แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
   หลักสูตร : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2555

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
    4 (4-0-8)
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
114101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE AND TECHNOLOGY
    3 (3-0-6)
114105 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาทางน้ำ
 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF AQUATIC SPORTS
    3 (1-6-2)
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 USE OF COMPUTER AND INFORMATION
    3 (2-2-5)
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103101 แคลคูลัส 1
 CALCULUS I
    4 (4-0-8)
104101 หลักชีววิทยา 1
 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
    4 (4-0-8)
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 MAN AND ENVIRONMENT
    3 (3-0-6)
114103 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทแรกเก็ต
 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF RACKET SPORTS
    3 (1-6-2)
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
105103 ฟิสิกส์ทั่วไป
 GENERAL PHYSICS
    4 (4-0-8)
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
 MAN AND TECHNOLOGY
    3 (3-0-6)
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
 GENERAL PHYSICS LABORATORY
    1 (0-3-0)
114104 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬากรีฑาประเภทลู่และลาน
 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TRACK AND FIELD
    3 (1-6-2)
114107 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 1
 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
    4 (3-3-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102105 เคมีอินทรีย์
 ORGANIC CHEMISTRY
    3 (3-0-6)
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
    3 (3-0-6)
114102 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภททีม
 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
    3 (1-6-2)
114201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 2
 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
    4 (3-3-6)
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
109201 ชีวเคมี
 BIOCHEMISTRY
    4 (4-0-8)
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี
 BIOCHEMISTRY LABORATORY
    1 (0-3-0)
114106 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ
 SKILL AND SPORTS SCIENCE OF RHYTHMIC ACTIVITIES
    3 (1-6-2)
114202 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย
 PHYSIOLOGY OF EXERCISE
    4 (4-0-8)
114203 ชีวกลศาสตร์และการเคลื่อนไหวทางการกีฬา
 BIOMECHANICS AND MOTOR MOVEMENT IN SPORTS
    4 (4-0-8)
114204 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์และการเคลื่อนไหวทางการกีฬา
 BIOMECHANICS AND MOVEMENT IN SPORTS LABORATORY
    1 (0-3-0)
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114205 โภชนศาสตร์การกีฬา
 SPORTS NUTRITION
    3 (3-0-6)
114206 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์การกีฬา
 SPORTS NUTRITION LABORATORY
    1 (0-3-0)
114207 อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการกีฬา
 SPORTS EQUIPMENTS AND TECHNOLOGY
    3 (3-0-6)
114221 การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการประเมินผลเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน
 PHYSICAL FITNESS TESTING AND ASSESSMENT FOR HEALTH AND COMPETITION
    4 (3-3-6)
114321 จิตวิทยาการกีฬา
 SPORTS PSYCHOLOGY
    3 (3-0-6)
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
 THINKING FOR DEVELOPMENT
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103104 สถิติเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO STATISTICS
    3 (3-0-6)
114322 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อการแข่งขัน
 EXERCISE PRESCRIPTION FOR COMPETITION
    4 (2-6-4)
114323 การบาดเจ็บทางการกีฬา
 SPORTS INJURIES
    4 (3-3-6)
114327 โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพและการป้องกัน
 NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION
    3 (3-0-6)
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 ENGLISH FOR CAREERS
    3 (3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114324 จิตวิทยาสังคมกีฬา
 SOCIAL PSYCHOLOGY IN SPORTS
    3 (3-0-6)
114326 ยาและสารกระตุ้นในการกีฬา
 DRUGS AND DOPING IN SPORTS
    3 (3-0-6)
114328 การบริหารกายและจิตตามแนวตะวันออก
 ADMINISTRATION OF BODY AND MIND IN EASTERN STYLE
    3 (1-6-2)
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
 MAN AND CULTURE
    3 (3-0-6)
202213 โลกาภิวัตน์
 GLOBALIZATION
    3 (3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114329 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา
 MASSAGE FOR HEALTH AND SPORTS
    2 (1-3-2)
114330 การบริหารจัดการกีฬาและการตลาด
 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING
    3 (3-0-6)
114331 การฝึกสอนกีฬา
 SPORTS COACHING
    4 (4-0-8)
114332 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH
    4 (4-0-8)
114334 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE
    2 (1-3-2)
114430 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อกีฬาอาชีพ
 SPORTS SCIENCE FOR PROFESSIONAL SPORTS
    3 (1-6-2)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114333 พฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจำวัน
 HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
    3 (3-0-6)
114421 กีฬาในเชิงการท่องเที่ยวและนันทนาการ
 SPORTS TOURISM AND RECREATION
    3 (3-0-6)
114422 การออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ
 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
    4 (4-0-8)
114423 การจัดศูนย์กีฬาเพื่อสุขภาพเพื่อการแข่งขันและการจัดการสปา
 FACILITIES IN SPORTS EXERCISE FOR HEALTH COMPETITION AND SPA MANAGEMENT
    3 (3-0-6)
114481 สัมมนา
 SEMINAR
    1 (0-3-3)
114482 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 SPORTS SCIENCE PROJECT
    2 (0-6-4)
114490 เตรียมสหกิจศึกษา
 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
    1 (1-0-2)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114491 สหกิจศึกษา
 COOPERATIVE EDUCATION
    8 (0-0-0)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  8  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.