ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5853717 นางสาวสุปรียา จันทรวาท ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
2 B6200039 นายพชร สีหเนตร SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
3 B6200053 นายธนวัฒน์ กายเมืองปัก SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
4 B6204242 นายฐิติพันธ์ ท่อแก้ว SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
5 B6204259 นางสาวสุธิชา สุขจันทร์ SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
6 B6204266 นายพสุธร เกษมชัยศิริสันติ์ SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
7 B6204273 นายธนทัต ศิวิลัย SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
8 B6204280 นายปฏิพัทธ์ ไชยโพธิ์ SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
9 B6204297 นายกิตติทัต ปล่องทอง SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
10 B6204303 นางสาวจิดาภา สุสูงเนิน SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
11 B6204310 นางสาวสุทธิณีย์ ดีทับไทย SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
12 B6204327 นายนัทนนท์ กาลชัย SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
13 B6204334 นางสาวมุธิตรา กุลนอก SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
14 B6204341 นางสาวภารดี ปิติพัฒน์ SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
15 B6204358 นางสาวรักษา ประดิษฐ์แท่น SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
16 B6204365 นายภควัฒน์ อองตันไทย SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
17 B6204372 นางสาวพรพิมล กัณหา SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
18 B6204389 นางสาวจารุวรรณ โทพันธ์ SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
19 B6204396 นายก่อพงศ์ อนุตรวิชา SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
20 B6204402 นายโยธิน รู้แผน SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
21 B6204419 นางสาวจีรารัตน์ หินเธาว์ SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
22 B6204426 นายพงศธร สุขกิตติสิริวงศ์ SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
23 B6204433 นางสาวชลลัดดา เครือแสง SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
24 B6204440 นางสาวอัญญารัตน์ สุขวิหาร SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
25 B6204457 นางสาวอทิติยา อยู่ยัง SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
26 B6204464 นางสาวณัฏฐณิชา ติธรรม SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
27 B6204471 นายชาติบดินทร์ สุวรรณพจน์ SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
28 B6204488 นางสาวจุฑานพ วิละรัตน์ SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
29 B6204501 นายชาติชาย ทนพุดซา SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
30 B6204518 นายอานนท์ แก้วสนิท SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
31 B6204525 นายเนติภัทร ยิ้มประดิษฐ์ SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
32 B6204532 นางสาวพนิตพิชา อิงชัยภูมิ SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
33 B6204549 นายนนทชัย ศรีบุรมณ์ SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
34 B6204563 นางสาวสุกฤตา คำบุ่ง SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
35 B6204570 นางสาวศิรินภา หล้าโสด SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
36 B6204587 นายวุฒิภัทร เกตุศักดิ์ SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
37 B6204594 นายนภสินธุ์ มูลจนะบาตร์ SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
38 B6204600 นายธนภัทร อาสนสุภโต SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
39 B6204617 นายสุริยะ กล้าไพรี SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
40 B6204624 นางสาวพัตร์พิมล ไพรัลย์ทาปลัด SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
41 B6209421 นางสาวกวินนาถ สร้อยทอง SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
42 B6209438 นางสาวนงนภัส ภารจำนงค์ SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
43 B6209445 นางสาวชลิดา ประทุมโม SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
44 B6209452 นายนิติชัย โตจิตร SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
45 B6209469 นายณัฏฐกิตติ์ พรหมนิ่ม SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
46 B6209476 นายภาณุวัฒน์ อุปศรี SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
47 B6209483 นางสาวกรวิภา แสนประสิทธิ์ SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
48 B6233006 นายชัยวัฒน์ กำกับกลาง SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
49 B6233013 นางสาวเปมิกา จันทร์ชื่น SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
50 B6233020 นางสาวชรินรัตน์ ชาติสง่า SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
51 B6233037 นายสุภัทร์ไชย ดวงทวี SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
52 B6233044 นายธนากร ทองขาว SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
53 B6233051 นายสิรภพ คล้ายจินดา SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
54 B6233068 นางสาวจณิสตา เสนามงคล SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
55 B6233075 นางสาวศิริลักษณ์ รัตนวงค์ SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
56 B6233082 นายชาคริต เยอสูงเนิน SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
57 B6233099 นางสาวสุภาพร ธงไชย SPORTS SCIENCE 1 0 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY