ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6228743 นายชินภัทร จุไรรัตน์พร DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
2 B6228750 นางสาวพิชญาภา วุฒิวิทยาพล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
3 B6228767 นางสาวเกศวริญญา วงษ์กาฬสินธุ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
4 B6228774 นางสาวณิชากร ปัญญาสุทธิเลิศ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
5 B6228781 นายธนกร ศรีวนาวงษ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
6 B6228798 นางสาวณัฐนิชา ขุนเพชรวรรณ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
7 B6228811 นายพฤกษ์ โมลาขาว DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
8 B6228828 นางสาวนัชชา วิภาดา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
9 B6228835 นายสุรสีห์ จิรวิภาพันธุ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
10 B6228842 นางสาวสุทธิดา จะโรรัมย์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
11 B6228859 นายเกษมพงศ์ ปัทมวงศ์จริยา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
12 B6228866 นางสาวโศภิดา วรรณโก DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
13 B6228873 นางสาวณัทธิดา รุ่งโรจน์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
14 B6228880 นายไชยาวัฒน์ สังข์โสม DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
15 B6228897 นางสาวชวพร จันทร์ประภาสกุล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
16 B6228903 นางสาวกุลนิษฐ์ กองเมืองปัก DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
17 B6228910 นางสาวปฐมาวดี พรมลา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
18 B6228934 นางสาวสุวภัทร เกิดทอง DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
19 B6233204 นางสาวฐิตาภา โพธิเกตุ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
20 B6233211 นางสาวยิ่งนรา ลู่วิจิตรบรรจง DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
21 B6233228 นางสาวธมนวรรณ ลาดบัวขาว DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
22 B6233235 นายสิทธินนท์ ยศอาลัย DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
23 B6233242 นางสาววรัญญา โอฬารสกุล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
24 B6234638 นางสาวฐิติรัตน์ ออกสุข DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
25 B6234645 นายธนัชพงศ์ ใจอารีย์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
26 B6234652 นางสาวณิชชารีย์ อินทรสุขศรี DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
27 B6236687 นายภานุวัฒน์ โคตรแสนลี DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
28 B6238902 นางสาวพริสร คงกลิ่นสุคนธ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
29 B6238919 นางสาวกฤติญา อุบลวัฒน์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
30 B6238926 นางสาวธัญวรัตน์ ลือนาม DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
31 B6238933 นายพงษ์พิสุทธิ์ ภาวนานนท์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
32 B6238940 นายณัฐธัญ เหล่าวงศ์วัฒนา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
33 B6238957 นางสาวพิมพ์ขวัญ เอี่ยมรักษา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
34 B6238964 นายณัฐสิทธิ์ ศรีแสง DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY