รายชื่อนศ.
รายวิชา533422 : INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ENGINEER
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6103538 นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วประภา  IE10
2 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร  IE10
3 B6112288 นางสาวสุกัญญา มาลัยทอง  IE10
4 B6103705 นางสาวธัญนาถ ขวัญมา  IE10
5 B6109479 นางสาวลักษิกา ประกันทะ  IE10
6 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม  IE10
7 B6104412 นางสาวดลณภร คุ้มทรัพย์  IE10
8 B6106225 นางสาวเบญจภรณ์ เชียงตุง  IE10
9 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก  IE10
10 B6106188 นางสาวสุธาทิพย์ เช็ดขุนทด  IE10
11 B6111403 นางสาวอุมาพร เพ็งชัย  IE10
12 B6116651 นางสาวเกวลิน หงษ์มณี  IE10
13 B6119256 นางสาวดาวประกาย ผดุงชนม์  IE10
14 B6107758 นางสาวพิชชาพร เทพเสนา  IE10
15 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ  IE10
16 B6116125 นางสาวนิศรา สุวรรณสิงห์  IE10
17 B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร  IE10
18 B6103330 นางสาวเกวลี เกิดดี  IE10
19 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง  IE10
20 B6108656 นายอนันต์ บรรดาศักดิ์  IE10
21 B6114824 นายสิรวิชญ์ สนใจ  IE10
22 B6116873 นายชิตพล นิธิภัทรปัญญา  IE10
23 B6105525 นายธนพล ฉัตรวงศ์วาน  IE10
24 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด  IE10
25 B6117610 นายชิษณุพงษ์ อุดม  IE10
26 B6114015 นายคมสัน วารีศรี  IE10
27 B6110642 นายศรายุทธ์ พลเทพ  IE10
28 B6111359 นายณัฐพงศ์ พูลเพิ่ม  IE10
29 B6106973 นายภัคพงศ์ เต็มดอน  IE10
30 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ  IE10
31 B6116118 นางสาวเจนนิสา สุวรรณวงค์  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.