แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
   หลักสูตร : เคมี-2560

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102101 เคมี 1
 CHEMISTRY I
    3 (3-0-6)
102102 ปฏิบัติการเคมี 1
 CHEMISTRY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
 ANALYTICAL CALCULUS I
    4 (4-0-8)
104171 ชีววิทยา 1
 BIOLOGY I
    3 (3-0-6)
104172 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
 BIOLOGY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
105111 กลศาสตร์และความร้อน
 MECHANICS AND HEAT
    3 (3-0-6)
105196 ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน
 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
    1 (0-3-0)
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
    3 (3-0-6)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102103 เคมี 2
 CHEMISTRY II
    3 (3-0-6)
102104 ปฏิบัติการเคมี 2
 CHEMISTRY LABORATORY II
    1 (0-3-0)
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
 ANALYTICAL CALCULUS II
    4 (4-0-8)
104173 ชีววิทยา 2
 BIOLOGY II
    3 (3-0-6)
104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
 BIOLOGY LABORATORY II
    1 (0-3-0)
105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
 ELECTRICITY MAGNETISM AND MODERN PHYSICS
    3 (3-0-6)
105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
 ELECTRICITY MAGNETISM AND MODERN PHYSICS LABORATORY
    1 (0-3-0)
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
    3 (3-0-6)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102105 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 LABORATORY SAFETY
    1 (1-0-2)
102121 เคมีอินทรีย์ 1
 ORGANIC CHEMISTRY I
    4 (4-0-8)
102122 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
102131 เคมีวิเคราะห์ 1
 ANALYTICAL CHEMISTRY I
    3 (3-0-6)
102132 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
103141 วิธีเชิงสถิติ
 STATISTICAL METHODS
    3 (3-0-6)
202108 การรู้ดิจิทัล
 DIGITAL LITERACY
    2 (2-0-4)
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
    1 (0-2-1)
202201 ทักษะชีวิต
 LIFE SKILLS
    3 (3-0-6)
รวม  9  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102211 เคมีอนินทรีย์ 1
 INORGANIC CHEMISTRY I
    3 (3-0-6)
102233 เคมีวิเคราะห์ 2
 ANALYTICAL CHEMISTRY II
    3 (3-0-6)
102234 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY II
    1 (0-3-0)
102241 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 PHYSICAL CHEMISTRY I
    3 (3-0-6)
102242 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
    1 (0-3-0)
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
    3 (3-0-6)
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102223 เคมีอินทรีย์ 2
 ORGANIC CHEMISTRY II
    4 (4-0-8)
102224 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
    1 (0-3-0)
102243 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
 PHYSICAL CHEMISTRY II
    3 (3-0-6)
102271 หลักชีวเคมี 1
 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY I
    3 (3-0-6)
102272 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 1
 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
    3 (3-0-6)
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102212 เคมีอนินทรีย์ 2
 INORGANIC CHEMISTRY II
    3 (3-0-6)
102213 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
 INORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
    1 (0-3-0)
102250 การคำนวณทางเคมี
 CHEMICAL CALCULATIONS
    3 (3-0-6)
102273 หลักชีวเคมี 2
 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY II
    3 (3-0-6)
102274 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 2
 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY II
    1 (0-3-0)
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 ENGLISH FOR CAREERS
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102314 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
 ADVANCE INORGANIC CHEMISTRY
    3 (3-0-6)
102315 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
 ADVANCE INORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
    1 (0-3-0)
102325 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
 ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY
    3 (3-0-6)
102390 โครงงาน
 PROJECT
    3 (0-9-0)
102391 เตรียมสหกิจศึกษา
 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
    1 (1-0-2)
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 FRONTIERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
    3 (3-0-6)
102306 การเขียนงานวิจัยทางเคมี
 RESEARCH WRITING IN CHEMISTRY
    2 (2-0-4)
102335 การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ
 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS
    3 (3-0-6)
102336 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ
 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
    1 (0-3-0)
102344 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
 ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY
    3 (3-0-6)
102345 ปฏิบัติการทางเคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
 ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
    1 (0-3-0)
102391 เตรียมสหกิจศึกษา
 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
    1 (1-0-2)
202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
 TECHNOPRENEUR
    2 (2-0-4)
235377 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
    3 (3-0-6)
รวม  9  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102381 สัมมนาทางเคมี 1
 CHEMISTRY SEMINAR 1
    1 (0-1-2)
102390 โครงงาน
 PROJECT
    3 (0-9-0)
102391 เตรียมสหกิจศึกษา
 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
    1 (1-0-2)
102492 สหกิจศึกษา 1
 COOPERATIVE EDUCATION I
    8 (0-0-0)
102494 โครงการวิจัย 1
 RESEARCH PROJECT I
    8 (0-0-0)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102381 สัมมนาทางเคมี 1
 CHEMISTRY SEMINAR 1
    1 (0-1-2)
102390 โครงงาน
 PROJECT
    3 (0-9-0)
102492 โครงการวิจัย
 RESEARCH PROJECT
    8 (0-24-0)
102494 โครงการวิจัย 1
 RESEARCH PROJECT I
    8 (0-0-0)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102493 สหกิจศึกษา 2
 COOPERATIVE EDUCATION II
    8 (0-0-0)
102495 โครงการวิจัย 2
 RESEARCH PROJECT II
    8 (0-0-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101303 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในยุคดิจิทัล
 SCIENCE COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE
    3 (3-0-6)
102482 สัมมนาทางเคมี 2
 CHEMISTRY SEMINAR 2
    1 (0-1-2)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  4  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.