แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
   หลักสูตร : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2549

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
    4 (4-0-8)
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
114101 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE
    3 (3-0-6)
114102 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภททีม
 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
    3 (1-6-2)
202102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
 INFORMATION TECHNOLOGY I
    3 (2-2-6)
203101 ภาษาอังกฤษ 1
 ENGLISH I
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103101 แคลคูลัส 1
 CALCULUS I
    4 (4-0-8)
104101 หลักชีววิทยา 1
 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
    4 (4-0-8)
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
114103 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทแรกเก็ต
 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF RACKET SPORTS
    3 (1-6-2)
202104 ศึกษาทั่วไป 1
 GENERAL EDUCATION I
    3 (3-0-6)
203102 ภาษาอังกฤษ 2
 ENGLISH II
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
105103 ฟิสิกส์ทั่วไป
 GENERAL PHYSICS
    4 (4-0-8)
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
 GENERAL PHYSICS LABORATORY
    1 (0-3-0)
114104 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬากรีฑาประเภทลู่
 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TRACK ATHLETIC
    3 (1-6-2)
114107 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 1
 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
    4 (3-3-6)
202103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
 INFORMATION TECHNOLOGY II
    3 (2-2-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102105 เคมีอินทรีย์
 ORGANIC CHEMISTRY
    3 (3-0-6)
114105 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาทางน้ำ
 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF AQUATIC SPORTS
    3 (1-6-2)
114201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 2
 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
    4 (3-3-6)
203203 ภาษาอังกฤษ 3
 ENGLISH III
    3 (3-0-6)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
109201 ชีวเคมี
 BIOCHEMISTRY
    4 (4-0-8)
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี
 BIOCHEMISTRY LABORATORY
    1 (0-3-0)
114106 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ
 SKILL AND SPORTS SCIENCE OF RHYTHMIC ACTIVITIES
    3 (1-6-2)
114202 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย
 PHYSIOLOGY OF EXERCISE
    4 (4-0-8)
114203 ชีวกลศาสตร์และการเคลื่อนไหวทางการกีฬา
 BIOMECHANICS AND MOTOR MOVEMENT IN SPORTS
    4 (4-0-8)
114204 ปฎิบัติการชีวกลศาสตร์และการเคลื่อนไหวทางการกีฬา
 BIOMECHANICS AND MOTOR MOVEMENT IN SPORTS LABORATORY
    1 (0-3-0)
114222 หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 PRINCIPLE OF EXERCISE FOR HEALTH
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114205 โภชนศาสตร์การกีฬา
 SPORTS NUTRITION
    3 (3-0-6)
114206 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์การกีฬา
 SPORTS NUTRITION LABORATORY
    1 (0-3-0)
114207 อุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาและการออกกำลังกาย
 SPORTS AND EXERCISE EQUIPMENTS
    3 (3-0-6)
114221 การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการประเมินผลเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน
 PHYSICAL FITNESS TESTING AND ASSESSMENT FOR HEALTH AND COMPETITION
    4 (3-3-6)
114222 หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 PRINCIPLE OF EXERCISE FOR HEALTH
    3 (3-0-6)
202105 ศึกษาทั่วไป 2
 GENERAL EDUCATION II
    3 (3-0-6)
203204 ภาษาอังกฤษ 4
 ENGLISH IV
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103104 สถิติเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO STATISTICS
    3 (3-0-6)
114321 จิตวิทยาการกีฬา
 SPORTS PSYCHOLOGY
    3 (3-0-6)
114322 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและการฝึกเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน
 EXERCISE PRESCRIPTION AND TRAINING FOR HEALTH AND COMPETITION
    4 (2-6-4)
114323 การบาดเจ็บทางการกีฬา
 SPORTS INJURIES
    4 (3-3-6)
203305 ภาษาอังกฤษ 5
 ENGLISH V
    3 (3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114324 จิตวิทยาสังคมกีฬา
 SOCIAL PSYCHOLOGY IN SPORTS
    3 (3-0-6)
114325 กายภาพบำบัดทางการกีฬา
 PHYSICAL THERAPY IN SPORTS SCIENCE
    3 (2-3-4)
114326 ยาและสารกระตุ้นในการกีฬา
 DRUGS AND DOPING IN SPORTS
    3 (3-0-6)
114327 โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพและการป้องกัน
 NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION
    3 (3-0-6)
114328 การบริหารกายและจิตตามแนวปรัชญาตะวันออก
 WELL BEING OF BODY AND MIND IN EASTERN PHILOSOPHY
    3 (1-6-2)
202309 องค์การและการจัดการ
 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114329 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา
 MASSAGE FOR HEALTH AND SPORTS
    2 (1-3-2)
114330 การบริหารจัดการกีฬาและการตลาด
 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING
    3 (3-0-6)
114331 วิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกสอนกีฬา
 SPORTS SCIENCE FOR COACHING
    4 (4-0-8)
114332 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH
    4 (4-0-8)
114334 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE
    2 (1-3-2)
114430 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการแข่งขันในระดับสากล
 SPORTS SCIENCE FOR INTERNATIONAL COMPETITION
    3 (1-6-2)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114333 พฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจำวัน
 HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
    3 (3-0-6)
114421 กีฬาในเชิงการท่องเที่ยวและนันทนาการ
 SPORTS TOURISM AND RECREATION
    3 (3-0-6)
114422 การออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ
 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
    4 (4-0-8)
114423 การจัดศูนย์กีฬาเพื่อสุขภาพเพื่อการแข่งขันและการจัดการสปา
 FACILITIES IN SPORTS EXERCISE FOR HEALTH COMPETITION AND SPA MANAGEMENT
    3 (3-0-6)
114490 เตรียมสหกิจศึกษา
 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
    1 (1-0-2)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114491 สหกิจศึกษา
 COOPERATIVE EDUCATION
    5 (0-0-0)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  5  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114481 สัมมนา
 SEMINAR
    1 (0-1-0)
114482 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน
 SPORTS SCIENCE FOR HEALTH AND COMPETITION PROJECT
    2 (0-0-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.