ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5753314 นายพงษ์นเรศ ชัยยะเตชานนท์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
2 B5754229 นางสาวขวัญกมล แซ่โล้ว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
3 B5754274 นางสาวจันทิรา รัตนปรีดาพันธุ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
4 B5881161 นายเชษฐา ปฏิทันโต SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
5 B5881529 นายธเนศ เสนาะเสียง SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
6 B5952939 นางสาวสุพิชญา ราตรีสุข FOOD TECHNOLOGY 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
7 B6050931 นายนิติรัฐ ศรีอภัย FOOD TECHNOLOGY 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
8 B6051280 นางสาวชนม์นิภา เทพกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
9 B6052249 นางสาววัชราภรณ์ ภูนิทาน FOOD TECHNOLOGY 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
10 B6052270 นางสาวสุนิสา เภารอด FOOD TECHNOLOGY 1 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
11 B6125424 นายจิณณวัตร จำปากะนันท์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
12 B6125486 นางสาวกนกพร สนแย้ม FOOD TECHNOLOGY 1 3 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
13 B6125516 นางสาวปธิตญา หงษ์ทอง FOOD TECHNOLOGY 1 3 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
14 B6126018 นางสาวอัญชิษฐา อมรชัยวรกุล FOOD TECHNOLOGY 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
15 B6133696 นางสาวกมลนิตย์ ลีละพงศ์วัฒนา FOOD TECHNOLOGY 1 3 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
16 B5753284 นายอดิศร บาตรโพธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
17 B5753369 นายพุฒิพัฒน์ โชตสิริธนิกกุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
18 B5951789 นางสาววรินทร มุ่งชัยภูมิ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
19 B6124663 นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
20 B6124670 นางสาวกัญญารัตน์ ยางงาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
21 B6124687 นายวรศาสตร์ บัวตะคุ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
22 B6124694 นายศรัณย์ธร คำมุก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
23 B6124717 นายสิรภัทร เชื้อศรีจันทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
24 B6124724 นางสาวสุพรรณษา ลิวประโคน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
25 B6124731 นายอัครพงษ์ เกตุธานี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
26 B6124748 นางสาวจิราพร สังข์จะโปะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
27 B6124755 นายทชาเดช ฑูรย์นุชิต ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
28 B6124762 นางสาวพรชนก โก๊ะขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
29 B6124779 นายจตุพล หมั่นงาน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
30 B6124786 นายภานุวัฒน์ ภิญโญยาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
31 B6124793 นายเกื้อกูล จตุรภัทรากร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
32 B6124816 นางสาวรสิกา หินศิลา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
33 B6124823 นางสาวณัฐินี ป้องกัน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
34 B6124830 นางสาวศศิวิมล บรรเทา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
35 B6124847 นางสาวสิริกร สกุลฮูฮา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
36 B6124854 นายก้องเกียรติ ปติเก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
37 B6124878 นางสาวกัญญาภัค ประมวญรัฐการ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
38 B6124908 นางสาววรรณวิษา ศรีภิรมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
39 B6124915 นายศักดิ์ครินทร์ นกพรม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
40 B6124953 นายวิรพล ประธงศิลป์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
41 B6124960 นางสาววันวิสา สวายพล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
42 B6124977 นายธิพลณศิจา อบรมเชยศุกุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
43 B6124984 นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
44 B6124991 นางสาวสุชัญญา สินสระน้อย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
45 B6125004 นายนัทธ์ชนัน จ้อยศักดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
46 B6125011 นายภัทรนันท์ มาชุมเเสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
47 B6125028 นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
48 B6125035 นางสาวสุพพัตรา สอลอ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
49 B6125066 นางสาวภัทรภา เข็มสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
50 B6125073 นายภูเขา ลีอนันต์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
51 B6125103 นายธีรเกียรติ ศรีคันธะมา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
52 B6125127 นางสาวกมลรัตน์ เจิงรัมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
53 B6125134 นายรณชัช ม่วงศรีพิทักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
54 B6125158 นางสาวสุวรรณา บุตรกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
55 B6125172 นางสาวจันทร์เพ็ญ หะขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
56 B6125189 นายภัทราวุธ น้อยทวี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
57 B6125202 นางสาวอภิชญา ดอกกระทุ่ม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
