ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5990016 นางสาวณัฎฐินี มัดยารัมย์ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
2 B5990023 นางสาวจุฑามาศ อย่าเสียสัตย์ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
3 B5990030 นางสาวศิรินภา เชียงเงิน B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
4 B5990047 นางสาววรดา แพรวงศ์นุกูล B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
5 B5990054 นางสาวจริยาพร สงวนสุข B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
6 B5990061 นางสาวจารุมน สุขะ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
7 B5990078 นางสาวอารียา ทองวิลัย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
8 B5990085 นางสาวศศิวนันท์ จันทร์สำราญ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
9 B5990092 นางสาวอรอนงค์ ขุนหอม B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
10 B5990108 นางสาวมนิตา คำจร B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
11 B5990115 นายอนันต์สิทธิ์ ไกรสน B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
12 B5990122 นางสาวดลพร ตติยรัตน์ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
13 B5990139 นางสาวณัธยา โสมณวัฒน์ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
14 B5990146 นางสาวชมพูนุช เพชรวิเศษ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
15 B5990153 นางสาวชนานันท์ บุตรโต B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
16 B5990160 นางสาวจุฑารัตน์ จันทราเทพ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
17 B5990177 นางสาวสุกัญญา ก่องดวง B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
18 B5990184 นางสาววรางคณา จุนใจ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
19 B5990191 นางสาวอรวรรณ อภิกรกุล B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
20 B5990207 นางสาวพรประภา กัลยานุกิจ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
21 B5990214 นางสาวชุติภา อินทร์ติยะ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
22 B5990221 นางสาวพรธีรา สาระการ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
23 B5990245 นางสาววิภาพรรณ เพชรสมบัติ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
24 B5990252 นางสาวจิราพร ศรีพันธ์ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
25 B5990269 นางสาวสุนิตา อาจเทเวศน์ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
26 B5990276 นางสาววันวิสาข์ ตวนชัยภูมิ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
27 B5990283 นางสาวกนกวรรณ วิชาเกวียน B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
28 B5990290 นางสาวสมฤดี สุขเกิด B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
29 B5990306 นางสาวปัณชญา ศุภธนกำธร B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
30 B5990313 นางสาวณิชนันทน์ วงค์เกียรติขจร B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
31 B5990320 นางสาวศิริยากร แก้วมงคล B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
32 B5990337 นางสาวปฐมาภรณ์ กันยะ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
33 B5990344 นางสาวปรีชญา ภพไตร B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
34 B5990351 นางสาวชมพูนุช เหมือนด้วง B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
35 B5990368 นางสาวน้ำฝน วงษ์หมากเห็บ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
36 B5990375 นางสาวณัฐณิชา เข็มพุดซา B.N.S. 1 W 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
37 B5990382 นางสาวณิชาภัทร คำเบี้ยว B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
38 B5990399 นายสหวิช มูลสิติ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
39 B5990405 นางสาวธัญญานุช ศรีชัยนาท B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
40 B5990412 นางสาวสุทัตตา พัชนี B.N.S. 1 60 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
41 B5990429 นางสาวพรประกาย คิดดี B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
42 B5990436 นางสาวบุษบา วัชรนิติธรรม B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
43 B5990443 นายเกียรติศักดิ์ คงปราโมทย์ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
44 B5990450 นางสาวอารีรัตน์ เปริยะรางกูร B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
45 B5990467 นางสาววิสสุตา เฉยชัยภูมิ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
46 B5990474 นางสาวพัทธนันท์ ครองสมบัติ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
47 B5990481 นางสาวจิราพัชร วิสีปัตน์ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
48 B5990498 นางสาววิลาวัณย์ จันทวงศ์ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
49 B5990504 นางสาวธนัญญา พร่องพรมราช B.N.S. 1 W 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
50 B5990511 นางสาวสัจจพร วงค์ศรียา B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
51 B5990528 นางสาวมัณฑนา ศรีเชียงสา B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
52 B5990542 นางสาวอริศรา ผาบถา B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
53 B5990559 นางสาวพรรณิดา กองทอง B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
54 B5990566 นางสาวธันยาพร ผดุงชีพ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
55 B5990573 นางสาวดนยา วะสัตย์ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
56 B5990580 นางสาวสิริวรรณ แบนไธสง B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
57 B5990597 นางสาวกิรนันท์ มีกำปัง B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
58 B5990603 นางสาวปนิดา พิพวนนอก B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
59 B5990610 นางสาวดรุณี จากกุลชอน B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
60 B5990627 นางสาวกาญจนาพร จองชัย B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
61 B5990634 นางสาววิภารัตน์ พิมสันเทียะ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
62 B5990641 นางสาวแวววรรณ วงศ์จอม B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
63 B5990658 นางสาวปรียาภรณ์ วงภักดี B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
64 B5990665 นางสาวสมพิศ กิ่งโคกกรวด B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
65 B5990672 นางสาวธันยากานต์ โชติธนะจารุวัชร์ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
66 B5990689 นายบริภัฏ พิมอักษร B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
67 B5990696 นางสาวศิรดา บุตรสมศรี B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
68 B5990702 นางสาวกัญญารัตน์ กูลภูเขียว B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
69 B5990719 นางสาวแคทรียา คำอู B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
70 B5990726 นางสาวสุชาดา ฉิมงาม B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
71 B5990740 นายไตรภพ ปิดตานัง B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
72 B5990771 นางสาวปาลิตา อยู่รัมย์ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
73 B5990788 นางสาวนฤมล แสงแก้ว B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
74 B5990795 นายกิฏิวรรษ สัจจลักษณ์ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
75 B5990801 นางสาวอริสา เกษมณีโชตินันท์ B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
76 B5990818 นางสาวเมลิวัลย์ ขันทอง B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
77 B5990825 นางสาวกมลวรรณ วงศ์นอก B.N.S. 1 10 0 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