATION SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
146 B6073336 นายเกษมสัณห์ อิงคนินันท์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
147 B6073367 นางสาวคณิตา จันทร์สีเงิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
148 B6073428 นายสิริพงษ์ ผาวงษ์หา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
149 B6073534 นายพงษชาติ เฟื่องคำ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
150 B6073572 นางสาววรกานต์ อุตสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
151 B6073671 นางสาวรตา บุญสงค์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
152 B6073725 นายวิธาน จันทมาศ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
153 B6073862 นางสาวโชติกา บำรุง INFORMATION SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
154 B6073879 นางสาวสิรินาฎ บุญมา INFORMATION SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
155 B6073992 นางสาวพอฤทัย แห้วเพ็ชร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
156 B6074043 นายวรวุฒิ ทรัพย์กลาง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
157 B6074135 นายชินพัทธ์ ลีวัชรกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
158 B6074227 นางสาวกัญญาพร เปรมภิรักษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
159 B6074234 นางสาวณัฐฐาพร งามสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
160 B6074289 นางสาวมินตรา ไพเราะ INFORMATION SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
161 B6074777 นางสาวกมลชนก โอษฐจันทร์ศรี INFORMATION SCIENCE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
162 B6075538 นายกิตติพัฒน์ ทองศรี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
163 B6080488 นายพงศพัศ ประทุมนาค SPORTS SCIENCE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
164 B6080549 นายวรรณรัตน์ โฉสูงเนิน SPORTS SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
165 B6080556 นายชัยศิริ ดีสัมพันธ์ SPORTS SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
166 B6080587 นายณัฏฐวัตร นุ่นโชติ SPORTS SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
167 B6080679 นายเกียรติศักดิ์ สังข์มิตร SPORTS SCIENCE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
168 B6080792 นายพิทยุตม์ ฉิ่งเนียม SPORTS SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
169 B6100223 นายวรเชษฐ์ จันทคีรี Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
170 B6101091 นายพนธกร กันตะภาพ Mechatronics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
171 B6101602 นายอธิวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์ Mechatronics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
172 B6101640 นายเกียรติศักดิ์ พิทักษ์ Mechatronics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
173 B6101763 นายปัญญวัฒน์ ลีทหาร Mechatronics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
174 B6101893 นางสาวชลกร สิริโรจนานนท์ Mechatronics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
175 B6101923 นางสาววริตา สุขแสวง Mechatronics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
176 B6102364 นางสาวจิราธร วิวาห์โค Mechatronics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
177 B6102388 นางสาวกิ่งกาญจนา ศรีสวัสดิ์ Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
178 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์ Mechatronics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
179 B6105983 นายอภิเดช ชิงชัย Agricultural and Food Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
180 B6108984 นายจิรายุทธ บุญทุม Agricultural and Food Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
181 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก Geological Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
182 B6110420 นายจตุพงศ์ พรมคุณ CERAMIC ENGINEERING 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
183 B6111519 นายวรายุทธ เพิ่มพูล CE 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
184 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี CERAMIC ENGINEERING 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
185 B6115616 นายนพนันท์ สีทาสี Metallurgical Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
186 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน Agricultural and Food Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
187 B6121716 นางสาวสุธาสินี สวยสม INFORMATION SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
188 B6121754 นางสาวกวิสรา สงวนแสง INFORMATION SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
189 B6121815 นายสหัสวรรษ ศิริโสดา INFORMATION SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
190 B6121914 นายรัฐศักดิ์ กมลวิริยะกุล INFORMATION SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
191 B6121983 นายอนิรุต อุ้มสิน INFORMATION SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
192 B6122539 นางสาวถิรดา ยศพลกานต์ INFORMATION SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
193 B6122584 นายสิทธิโชค หมวดพล INFORMATION SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
194 B6122744 นางสาวพสุธร กันทรัพย์ INFORMATION SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
195 B6123031 นางสาวบุษบา ประสาทไทย INFORMATION SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
196 B6123062 นายพงศธัช จำเริญ INFORMATION SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
197 B6123079 นายอนุสรณ์ เนาวลักษณ์ INFORMATION SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
198 B6125134 นายรณชัช ม่วงศรีพิทักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