58 B6125226 นางสาวรุ่งฟ้า เกนทะโกฏ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
59 B6125240 นางสาวเบญจวรรณ บุตรเทศ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
60 B6125257 นายกิตติธัช ชัยจำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
61 B6125271 นางสาวพรนิภา จำปาทิพย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
62 B6125288 นายปณต สาระกูล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
63 B6125295 นางสาวนพายุ ปิดตังละพา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
64 B6125301 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ มนัสศิลา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
65 B6125318 นางสาวปุณฑริกา เงางาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
66 B6125325 นายชลัมพล บุรานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
67 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
68 B6125349 นางสาวกันตินันท์ ดียิ่ง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
69 B6125370 นายวชิรากร เพชรสุข ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
70 B6125394 นายวีรภัทร นามศิริพงศ์พันธุ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
71 B6125400 นางสาวยุพารัตน์ แสนสุวรรณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
72 B6125417 นายปิยนัฐ วิเศษชาติ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
73 B6125431 นางสาวณัฐารัตน์ ทองมูล FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
74 B6125448 นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
75 B6125455 นางสาวภัทรา ยาหัวดง FOOD TECHNOLOGY 2 3 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
76 B6125462 นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
77 B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
78 B6125493 นางสาวพรพิมล รักษาภักดี FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
79 B6125509 นายภัทรธร กฤษเกล้า FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
80 B6125523 นายวงศกร สมัถชัย FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
81 B6125530 นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ์ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
82 B6125547 นายอิสเรศร์ สืบสำราญ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
83 B6125554 นางสาวนุชชิตา สีหานาท FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
84 B6125561 นางสาวสราริณี ชุ่มขุนทด FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
85 B6125578 นางสาวทักษพร อายุวัฒน์ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
86 B6125585 นางสาวอรทัย แสงสุริยา FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
87 B6125592 นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
88 B6125608 นางสาวณัฐพร ฉลาดดี FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
89 B6125615 นายภูสิษฐ์ คิดเห็น FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
90 B6125622 นางสาวโสภิตา บึงจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
91 B6125639 นางสาวอภิญญา ละพรมมา FOOD TECHNOLOGY 2 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
92 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
93 B6125653 นางสาวพัชรินทร์ กุลนาฝาย FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
94 B6125660 นางสาวภัทรจาริน วิวาห์ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
95 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
96 B6125684 นายนิติธร สุดเนตร FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
97 B6125691 นางสาวรัตนวลี สิงห์คำมา FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
98 B6125707 นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
99 B6125714 นางสาวดลนพร อภิพัฒนพงศ์ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
100 B6125721 นางสาวณัฏฐพร วันสา FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
101 B6125738 นางสาวเววิกา สากุล FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
102 B6125745 นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
103 B6125752 นางสาวอินทิรา อินทร์กระโทก FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
104 B6125769 นางสาวอจิรวดี เดชยงค์ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
105 B6125776 นางสาวปรีชญา วิริยะ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
106 B6125783 นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
107 B6125790 นางสาวพรรณวิภา หมายเหนี่ยวกลาง FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
108 B6125806 นายวรัญญู ศิริมงคลขจร FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
109 B6125813 นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
110 B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
111 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
112 B6125851 นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
113 B6125868 นางสาวนิจวรีย์ ศรีเจริญ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
114 B6125875 นางสาวศศิธร ปัชชุนาภรณ์ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
115 B6125882 นางสาวฐิติมา โกเมรุ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
116 B6125899 นางสาวพัชราภา อดทน FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
117 B6125905 นางสาวอรกนก มาศนาเรียง FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
