ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6127046 นางสาวสุวรรณา ฉลองกลาง DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
2 B6210984 นางสาวจรรยพร โกฏิมนัสวนิชย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
3 B6210991 นายพรพุทธ โสมาบุตร DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
4 B6211219 นางสาวชลลดา โอรสรัมย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
5 B6211226 นางสาวอังคฉัตร โพธิ์ทอง DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
6 B6211233 นางสาวพีรญา คำสวัสดิ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
7 B6211240 นางสาวนัชชา วงศ์สวัสดิ์ไพศาล DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
8 B6211257 นางสาวสุธนี กีรติรัตน์ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
9 B6211264 นางสาวสมปรารถนา แข็งขัน DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
10 B6211271 นางสาวพรคณิตห์ นามวิชัยศิริกุล DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
11 B6211288 นางสาวกานดา ทองศิริ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
12 B6211295 นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนะไกรสิน DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
13 B6211301 นางสาวจิดาภา รติพรพันธุ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
14 B6211318 นางสาวบุษราคัม จันทร์อิ่ม DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
15 B6211325 นายศิวณัฐ วาลีประโคน DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
16 B6211332 นายสืบสกุล กุชโร DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
17 B6211349 นางสาวเกวลี ยังโนนตาด DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
18 B6211356 นางสาวกวิณพร ฉัตรธนาธรรม DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
19 B6211363 นางสาวสุพิชญา ธนสมุทร DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
20 B6211370 นางสาวกิตติมาพร ชัยกิตติเกษม DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
21 B6211387 นายฐิติศักดิ์ ธราวัชระกุล DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
22 B6211394 นางสาวปวิชญา สุขประเสริฐ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
23 B6228316 นางสาวชนม์พีรา สุขวัจนี DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
24 B6228323 นายภัทรพงษ์ วิริยะกุลนันท์ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
25 B6228330 นายสุขภาณุวิชญ์ ศรีเมือง DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
26 B6228347 นางสาวอารียา แก้วมูลมุข DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
27 B6228361 นายจตุพล ธงสันเทียะ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
28 B6228378 นายพงศธร ชาลอุลัย DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
29 B6228385 นายสรวิศ ปิตรัมย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
30 B6228392 นายธีรภัทร พิมพาเรือ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
31 B6228408 นายภูมิภัทร จอมไธสง DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
32 B6228415 นายฐิติเวทย์ ตั้งใจ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
33 B6228422 นายวสวัตติ์ เบญจวัฒนานนท์ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
34 B6228439 นายวรนันท์ เวียงนนท์ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
35 B6228446 นางสาวบุษบา เกิดศิริ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
36 B6228453 นายณภัทร รจิตบูรณะกุล DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
37 B6228460 นายวรวิช วงษ์วิบูลย์สิน DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
38 B6228477 นางสาวฐิติวรดา มีสันเทียะ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
39 B6228484 นายนิติทัศน์ นิ่มมณีรัตน์ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
40 B6228491 นายชวินธร สมชื่อ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
41 B6228507 นางสาวทักษิณา อาสานอก DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
42 B6228514 นายนรเศรษฐ์ เอี่ยมสะอาด DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
43 B6228521 นายภควัต นาคคำ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
44 B6228538 นางสาววริศรา โกลา DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
45 B6228545 นายธีรวัฒน์ พนาจันทร์ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
46 B6228552 นางสาวกัลยกร ยิ่งทนดี DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
47 B6228569 นางสาวภัทรดา สุขตาม DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
48 B6228576 นางสาวพัชริดา เชยคำแหง DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
49 B6228583 นางสาวปนัดดา ศิริภูมิ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
50 B6228590 นางสาวกรพิณธุ์ ยิ่งศิริ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
51 B6228606 นางสาวสุดารัตน์ การดื่ม DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
52 B6228613 นายภูชิต อร่ามโสภา DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
53 B6228620 นายสิริพล สัตนาโค DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
54 B6228637 นางสาวพนิดา คุ้มจันอัด DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
55 B6228644 นายชัชพิมุข คงชุบ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
56 B6228651 นางสาวเพียงชีวัน ชนะสงคราม DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
57 B6228668 นางสาวสุพิชญา แป้นชุมแสง DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
58 B6228675 นางสาววนิดา สาละ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
59 B6228682 นางสาวธัญพร ทะยอมใหม่ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
60 B6228699 นายณัฐิวุฒิ สระแก้ว DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
61 B6228705 นายสุรศักดิ์ มะลิทอง DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
62 B6228712 นางสาวอนัญลักษณ์ สุทธิพันธุ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
63 B6228729 นายพีรวิชญ์ จิวะวิทูรกิจ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
64 B6228736 นางสาวนันท์นภัส สินสุพรรณ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
65 B6233105 นางสาวใหม่ไท เชษฐสุรกุล DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
66 B6233112 นางสาวชญานิศ หล่อธราประเสริฐ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
67 B6233129 นางสาวจีรนันท์ อังคณาวิศัลย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
68 B6233136 นางสาวธนัญญา สรรพประเสริฐ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
69 B6233143 นางสาวพัชรวรรณ โขมพัตร DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
70 B6233150 นางสาวอรณิชา วิเศษจินดาวัฒน์ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
71 B6233167 นายชนะชน เจริญอรรถวิทย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
72 B6233174 นายวิชยุตม์ สุทัศน์ ณ อยุธยา DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
73 B6233181 นางสาวรพีพรรณ เผื่อนสุริยา DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
74 B6234911 นางสาวนพเก้า สุดจำนง DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
75 B6234928 นางสาวศุภิสรา พัดเกาะ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
76 B6234935 นางสาวเปรมสิณี มณีพรรณ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
77 B6234942 นายหัสดิน งามดี DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
78 B6234959 นางสาวอชิรญา เหมือนวาจา DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
79 B6234966 นายณัฐกร ชื่นมุนีวงศ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
80 B6234973 นายกชพัทธ์ สิงห์สุวรรณ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
81 B6234980 นายณัฐกิตติ์ สอดโคกสูง DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
82 B6234997 นางสาวภูริชญา มหายศ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
83 B6235000 นางสาวณัฐณิชา ประสงค์สุธน DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
84 B6235017 นายสาริน หิรัญคำ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
85 B6235024 นายชาญวิทย์ เมอะประโคน DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
86 B6235031 นายจาคี คูณวัฒนาพงษ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
87 B6235048 นางสาวณฐพร พลพงษ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
88 B6235055 นางสาวธันยพร พรมไธสง DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
89 B6235062 นางสาวเกษราพร โพจา DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
90 B6235079 นางสาวณัฐภรณ์ รบศึก DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
91 B6235086 นายกฤตพจน์ แทนสันเทียะ DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY
92 B6235093 นายกฤษณ์ติพัฒ ทาบรรหาร DOCTOR OF MEDICINE 1 1 105195 PHYSICS LABORATORY