แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
   หลักสูตร : คณิตศาสตร์-2560

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102101 เคมี 1
 CHEMISTRY I
    3 (3-0-6)
102102 ปฏิบัติการเคมี 1
 CHEMISTRY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
 ANALYTICAL CALCULUS I
    4 (4-0-8)
104171 ชีววิทยา 1
 BIOLOGY I
    3 (3-0-6)
104172 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
 BIOLOGY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
105111 กลศาสตร์และความร้อน
 MECHANICS AND HEAT
    3 (3-0-6)
105196 ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน
 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
    1 (0-3-0)
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
    3 (3-0-6)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102103 เคมี 2
 CHEMISTRY II
    3 (3-0-6)
102104 ปฏิบัติการเคมี 2
 CHEMISTRY LABORATORY II
    1 (0-3-0)
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
 ANALYTICAL CALCULUS II
    4 (4-0-8)
104173 ชีววิทยา 2
 BIOLOGY II
    3 (3-0-6)
104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
 BIOLOGY LABORATORY II
    1 (0-3-0)
105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
 ELECTRICITY MAGNETISM AND MODERN PHYSICS
    3 (3-0-6)
105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
 ELECTRICITY MAGNETISM AND MODERN PHYSICS LABORATORY
    1 (0-3-0)
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
    3 (3-0-6)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103115 หลักการทางคณิตศาสตร์
 PRINCIPLES OF MATHEMATICS
    4 (4-0-8)
103141 วิธีเชิงสถิติ
 STATISTICAL METHODS
    3 (3-0-6)
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
 ADVANCED CALCULUS
    4 (4-0-8)
202108 การรู้ดิจิทัล
 DIGITAL LITERACY
    2 (2-0-4)
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
    1 (0-2-1)
202201 ทักษะชีวิต
 LIFE SKILLS
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
 LINEAR ALGEBRA I
    4 (4-0-8)
103222 การวิเคราะห์ 1
 ANALYSIS I
    4 (4-0-8)
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
 DIFFERENTIAL EQUATIONS I
    4 (4-0-8)
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103213 พีชคณิตนามธรรม
 ABSTRACT ALGEBRA
    4 (4-0-8)
103223 การวิเคราะห์ 2
 ANALYSIS II
    4 (4-0-8)
103251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์
 SCIENTIFIC COMPUTER PROGRAMMING
    4 (3-3-6)
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
    3 (3-0-6)
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103224 ตัวแปรเชิงซ้อน
 COMPLEX VARIABLES
    4 (4-0-8)
103232 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
 DIFFERENTIAL EQUATIONS II
    4 (4-0-8)
103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
 NUMERICAL ANALYSIS
    4 (4-0-8)
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
    3 (3-0-6)
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 ENGLISH FOR CAREERS
    3 (3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
 PROBABILITY THEORY
    4 (4-0-8)
103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
 SEMINAR IN MATHEMTICS I
    1 (1-0-3)
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
    3 (3-0-6)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  8  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 FRONTIERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
    3 (3-0-6)
103391 เตรียมสหกิจศึกษา
 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
    1 (1-0-2)
103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
 SEMINAR IN MATHEMATICS II
    1 (1-0-3)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  5  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2
 LINEAR ALGEBRA II
    4 (4-0-8)
103322 ทอพอโลยี
 TOPOLOGY
    4 (4-0-8)
103393 สหกิจศึกษา 1
 COOPERATIVE EDUCATION I
    8 (0-0-0)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103490 โครงงาน
 PROJECT
    4 (0-12-0)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  4  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103492 โครงการวิจัย
 RESEARCH PROJECT
    8 (0-24-0)
103493 สหกิจศึกษา 2
 COOPERATIVE EDUCATION 2
    8 (0-0-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.