118 B6125912 นายวุฒิชัย ศรีวะสุทธิ์ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
119 B6125929 นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
120 B6125936 นางสาวชุติมา ขัติยะวงศ์ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
121 B6125943 นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
122 B6125950 นางสาวชนิสรา กำเนิดกลาง FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
123 B6125974 นางสาวกมลนัทธ์ จำปานิน FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
124 B6125981 นางสาวกนกกาญจน์ สายเพชรเเสง FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
125 B6125998 นางสาวเพชรรินทร์ หยงสตาร์ FOOD TECHNOLOGY 2 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
126 B6126001 นางสาวสตรีรัตน์ จันทร์กลั่น FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
127 B6126025 นางสาวปภาวี พรหมคช FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
128 B6126032 นายธนวรรธ พยัคฆ์ FOOD TECHNOLOGY 2 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
129 B6126049 นางสาววริศรา มากพงศ์ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
130 B6126056 นางสาวธัญลักษณ์ วงนาค FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
131 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
132 B6126070 นางสาววิภาวี ลุนอุบล FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
133 B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
134 B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
135 B6126117 นายธนนชัย พาลี FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
136 B6130152 นางสาวกฤติญา ตันติจารุวุฒิ FOOD TECHNOLOGY 2 3 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
137 B6133542 นางสาวอัณณ์ศยา บางจั่น ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
138 B6133566 นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
139 B6133573 นางสาวสุขใจ พึ่งอินทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
140 B6133610 นางสาวจิราวดี แก้วดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
141 B6133627 นางสาวสกุณา เหลาพร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
142 B6133658 นางสาววาสนา ออมอด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
143 B6133665 นางสาวสุวลักษณ์ พยุงวงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
144 B6133702 นางสาวชัญญานุช สุขบรม FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
145 B6133719 นางสาวอรวรรณ พรประกฤต FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
146 B6133726 นายสุรปรีชา จิตรารักสกุล FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
147 B6133733 นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
148 B6133740 นางสาวขวัญจิรา เตสังข์ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
149 B6133757 นางสาวฐิติชญาน์ มณีประดิษฐ์ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
150 B6133764 นางสาวนริศรา ภาคพาไชย FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
151 B6133825 นางสาวสิรินันท์ ไวยศิริ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
152 B6133863 นางสาวพนัชกร ฟักอ่อน FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
153 B6133894 นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
154 B6133900 นางสาวภัทรวดี สายใหม่ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
155 B6133917 นางสาวธิดารัตน์ ผงจันทึก FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
156 B6133955 นางสาวสุกัญญา ภุมรินทร์ FOOD TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
157 B6137359 นางสาวนริศราภรณ์ เศษสุวรรณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
158 B6137946 นางสาวนิตยา มาบขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
159 B6138011 นายณรงค์ศักดิ์ รามอะเรือง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
160 B6127060 นางสาวภูริชญา ขาวมะลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
161 B6127077 นางสาวนภาภรณ์ เหม็งทะเหล็ก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
162 B6127084 นางสาวอรทัย อาจกล้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
163 B6127091 นางสาวกานดา ฤทธิ์คือกรด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
164 B6127114 นางสาวนิดานุช ใจคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
165 B6127121 นางสาวนิรุชา นามพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
166 B6127138 นางสาวปิยฉัตร ภูมิผักแว่น ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
167 B6127145 นางสาวศศินภา สุปะทัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
168 B6127152 นายสรวิชญ์ ผ่องฉวี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
169 B6127169 นางสาวปวรรณรัตน์ ดอนกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
170 B6127176 นางสาวธีริศรา ยิ่งเชิดสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
171 B6127183 นางสาวณัฐกฤตา อินทรางกูร ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
172 B6127190 นายณัฐพงศ์ เพชรสีม่วง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
173 B6127213 นางสาวจีรภา คงเป็นนิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
174 B6127220 นางสาวพลอยชมพู โปกทุน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
175 B6127237 นายศตวรรษ ครองสระน้อย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
176 B6127244 นางสาวชุติภา ขลิบทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
