ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5760855 นางสาวสุธิดา ลดกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
2 B5760879 นางสาวนูรยีฮาน ดอเลาะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
3 B5760985 นางสาวสุชานันท์ นววิจิตรกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
4 B5760992 นางสาวญาติกา กรมวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
5 B5761005 นางสาวพรชิตา ย่านงูเหลือม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
6 B5761050 นางสาวเนตรนภา โพธิ์พันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
7 B5761067 นางสาวตรีนภา ทุมจำนงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
8 B5761128 นางสาวพรสวรรค์ ระลึกดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
9 B5761180 นางสาวอัญชนา รูปไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
10 B5761203 นางสาวสินทรัพย์ แสนทวีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
11 B5761265 นางสาวมณีรัตน์ แก้วระหัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
12 B5761319 นางสาวพรทิพย์ ดีดสำโรง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
13 B5761340 นางสาวปนัดดา นกพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
14 B5761449 นางสาวภาวิณี ปัญญาละ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
15 B5761470 นางสาวธัญยธรณ์ สีดาเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
16 B5761487 นางสาวชฎาภรณ์ อรรคแสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
17 B5761524 นางสาวฌาญาฎา ไชยรอด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
18 B5761531 นางสาวโชติกา พัฒน์ขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
19 B5761623 นางสาวกวิณณา แสงธะนู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
20 B5761944 นางสาวสุดารัตน์ กองสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
21 B5761951 นางสาวประกายเพชร จันละคร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
22 B5761975 นางสาวพนิดา นามนต์พิมพ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
23 B5762019 นายสุริยา นุชเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
24 B5762071 นายจาตุรงค์ ลาภเกิด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
25 B5762156 นางสาวธัญสินี ช่วยขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
26 B5762552 นางสาววลัยพร ไชยเสนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
27 B5762835 นางสาวอรวิมล อุ่นม่วง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
28 B5762866 นางสาวนิโลบล ทองคง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
29 B5762897 นายธีรพงษ์ ปฐมกัปล์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
30 B5763122 นางสาวอภิญญา พระนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
31 B5763160 นางสาววีริยา ลัญจกร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
32 B5763177 นางสาวรจเรข พันธะเสน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
33 B5763504 นางสาวนันทนา โต๊ะประดู่ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
34 B5760817 นางสาวพรรณิกา ไกรเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
35 B5760848 นางสาวเอื้องอุมา สมโสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
36 B5760923 นายโชติพงศ์ ศรีวงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
37 B5760961 นางสาวนภาไพร ขำรอด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
38 B5761029 นางสาวสุจิตรา ฟากวิลัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
39 B5761104 นางสาวจิราพร จอกพุดซา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
40 B5761135 นายกัลยกร แย้มโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
41 B5761388 นายพงษ์สิทธิ์ โพธิ์สุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
42 B5761500 นางสาวเจนจิรา แซ่ชื้อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
43 B5761630 นางสาวสุภาพร หร่ายขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
44 B5761685 นางสาวธันย์ชนก เอี่ยมสาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
45 B5761692 นางสาวนุชธิดา โคตวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
46 B5761722 นางสาวสุรีพร พิมพ์ชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
47 B5761753 นางสาวอนันธิญา ดีพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
48 B5761814 นางสาวสุภาพร กลางกัญญา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
49 B5761821 นางสาวอัญชญา ชีพไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
50 B5761838 นางสาวณัฐรดี จำปาทุม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
51 B5761852 นายพงศธร แก้ววันนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
52 B5761913 นางสาวปัทมา อุปนันท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
53 B5761968 นางสาวอุไลพร ประยูรหาญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
54 B5762033 นางสาวปาริชาติ สามเกษร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
55 B5762064 นางสาววริศรา ดีเจริญไชยะกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
56 B5762385 นายอภิเดช บุตรโคตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
57 B5762439 นางสาวสมฤทัย พรจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
58 B5762538 นางสาวนรินทร จันทะเสนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
59 B5762682 นางสาวชฎาภรณ์ ตันหยี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
60 B5762743 นางสาวเบญจพร วิริยธรรมเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
61 B5762767 นางสาวนันทิกานต์ พูนทะเล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
62 B5762798 นางสาวสิรินาถ บุญอินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
63 B5762842 นางสาวณัฐริกา สุวงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
64 B5762927 นางสาววิภาดา มุ่งอ้อมกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
65 B5762934 นางสาวสุนทรี มีแสงนิล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
66 B5762941 นางสาวณัฐกรณ์ ศรีเกื้อกลิ่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
67 B5762989 นายยศภัทร อรัญศักดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
68 B5762996 นางสาวณัฐธิดา คลองโนนสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
69 B5763009 นางสาวธัญญลักษณ์ เราสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
70 B5763016 นางสาวกุลณัฐ จิตรโคกกรวด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
71 B5763146 นางสาวกาญจนา สุภาผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
72 B5763191 นางสาวอภัสรา อินทรแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
73 B5763283 นายธีรนาถ ธงชัยตะนานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
74 B5763498 นายไชยวัฒน์ รัฐวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
75 B5663576 นางสาวกานต์ เขียวอ่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
76 B5760916 นางสาวสุภัทรา จดแตง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
77 B5761395 นายศราวุฒิ บานเย็น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
78 B5761586 นางสาวศิริกัญญา มุกดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
79 B5761593 นายวิทยาพล ทองรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
80 B5761609 นางสาวอรอุมา ชายู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
81 B5761616 นางสาวชื่นกมล จอมงูเหลือม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
82 B5761647 นางสาวระพีพรรณ สินชู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
83 B5761708 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองโส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
84 B5761739 นางสาวรัตนา แมงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
85 B5761876 นางสาวศิรประภา ประดิษฐ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
86 B5761883 นางสาวปิยะพร โมมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
87 B5762040 นางสาวจุฬารัตน์ หาผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
88 B5762101 นางสาวพรรณทิวา นาสมตรอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
89 B5762125 นางสาวณัฐวลี ท้าวแสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
90 B5762217 นางสาวทวีพร ต่อโชติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
91 B5762262 นางสาวนุจรี คำผาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
92 B5762330 นางสาวฐิติพร นพพะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
93 B5762392 นางสาวกาญจนา บินสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
94 B5762491 นางสาวพรรณราย สุขขา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
95 B5762545 นางสาววาสนา หาสอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
96 B5762569 นายศรายุทธ งามคง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
97 B5762583 นางสาวณัฐสิมา ภุมมา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
98 B5762590 นางสาวเมธีรัตน์ สินธุเสน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
99 B5762644 นางสาวอนุสรา เหล่าบัวดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
100 B5762705 นางสาวจันทร์จิรา ดินดำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
101 B5762712 นางสาวกนกพร เจียรอัศววงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
102 B5762750 นายยงยุทธ ผดุงโชค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
103 B5762811 นางสาวพรนภา อามาตมนตรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
104 B5762910 นายนฤภัทร ฆารพันธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
105 B5763085 นางสาวไพรพร จอมทะรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
106 B5763092 นางสาวพลอยไพลิน มีนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
107 B5763115 นางสาวอรนุช บุญศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
108 B5763153 นางสาวสุกัญญา อินธิเสน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
109 B5763184 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
110 B5763238 นางสาวอรวรรณ สุขนิตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
111 B5763245 นางสาววนิดาภรณ์ พูลสวัสดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
112 B5763306 นางสาววัตร์ชรัฐ ชัยขันต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
113 B5763399 นางสาวปนัดดา สรรพราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
114 B5763412 นางสาวศุภนิดา ธนัตถ์โชค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