แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
   หลักสูตร : ภูมิสารสนเทศ-2563 (สหวิทยาการ)

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103104 สถิติเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO STATISTICS
    3 (3-0-6)
105103 ฟิสิกส์ทั่วไป
 GENERAL PHYSICS
    4 (4-0-8)
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
 GENERAL PHYSICS LABORATORY
    1 (0-3-0)
106101 วิทยาศาสตร์โลกและภูมิสารสนเทศศาสตร์พื้นฐาน
 FUNDAMENTALS OF EARTH AND GEOINFORMATICS SCIENCES
    4 (4-0-12)
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
    1 (0-2-1)
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
    4 (4-0-8)
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
103109 แคลคูลัสพื้นฐาน
 ESSENTIAL CALCULUS
    4 (4-0-8)
106102 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
 FUNDAMENTALS OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY
    3 (3-0-9)
202201 ทักษะชีวิต
 LIFE SKILLS
    3 (3-0-6)
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
106103 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการศึกษาและวิจัยภาคสนาม
 GEOINFORMATICS TECHNOLOGY FOR FIELD STUDY AND RESEARCH
    2 (1-3-4)
106111 การสำรวจจากระยะไกลพื้นฐาน
 FUNDAMENTALS OF REMOTE SENSING
    4 (4-0-12)
106112 การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพเชิงเลข
 DIGITAL IMAGE PROCESSING AND ANALYSIS
    4 (3-3-10)
202108 การรู้ดิจิทัล
 DIGITAL LITERACY
    2 (2-0-4)
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
    3 (3-0-6)
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
106201 พีชคณิตเชิงเส้นมูลฐาน
 ELEMENTARY LINEAR ALGEBRA
    4 (4-0-12)
106202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 BASIC COMPUTER PROGRAMMING IN SCIENCE
    4 (3-3-10)
106211 การแปลตีความภาพความละเอียดสูงด้วยสายตา
 VISUAL INTERPRETATION FOR HIGH RESOLUTION IMAGE
    4 (3-3-10)
106212 การสำรวจและทำแผนที่พื้นฐาน
 FUNDAMENTALS OF SURVEYING AND MAPPING
    4 (3-3-10)
106214 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐาน
 FUNDAMENTALS OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
    4 (3-3-10)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
106213 การรังวัดด้วยภาพพื้นฐาน
 FUNDAMENTALS OF PHOTOGRAMMETRY
    4 (4-0-12)
106215 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
 GEOSPATIAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM
    4 (3-3-10)
106217 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
    4 (3-3-10)
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
    3 (3-0-6)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
106216 สถิติเชิงพื้นที่
 GEOSTATISTICS
    4 (3-3-10)
106218 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางภูมิสารสนเทศ
 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOINFORMATICS APPLICATIONS
    4 (3-3-10)
106219 นวัตกรรมการค้าและต้นแบบทางภูมิสารสนเทศ
 COMMERCIAL INNOVATION AND BUSINESS STARTUP FOR GEOINFORMATICS
    4 (3-3-10)
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
    3 (3-0-6)
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
106311 เทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการด้านภูมิสารสนเทศ
 TECHNOLOGY FOR GEOINFORMATICS-BUSINESS STARTUP
    4 (3-3-10)
106313 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการภาคเกษตรอย่างยั่งยืน
 GEOINFORMATICS FOR SUSTAINABLE AGRICULTURAL SECTOR MANAGEMENT
    4 (4-0-12)
205305 ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่
 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
    3 (3-0-6)
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 ENGLISH FOR CAREERS
    3 (3-0-6)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
106312 ภูมิสารสนเทศสำหรับการวางผังเมืองและการวางแผนพัฒนาภูมิภาค
 GEOINFORMATICS FOR URBAN PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT
    4 (4-0-12)
106315 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติ
 GEOINFORMATICS FOR DISASTER MANAGEMENT
    4 (4-0-12)
106391 วิชาเตรียมสหกิจศึกษา
 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
    1 (1-0-3)
205306 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม
 GO-TO-MARKET STRATEGIES FOR INNOVATIVE PRODUCT AND SERVICE
    2 (2-0-4)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
106314 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 GEOINFORMATICS FOR NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
    4 (4-0-12)
106381 โครงงานระดับปริญญาตรี
 UNDERGRADUATE PROJECT
    3 (1-6-5)
106391 วิชาเตรียมสหกิจศึกษา
 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
    1 (1-0-3)
106491 วิชาสหกิจศึกษา 1
 COOPERATIVE EDUCATION I
    8 (0-0-0)
205307 แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน
 BUSINESS PLAN AND FINANCING
    3 (3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
106491 วิชาสหกิจศึกษา 1
 COOPERATIVE EDUCATION I
    8 (0-0-0)
106492 วิชาโครงการวิจัย
 RESEARCH PROJECT
    8 (0-0-0)
106493 วิชาสหกิจศึกษา 2
 COOPERATIVE EDUCATION II
    8 (0-0-0)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  24  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
106381 โครงงานระดับปริญญาตรี
 UNDERGRADUATE PROJECT
    3 (1-6-5)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
106314 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 GEOINFORMATICS FOR NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
    4 (4-0-12)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  4  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.