177 B6127251 นางสาวกุลจิรา เสมอใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
178 B6127275 นางสาวพรพิมล ประชาพันธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
179 B6127282 นางสาวพิไลวรรณ ท่วมตะคุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
180 B6127299 นางสาวจิรัฐติกาล รัมมะสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
181 B6127305 นางสาวดรุณี ผองสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
182 B6127312 นางสาวรินทร์ลภัส รัตนสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
183 B6127329 นายศิวัต บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
184 B6127343 นางสาวพิมพ์ลภัส ฮวดเฮง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
185 B6127350 นางสาวอรปรียา โมกหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
186 B6127367 นางสาวทิพยาภรณ์ วอนกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
187 B6127374 นางสาวปรียา นิลไร่นา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
188 B6127381 นางสาวจิรนันท์ กอแจงกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
189 B6127398 นางสาวธนัชภรณ์ ฝ่ายนา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
190 B6127404 นางสาวเปมิกา ผินสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
191 B6127411 นางสาวชนัดดา เสวครบุรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
192 B6127428 นางสาววรรณพร ตู้กลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
193 B6127435 นายกฤษณพล เกิดศิลป์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
194 B6127442 นางสาวนันท์นภัส เจริญเมืองเพรียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
195 B6127459 นางสาวพอฤทัย แรงจบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
196 B6127466 นางสาวกรรธิมา มีแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
197 B6127473 นางสาวจิรวรรณ สระแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
198 B6127480 นางสาวอิสรีย์ ปัญจเสาวภาคย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
199 B6127497 นางสาวกชพรรณ เกลื่อนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
200 B6127503 นางสาวอุไรวรรณ เถียนสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
201 B6127510 นางสาวปลายฟ้า ณะสีเสน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
202 B6127527 นางสาวกาญจนาภา อาษาสนานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
203 B6127534 นางสาวสิริลักษณ์ อ่องแดง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
204 B6127541 นางสาวอาทิตยา มหาดพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
205 B6127558 นางสาวรุจิรา บุญประสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
206 B6127565 นางสาววิลาสินี เดิมน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
207 B6127572 นางสาวเนตรศศิธร เสนาจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
208 B6127589 นางสาวพิมพ์ลภัส ชุมผาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
209 B6127596 นายธนากร ขำพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
210 B6127602 นางสาวธนาพร พงษ์สุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
211 B6127619 นางสาวภริสา คะสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
212 B6127626 นายสุภี บุญเอิบ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
213 B6127633 นายเกริกรัฐ ฆ้องนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
214 B6127640 นางสาวจิณณพัต มบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
215 B6127657 นางสาวลวัณรัตน์ แก้วเมืองกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
216 B6127664 นายวิศรุต นพไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
217 B6127671 นางสาวนันทฉัตร พดจังหรีด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
218 B6127688 นางสาวนรีรัตน์ แก้วน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
219 B6127695 นางสาวศิริบูรณ์ อากาศ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
220 B6127701 นางสาวสุชานันท์ ทองห้าว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
221 B6127718 นางสาวพรชิตา ยอดเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
222 B6127725 นางสาวอัญชลี สีแสด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
223 B6127732 นางสาวกชามาศ ฉ่ำสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
224 B6127749 นางสาวพัชริดา นอกกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
225 B6127756 นางสาวช่อทิพย์ หมุนดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
226 B6127763 นายพงศกร คัมภีระ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
227 B6127770 นางสาวสุภากร นุชกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
228 B6127787 นางสาวฐิติพร พิมพ์กลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
229 B6127794 นางสาวศศิประภา นิพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
230 B6127800 นางสาวนีรนุช ทีดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
231 B6127817 นางสาวจุฑาทิพย์ สืบสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
232 B6127855 นางสาวกชกร สิ่วไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
233 B6127862 นางสาวอัฑฒ์สรณ์ นามฮาต ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
234 B6127879 นางสาวธัญชนก อุ่นดี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