199 B6125455 นางสาวภัทรา ยาหัวดง FOOD TECHNOLOGY 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
200 B6125462 นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่ FOOD TECHNOLOGY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
201 B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก FOOD TECHNOLOGY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
202 B6125523 นายวงศกร สมัถชัย FOOD TECHNOLOGY 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
203 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท FOOD TECHNOLOGY 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
204 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร FOOD TECHNOLOGY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
205 B6125738 นางสาวเววิกา สากุล FOOD TECHNOLOGY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
206 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
207 B6125875 นางสาวศศิธร ปัชชุนาภรณ์ FOOD TECHNOLOGY 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
208 B6125899 นางสาวพัชราภา อดทน FOOD TECHNOLOGY 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
209 B6125998 นางสาวเพชรรินทร์ หยงสตาร์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
210 B6126018 นางสาวอัญชิษฐา อมรชัยวรกุล FOOD TECHNOLOGY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
211 B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
212 B6127183 นางสาวณัฐกฤตา อินทรางกูร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
213 B6127237 นายศตวรรษ ครองสระน้อย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
214 B6127305 นางสาวดรุณี ผองสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
215 B6127381 นางสาวจิรนันท์ กอแจงกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
216 B6127527 นางสาวกาญจนาภา อาษาสนานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
217 B6127589 นางสาวพิมพ์ลภัส ชุมผาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
218 B6127602 นางสาวธนาพร พงษ์สุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
219 B6127626 นายสุภี บุญเอิบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
220 B6127664 นายวิศรุต นพไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
221 B6127763 นายพงศกร คัมภีระ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
222 B6127800 นางสาวนีรนุช ทีดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
223 B6128012 นางสาวกัญญาพัชร ชิงรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
224 B6128197 นายอานนท์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
225 B6128234 นางสาวสโรชา สังข์วารี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
226 B6128500 นางสาวนฤมล วงค์ศรีเทพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
227 B6134150 นายฐิติพงศ์ ขำดี INFORMATION SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
228 B6134778 นางสาวดรุณี ประมูลจักโก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
229 B6134839 นางสาวปิยนุช มงคล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
230 B6134990 นายณัฐพงษ์ พลข่า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
231 B6135164 นางสาวเบญจมาศ คงเสมอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
232 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ Environmental Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
233 B6137083 นางสาวพรธาดา กิตติชัย INFORMATION SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
234 B6137113 นางสาวอาทิตยา จุลเวช INFORMATION SCIENCE 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
235 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
236 B6211820 นางสาวศิรินภา กัณหา Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
237 B6211929 นายตรีเทพ หุตะเศรณี Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
238 B6212292 นางสาวกัญจนพร พวงทอง Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
239 B6212445 นางสาวสุพัตรา แซ่เอียว Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
240 B6212476 นางสาวสุรีย์พร ตัชชนานุสรณ์ Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
241 B6212506 นางสาวจิรัชญา ปัญญาทิพย์ Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
242 B6229467 นางสาวสุธินันท์ สืบพันธุ์ Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
243 B6229504 นายสุภชัย สุภาพ Mechatronics Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
244 B6229542 นายสรายุทธ แก้วแสง Mechatronics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
245 B6233754 นายนัสรี ดือราแม Mechatronics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
246 B6235178 นายสุพัตร โง๊ะบุดดา PRECISION ENGINEERING 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
247 B6235192 นายพัชรพล โภคสวัสดิ์ PRECISION ENGINEERING 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
248 B6237080 นายบุญสมทรัพย์ รัตนวรรณ Agricultural and Food Engineering 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
249 B6237202 นางสาวปิยดา มณีรัตน์ PRECISION ENGINEERING 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
250 B6237325 นายบุญเดช ธรรมอารีย์ PRECISION ENGINEERING 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
251 B6237387 นายภาณุพงศ์ จั่นเพ็ชร PRECISION ENGINEERING 1 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
252 B6237646 นายธวัชชัย ซ้อนจันทร์ Mechatronics Engineering 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
253 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์ PRECISION ENGINEERING 1 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION