รายชื่อนศ.
รายวิชา551361 : INDUSTRIAL AUTOMATION
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6237653 นางสาวญาณิศา อ่อนชัยมงคล  Mechatronics Engineering
2 B6211899 นายนูรคอยรี เจะเตะ  Mechatronics Engineering
3 B6211998 นางสาวชนัญชิดา บุญคอย  Mechatronics Engineering
4 B6229474 นายณัฐนันท์ เวบสูงเนิน  Mechatronics Engineering
5 B6211691 นายพงศกร อิ่มอ้วน  Mechatronics Engineering
6 B6233754 นายนัสรี ดือราแม  Mechatronics Engineering
7 B6237714 นางสาวธีรดา จันทรา  Mechatronics Engineering
8 B6203597 นายธนพล เข็มภาษิต  Mechatronics Engineering
9 B6212261 นายธนวัฒน์ ใจดี  Mechatronics Engineering
10 B6203764 นายกฤษฎา น้อยผา  Mechatronics Engineering
11 B6237622 นายกิตติธัช ประสานเชื้อ  Mechatronics Engineering
12 B6212629 นายสุภชัย กุดจอมศรี  Mechatronics Engineering
13 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี  Mechatronics Engineering
14 B6229610 นางสาวสาลินี ศรีสุวะ  Mechatronics Engineering
15 B6211950 นางสาวจิรัชยา บุดดา  Mechatronics Engineering
16 B6211622 นางสาวณัฐมน ไชยเทศ  Mechatronics Engineering
17 B6229634 นางสาวญาณิศา โพธิ์อ่อง  Mechatronics Engineering
18 B6212490 นายจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ  Mechatronics Engineering
19 B6229535 นายสิทธิชัย ดินดำ  Mechatronics Engineering
20 B6203542 นายพงศกร ริ้วทอง  Mechatronics Engineering
21 B6212124 นายปภังกร พลแสน  Mechatronics Engineering
22 B6203511 นายนนทวัตร มีแสง  Mechatronics Engineering
23 B6237691 นายศุภีรัช ลีอุดม  Mechatronics Engineering
24 B6233785 นายซอยีไวยัน   Mechatronics Engineering
25 B6211677 นายอนุวัตร นิ่มน้อย  Mechatronics Engineering
26 B6203696 นายฤทธิเดช สอนคราม  Mechatronics Engineering
27 B6229580 นายอิทธิพงษ์ พรศักดา  Mechatronics Engineering
28 B6203788 นายมหัทธนปรินทร์ บริสุทธิ์  Mechatronics Engineering
29 B6212551 นายธนัยโชติ กายประเสริฐ  Mechatronics Engineering
30 B6211837 นายกิตติบดินทร์ เคยชัยภูมิ  Mechatronics Engineering
31 B6211745 นายสถิตคุณ บุญลือ  Mechatronics Engineering
32 B6116941 นางสาวสุชาวดี หอมขจร  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.