235 B6127886 นางสาวแสงระวี น้อยพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
236 B6127893 นางสาวอภิรักษ์ กองรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
237 B6127909 นางสาวจารุกัญญ์ พิมลนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
238 B6127916 นางสาวตวงพร ทัดกิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
239 B6127923 นางสาวสิริรัตน์ ชนะภู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
240 B6127930 นางสาวสุภาพร จันภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
241 B6127947 นางสาวกนกวรรณ เสาว์แก้ว ยังไม่สังกัดสาขา 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
242 B6127954 นางสาวประวิสา พะนะจะโปะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
243 B6127961 นางสาวรพีพร ช่อรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
244 B6127978 นางสาวจิตราพร กลิ่นภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
245 B6127985 นางสาววิภาวี มณีกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
246 B6127992 นางสาวกัลยกร พวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
247 B6128005 นางสาวธันยพร พงษ์พันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
248 B6128012 นางสาวกัญญาพัชร ชิงรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
249 B6128029 นางสาวปริญญาพร พรมเพลง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
250 B6128036 นางสาวกัญญาพัชร ฉ่ำมะณี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
251 B6128050 นางสาวเอธิการ์ แก้วมุกดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
252 B6128067 นายนพชัย ดำรงรติรัฐ ยังไม่สังกัดสาขา 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
253 B6128074 นางสาวสุดารัตน์ ปัดถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
254 B6128081 นางสาวกัญญานัฐ บุพศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
255 B6128098 นางสาวปภัสรา วงษ์ปัตตา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
256 B6128104 นางสาวศศิธร บรรลือทรัพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
257 B6128111 นางสาวปนัดดา อยู่ทองศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
258 B6128128 นางสาวนรินทร์ ชาวดร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
259 B6128135 นางสาวนัจญวา โย๊ะหมาด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
260 B6128142 นางสาวดรุณี สอนวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
261 B6128159 นางสาวเบญญาภา จงประเสริฐสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
262 B6128166 นางสาวปาริชาติ เหลื่อมทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
263 B6128173 นางสาวมณีรัตน์ ไชยสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
264 B6128180 นางสาวพรผจง คำแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
265 B6128197 นายอานนท์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
266 B6128203 นางสาวสุทธิพร พรมพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
267 B6128210 นางสาวจันทกานต์ ธรรมสาร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
268 B6128234 นางสาวสโรชา สังข์วารี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
269 B6128241 นางสาวบุณฑริกา ศรีวรกุลวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
270 B6128258 นายบัณฑิต วิกัยโกศล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
271 B6128265 นางสาวอริษา เกษรดอกจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
272 B6128272 นางสาวจิรัชญา อินจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
273 B6128289 นางสาวดรุณี ยาเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
274 B6128296 นางสาวจารุวรรณ์ จันทรมงคล ENVIRONMENTAL HEALTH 3 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
275 B6128302 นางสาวสุพัตรา โคตรวิทย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
276 B6128319 นางสาวศิริลักษณ์ ชมภูวิเศษ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
277 B6128326 นางสาวเกตุวดี ชันพรมมา ยังไม่สังกัดสาขา 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
278 B6128333 นายกิตติธัช แซ่ตั้ง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
279 B6128340 นางสาวชนิดาภา สาทิพจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
280 B6128357 นางสาวศิริลักษณ์ บุญเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
281 B6128364 นางสาวนภาพร ไพรนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
282 B6128371 นางสาวดารารัตน์ ดีเลิศอัมพรพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
283 B6128388 นางสาวชนิดา จูแย้ม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
284 B6128395 นางสาวศศิธร สาระพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
285 B6128401 นางสาวพัชรพร คุ้มพิทักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
286 B6128418 นางสาววราภรณ์ อุ่นเมือง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
287 B6128425 นายสถาพร กลิ่นศรีสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
288 B6128432 นางสาววราภรณ์ ใจไหว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
289 B6128449 นางสาวกัณทณีณัฐ เภสัชพินันต์กูล ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
290 B6128456 นางสาวนฐาชา ศักดา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
291 B6128463 นางสาวณัฐสุดา เขตเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
292 B6128487 นางสาวฐิติพร มะลิวัลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
