ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5315079 นายชโยดม สุภาวุฒิยางกูร GT 1 10 0 430211 MECHANICS OF MATERIALS I
2 B5240821 นายกรวิทย์ นมัสศิลา CE 3 10 0 430211 MECHANICS OF MATERIALS I
3 B5326099 นายพิพัฒน์ วงษ์เสมา MAE 3 10 0 430211 MECHANICS OF MATERIALS I
4 B5330638 นางสาววิภารัตน์ คำพันธ์ MAE 3 10 0 430211 MECHANICS OF MATERIALS I
5 B5446704 นายศรัณย์ ฉิมงาม TE 3 10 1 430211 MECHANICS OF MATERIALS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