รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว  EE10
2 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง  EE10
3 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู  EE10
4 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง  EE10
5 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง  EE10
6 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์  EE10
7 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก  EE10
8 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที  EE10
9 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์  EE10
10 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค  EE10
11 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส  EE10
12 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว  EE10
13 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์  EE10
14 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง  EE10
15 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก  EE10
16 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์  EE10
17 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย  EE10
18 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย  EE10
19 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์  EE10
20 B6106461 นายทิวากร ซาเสน  EE10
21 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา  EE10
22 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.