293 B6128494 นางสาวปิยธิดา สมญา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
294 B6128500 นางสาวนฤมล วงค์ศรีเทพ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
295 B6128517 นางสาวปรัชญา ศรีสันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
296 B6128524 นางสาวธนพร หาญลำยอง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
297 B6128548 นางสาวทอฝัน หะดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
298 B6128555 นางสาวลลิตา วงศ์วิภัชนพคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
299 B6128579 นางสาวณัฐมน ฤทธิวัชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
300 B6128609 นางสาวกฤตพร วันทาแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
301 B6134693 นางสาวนัดถมล มุสิกพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
302 B6134716 นางสาวกัญญาภัค เหลืองพิกุลทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
303 B6134723 นางสาวฉัตรฤดี ไชยชะนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
304 B6134730 นางสาวจุฑาทิพย์ จินดาภีร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
305 B6134754 นางสาวสุธางค์ หล่อนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
306 B6134761 นางสาวอริสา ด่านสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
307 B6134778 นางสาวดรุณี ประมูลจักโก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
308 B6134808 นางสาวณัฐชยา ศรีสุนทร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
309 B6134839 นางสาวปิยนุช มงคล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
310 B6134846 นางสาวสุณัฐตา ปราบภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
311 B6134877 นางสาวศิรดา เตียนพลกรัง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
312 B6134884 นางสาวปรารถนา แนววัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
313 B6134891 นางสาวจิรารัตน์ ถือชัยภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
314 B6134907 นางสาววณัสนันท์ ฉิมเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
315 B6134921 นางสาวณัฐธิดา กุ่มผักแว่น ยังไม่สังกัดสาขา 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
316 B6134938 นางสาวณัฐวรรณ ตู้ทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
317 B6134945 นางสาวทาริกา ป้ำกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
318 B6134952 นายศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
319 B6134969 นางสาวนภัสวรรณ หมั่นการ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
320 B6134976 นางสาวศศิธร ไม้เท้าแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
321 B6134983 นางสาวรุ่งนภา นิลเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
322 B6134990 นายณัฐพงษ์ พลข่า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
323 B6135010 นางสาวพรนิภา แสงแดง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
324 B6135027 นางสาวศริสา ศิลาไวยากรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
325 B6135041 นางสาวสริตา ยอดสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
326 B6135065 นางสาวปวีณา ถิ่นทัพไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
327 B6135089 นางสาวศิยารัตน์ หงษ์รัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
328 B6135096 นางสาวทิพานัน สมคิด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
329 B6135102 นายวราเทพ จันณรงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
330 B6135119 นางสาววิลาวัณย์ สงมา ยังไม่สังกัดสาขา 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
331 B6135126 นางสาวรุ่งนภา ธรรมสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
332 B6135157 นางสาวสิริภัค พิมพ์บึง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
333 B6135164 นางสาวเบญจมาศ คงเสมอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
334 B6135225 นางสาวกุลนิภา ดีรอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
335 B6135232 นางสาวสุปราณี เตียเปิ้น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
336 B6135249 นางสาวสุจารี หุตะจูฑะ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
337 B6135737 นางสาวอัสมา เจะเละ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
338 B6135744 นางสาววาฮีดา บือโต ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
339 B6137847 นางสาวพรมณี อินทมาส ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 3 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
340 B6138028 นายสถาพร เกลียวศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 3 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
341 B5816309 นางสาวจิตกุล ป.นุกูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
342 B5850495 นางสาวทิฆัมพร นิรอรัมย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
343 B5850853 นางสาวสิริขวัญ ชื่นทองหลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 3 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
344 B5850891 นางสาวพรพิมล เหยียดรัมย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
345 B5912896 นายสุระศักดิ์ ตุ่นกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
346 B5951567 นางสาวณัณภักดิ์วรา กีรติธนธรณ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
347 B5953318 นายศุภกร มะลิใหม่ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 3 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
