แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
   หลักสูตร : ชีววิทยา-2560

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102101 เคมี 1
 CHEMISTRY I
    3 (3-0-6)
102102 ปฏิบัติการเคมี 1
 CHEMISTRY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
 ANALYTICAL CALCULUS I
    4 (4-0-8)
104171 ชีววิทยา 1
 BIOLOGY I
    3 (3-0-6)
104172 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
 BIOLOGY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
105111 กลศาสตร์และความร้อน
 MECHANICS AND HEAT
    3 (3-0-6)
105196 ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน
 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
    1 (0-3-0)
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
    3 (3-0-6)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102103 เคมี 2
 CHEMISTRY II
    3 (3-0-6)
102104 ปฏิบัติการเคมี 2
 CHEMISTRY LABORATORY II
    1 (0-3-0)
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
 ANALYTICAL CALCULUS II
    4 (4-0-8)
104173 ชีววิทยา 2
 BIOLOGY II
    3 (3-0-6)
104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
 BIOLOGY LABORATORY II
    1 (0-3-0)
105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
 ELECTRICITY MAGNETISM AND MODERN PHYSICS
    3 (3-0-6)
105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
 ELECTRICITY MAGNETISM AND MODERN PHYSICS LABORATORY
    1 (0-3-0)
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
    3 (3-0-6)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102121 เคมีอินทรีย์ 1
 ORGANIC CHEMISTRY I
    4 (4-0-8)
102122 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
103141 วิธีเชิงสถิติ
 STATISTICAL METHODS
    3 (3-0-6)
104105 พันธุศาสตร์พื้นฐาน
 FUNDAMENTAL GENETICS
    4 (4-0-8)
104106 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์พื้นฐาน
 FUNDAMENTAL GENETICS LABORATORY
    1 (0-3-0)
202108 การรู้ดิจิทัล
 DIGITAL LITERACY
    2 (2-0-4)
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
    1 (0-2-1)
202201 ทักษะชีวิต
 LIFE SKILLS
    3 (3-0-6)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104211 ชีววิทยาของเซลล์
 CELL BIOLOGY
    4 (4-0-8)
108201 จุลชีววิทยา
 MICROBIOLOGY
    4 (4-0-8)
108202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 MICROBIOLOGY LABORATORY
    1 (0-3-0)
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
    3 (3-0-6)
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
    3 (3-0-6)
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104221 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
 PLANT MORPHOLOGY AND ANATOMY
    4 (4-0-8)
104222 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
 PLANT MORPHOLOGY AND ANATOMY LABORATORY
    1 (0-3-0)
104270 ชีวสถิติ
 BIOSTATISTICS
    2 (2-0-4)
109201 ชีวเคมี
 BIOCHEMISTRY
    4 (4-0-8)
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี
 BIOCHEMISTRY LABORATORY
    1 (0-3-0)
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
235377 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104241 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
    4 (4-0-8)
104242 ปฏิบัติการการจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY LABORATORY
    1 (0-3-0)
104312 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์
 MOLECULAR CELL BIOLOGY
    2 (2-0-4)
104323 สรีรวิทยาของพืช
 PLANT PHYSIOLOGY
    4 (4-0-8)
104324 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
 PLANT PHYSIOLOGY LABORATORY
    1 (0-3-0)
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
    3 (3-0-6)
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 ENGLISH FOR CAREERS
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104331 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
 INVERTEBRATE ZOOLOGY
    4 (4-0-8)
104332 ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
 INVERTEBRATE ZOOLOGY LABORATORY
    1 (0-3-0)
104335 ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์
 DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF PLANTS AND ANIMALS
    2 (2-0-4)
104336 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์
 DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF PLANTS AND ANIMALS LABORATORY
    1 (0-3-0)
104390 โครงงาน
 SENIOR PROJECT
    3 (0-9-0)
104393 สัมมนา 1
 SEMINAR I
    1 (0-3-0)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 FRONTIERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
    3 (3-0-6)
104333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
 VERTEBRATE ZOOLOGY
    4 (4-0-8)
104334 ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง
 VERTEBRATE ZOOLOGY LABORATORY
    1 (0-3-0)
104351 นิเวศวิทยา
 ECOLOGY
    4 (4-0-8)
104352 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
 ECOLOGY LABORATORY
    1 (0-3-0)
104361 วิวัฒนาการ
 EVOLUTION
    4 (4-0-8)
104391 เตรียมสหกิจศึกษา
 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
    1 (1-0-3)
202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
 TECHNOPRENEUR
    2 (2-0-4)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104392 สัมมนา
 SEMINAR
    1 (0-3-0)
104492 โครงการวิจัย
 RESEARCH PROJECT
    8 (0-24-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104493 สัมมนา 2
 SEMINAR II
    1 (0-3-0)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  1  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104494 สหกิจศึกษา 2
 COOPERATIVE EDUCATION II
    8 (0-0-0)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  8  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101303 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในยุคดิจิทัล
 SCIENCE COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE
    3 (3-0-6)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.