348 B6050016 นางสาววนัญญา เกตุจังหรีด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
349 B6050054 นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
350 B6050078 นางสาวสุภัสสร อ่อนในชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
351 B6050085 นางสาวศิริวรรณ ศรีจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
352 B6050092 นางสาวณัฐพร วงษ์ชาลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
353 B6050122 นางสาวกฤตพร ไชยชมพู CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
354 B6050139 นางสาวรสสุคนธ์ สระแก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
355 B6050146 นางสาวเขมิกา จิตรโคกกรวด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
356 B6050153 นางสาวทิพย์สุดา เผินสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
357 B6050160 นางสาวกันทิมา มิกขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
358 B6050177 นางสาวจุฑามาศ พิพัฒน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
359 B6050184 นางสาวอมรรัตน์ แสนมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
360 B6050191 นางสาวจินต์จุฑา เขมศิริกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
361 B6050207 นางสาวณัชชา วิเวกรัมย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
362 B6050214 นางสาวสุทธิดา นาคนิล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
363 B6050245 นางสาวธิดารัตน์ ฝ่ายกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
364 B6050252 นายธนบดี เสาะสาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
365 B6050283 นางสาวเอื้ออารีย์ มูลธิยะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
366 B6050757 นางสาวศุภธนิศร์ พุนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
367 B6050900 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม FOOD TECHNOLOGY 4 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
368 B6050986 นางสาวนิธิตา กระจ่างศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
369 B6050993 นางสาวกรรณิการ์ เทพจิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
370 B6051013 นายธวัชชัย มูลเสถียร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
371 B6051020 นางสาวธิติญา พุฒพวง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
372 B6051044 นายวรุตม์ วัดอิ่ม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
373 B6051051 นางสาวภัทรวรรณ ซั่วเซ่งอิ้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
374 B6051068 นางสาวอรญา การสำโรง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
375 B6051075 นายปุณยวัทน์ พุสิงห์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
376 B6051082 นางสาวนฤมล จันทะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
377 B6051099 นายพีร์ ศรีพิทักษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
378 B6051112 นางสาวจุฬารัตน์ เจตเขตการณ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
379 B6051129 นางสาวพัชรินทร์ อุ่นจิตร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
380 B6051136 นางสาวระวีวรรณ โพรงขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
381 B6051143 นางสาวศุภนุช ดำรงธรรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
382 B6051440 นางสาวนภัสสร จันทร์สว่าง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
383 B6051457 นางสาวอาทิตยา เบกไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
384 B6051464 นายภาสกร พบพิมาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
385 B6051488 นายทักษิณ หมั่นจิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
386 B6051549 นายสุรกานต์ พิมพานิช CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
387 B6051570 นางสาวณัฐกมล มาจ๊ะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
388 B6051617 นางสาวภัทรวดี ภักดิ์ประสิทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
389 B6051631 นายจิรพัฒน์ ปัทถาพงษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
390 B6051648 นายอชิระญา รักษ์มณี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
391 B6051655 นางสาวจันทร์จิรา บุบผาลา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
392 B6051709 นางสาวมาริษา อิศรางกูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
393 B6051754 นางสาวปิยะพร หลงมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
394 B6051792 นางสาวจิตรา หอมศักดิ์มงคล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
395 B6052652 นายอำพล ไพบูลย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
396 B6126124 นางสาวศศิวิมล ชูมาตย์ Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 5 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
397 B6126131 นางสาวสุณิสา มนัสสิลา Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 5 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
398 B6126148 นางสาววนิดา ถวิลการ Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 5 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
399 B6126155 นางสาวภัทราพร ตอแก้ว Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 5 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
400 B6130435 Mr.THUCH VATANAKBANDITH Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 5 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
401 B6133993 นางสาวภานุมาส โนนทิง Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 5 1 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY